ดาวน์โหลด ศูนย์อนามัยที่ 5

แสดง 101 ถึง 120 จาก 171 ผลลัพธ์

แม่และเด็ก

 เรื่องโดยเมื่อทำรายการ
101โครงการส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัยอบ่างมีคุณภาพนางบุษบา อรรถาวีร์7 มีนาคม 2563
102รายงานการตรวจราชการรอบ1_63
นางบุษบา อรรถาวีร์6 มีนาคม 2563
103รายงานสรุปตรวจราชการประเด็นที่ ๓ สุขภาพกลุ่มวัย หัวข้อ 3.1 สุขภาพแม่และเด็ก เขตสุขภาพที่ 5 รอบที่ 1/2563 นางจรรยา สืบนุช3 มีนาคม 2563
104แบบฟอร์มทะเบียนรายชื่อหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร เด็กอายุ 0-5 ปี ในตำบลต้นแบบ 1,000 วันน.ส.เบญจพรรณ ธิติเลิศเดชา22 กุมภาพันธ์ 2563
105ข้อมูลมารดาเสียชีวิต ปี 60-62นางจรรยา สืบนุช21 กุมภาพันธ์ 2563
106วิเคราะห์สถานการณ์งานอนามัยแม่และเด็ก เขตสุขภาพที่ 5 ไตรมาสที่ 1 ปี 2563นางจรรยา สืบนุช21 กุมภาพันธ์ 2563
107คู่มือ การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย DSPMนางบุษบา อรรถาวีร์20 กุมภาพันธ์ 2563
108สรุปการประชุมโครงการ การส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯนางบุษบา อรรถาวีร์10 กุมภาพันธ์ 2563
109ประชุมมหัศจรรย์ 1000 วัน 3-4 กพ.63นางบุษบา อรรถาวีร์10 กุมภาพันธ์ 2563
110ขับเคลื่อนมหัศจรรย์ 1000 วัน 13 ธค .62นางบุษบา อรรถาวีร์10 กุมภาพันธ์ 2563
111สรุปประชุม MCH 28-29 พ.ย..62นางบุษบา อรรถาวีร์10 กุมภาพันธ์ 2563
112รายงานตัวชี้วัด PA ปี 2563 นางบุษบา อรรถาวีร์10 กุมภาพันธ์ 2563
113รายงานตัวชี้วัด PA ปี 2563 นางบุษบา อรรถาวีร์10 กุมภาพันธ์ 2563
114การขับเคลื่อนตัวชี้วัด PA 1.2นางบุษบา อรรถาวีร์10 กุมภาพันธ์ 2563
115สรุปผลการประชุมยุทธศาสตร์ตำบล 1000 แรกของชีวิต เขตสุขภาพที่ 5 ปี 2563 นางจรรยา สืบนุช8 กุมภาพันธ์ 2563
116สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนมหัศจรรย์ 1000 แรกของชีวิต เขตสุขภาพที่ 5 ปี 2563 นางจรรยา สืบนุช8 กุมภาพันธ์ 2563
117สรุปผลการประชุมชี้แจงแผนงานโครงการแม่และเด็กปี 2563นางบุษบา อรรถาวีร์8 กุมภาพันธ์ 2563
118สรุปผลการประชุมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็ก และ Conference Case MMR/IMR และทีมประเมินมาตรฐานระดับเขต/จังหวัดนางจรรยา สืบนุช7 กุมภาพันธ์ 2563
119สรุปผลการประชุมชี้แจงแผนงานโครงการแม่และเด็กปี 2563 นางจรรยา สืบนุช7 กุมภาพันธ์ 2563
120ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาตำบลต้นแบบ 1,000 วัน 3-4 ก.พ.63น.ส.เบญจพรรณ ธิติเลิศเดชา5 กุมภาพันธ์ 2563