ดาวน์โหลด ศูนย์อนามัยที่ 5

แสดง 1 ถึง 20 จาก 137 ผลลัพธ์

เอกสารรายงานตัวชี้วัด

 เรื่องโดยเมื่อทำรายการ
1เกณฑ์การประเมิน HWP และ 5ส. ปรับใช้เฉพาะกรมอนามัย (ข้อมูล 7 มกราคม 2565)น.ส.สุดา ตังกานนท์20 มกราคม 2565
2สรุปรายงานการประชุมติดตามกำกับการดำเนินการตัวชี้วัดตามคำรับรองหน่วยงาน เดือน ธันวาคม 2564น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์10 มกราคม 2565
3หลักฐานการรายงานตัวชี้วัดที่ 2.2 ประจำเดือนธันวาคม 2564น.ส.สุดา ตังกานนท์10 มกราคม 2565
4โครงการมหกรรมเพิ่มกิจกรรมทางกาย ศูนย์อนามัยที่ ๕ ตุลาคม-พฤศจิกายน 64น.ส.วรรณี พงษ์โสภา7 มกราคม 2565
5.กิจกรรมออกกำลังกายออนไลน์เดือนธันวาคม2564น.ส.วรรณี พงษ์โสภา7 มกราคม 2565
6ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP)นางนงนาฏ ทองจุล6 มกราคม 2565
7เอกสารประกอบการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานยุคใหม่เพื่อองค์กรโปร่งใส พ.ศ. 2564 วันที่ 23-25 ธัันวาคม 2564
นางนงนาฏ ทองจุล28 ธันวาคม 2564
8โครงการมหกรรมเพิ่มกิจกรรมทางกาย ศูนย์อนามัยที่ ๕-ธันวาคม64น.ส.วรรณี พงษ์โสภา22 ธันวาคม 2564
9เกณฑ์การประเมิน HWP และ 5ส.น.ส.สุดา ตังกานนท์14 ธันวาคม 2564
10สรุปรายงานการประชุมติดตามกำกับการดำเนินการตัวชี้วัดตามคำรับรองหน่วยงาน เดือนพฤศจิกายน 2564น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์9 ธันวาคม 2564
11เอกสารประกอบการรายงานตัวชี้วัดที่ 2.2 ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 5 เดือนแรก)น.ส.สุดา ตังกานนท์8 ธันวาคม 2564
12ตัวชี้วัด 2.5 ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุเป้าหมาย (รอบ 5 เดือนแรก ปี 2565) รายการข้อมูลที่นำไปใช้
นายณัฐพัฒน์ ทองนิ่ม7 ธันวาคม 2564
13ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ (รอบ 5 เดือนแรกปี 2565)
นางน้ำผึ้ง สุวรรณสอาด3 ธันวาคม 2564
14ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP)
น.ส.ภัสราภรณ์ ห้อยกรุด2 ธันวาคม 2564
151.รายงานการประชุมวิเคราะห์ ทบทวนสถานการณ์การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสนางนาตยา แก้วพิภพ29 พฤศจิกายน 2564
16Template ตัวชี้วัด 1.1-1.5 และ 2.1-2. 6 และคู่มือแบบฟอร์มต่างๆ ในการรายงานตัวชีวัดตามคำรับรองฯ ปี 2565 รอบ 5 เดือนแรก
น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์12 พฤศจิกายน 2564
17ตัวชี้วัด 2.5 (รอบ 5เดือนหลัง)นางน้ำผึ้ง สุวรรณสอาด10 สิงหาคม 2564
18ตัวชี้วัด 2.5 (รอบ 5เดือนหลัง)นางน้ำผึ้ง สุวรรณสอาด10 สิงหาคม 2564
19เอกสารแนบสรุปการประชุมกำกับติดตามตัวชี้วัด ประจำเดือนกรกฎาคม 2564
น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์9 สิงหาคม 2564
20สรุปการประชุมกำกับติดตามตัวช้วัดตามคำรับรองประจำเดือน กค.64น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์6 สิงหาคม 2564