ดาวน์โหลด ศูนย์อนามัยที่ 5

ทั้งหมด 126 ผลลัพธ์

เอกสารรายงานตัวชี้วัด

 เรื่องโดยเมื่อทำรายการ
1ตัวชี้วัด 2.5 ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุเป้าหมาย (รอบ 5 เดือนแรก ปี 2565) รายการข้อมูลที่นำไปใช้
นายณัฐพัฒน์ ทองนิ่ม7 ธันวาคม 2564
2ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ (รอบ 5 เดือนแรกปี 2565)
นางน้ำผึ้ง สุวรรณสอาด3 ธันวาคม 2564
3ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP)
น.ส.ภัสราภรณ์ ห้อยกรุด2 ธันวาคม 2564
41.รายงานการประชุมวิเคราะห์ ทบทวนสถานการณ์การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสนางนาตยา แก้วพิภพ29 พฤศจิกายน 2564
5Template ตัวชี้วัด 1.1-1.5 และ 2.1-2. 6 และคู่มือแบบฟอร์มต่างๆ ในการรายงานตัวชีวัดตามคำรับรองฯ ปี 2565 รอบ 5 เดือนแรก
น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์12 พฤศจิกายน 2564
6ตัวชี้วัด 2.5 (รอบ 5เดือนหลัง)นางน้ำผึ้ง สุวรรณสอาด10 สิงหาคม 2564
7ตัวชี้วัด 2.5 (รอบ 5เดือนหลัง)นางน้ำผึ้ง สุวรรณสอาด10 สิงหาคม 2564
8เอกสารแนบสรุปการประชุมกำกับติดตามตัวชี้วัด ประจำเดือนกรกฎาคม 2564
น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์9 สิงหาคม 2564
9สรุปการประชุมกำกับติดตามตัวช้วัดตามคำรับรองประจำเดือน กค.64น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์6 สิงหาคม 2564
10การออกกำลังกายสไตล์ไทยเดือนกรกฎมคม 2564น.ส.วรรณี พงษ์โสภา3 สิงหาคม 2564
11การออกกำลังกายด้วยโปรแกรม E75 เดือนกรกฎาคม 2564น.ส.วรรณี พงษ์โสภา3 สิงหาคม 2564
12สรุปผลก้าวท้าใจน.ส.วรรณี พงษ์โสภา29 กรกฏาคม 2564
13สรุปรายงานการประชุมติดตามตัวชี้วัดประจำเดือนมิถุนายน 2564 น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์8 กรกฏาคม 2564
14การออกกำลังกายด้วยโปรแกรม E75 เดือนมิถุยายน 2564น.ส.วรรณี พงษ์โสภา28 มิถุนายน 2564
15สรุปรายงานการประชุมติดตามกำกับการดำเนินการตัวชี้วัดตามคำรับรองหน่วยงาน เดือนพฤษภาคม 2564น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์9 มิถุนายน 2564
16รายงานผลการตรวจสุขภาพบุคลากร พ.ค. 2564น.ส.สุดา ตังกานนท์8 มิถุนายน 2564
17การออกกำลังกายด้วยโปรแกรม E75 เดือนพฤษภาคม 2564น.ส.วรรณี พงษ์โสภา5 มิถุนายน 2564
18การออกกำลังกายสไตล์ไทยเดือนพฤษภาคม 2564น.ส.วรรณี พงษ์โสภา5 มิถุนายน 2564
19การออกกำลังกายสไตล์ไทยเดือนพฤษภาคม 2564น.ส.วรรณี พงษ์โสภา5 มิถุนายน 2564
20สรุปรายงานการประชุมติดตามตัวชี้วัดประจำเดือน เมษายน 2564 น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์7 พฤษภาคม 2564
21การออกกำลังกายสไตล์ไทยเดือนเมษายน2564น.ส.วรรณี พงษ์โสภา3 พฤษภาคม 2564
22การออกกำลังกายด้วยโปรแกรม E75 เดือนเมษายน 2564น.ส.วรรณี พงษ์โสภา3 พฤษภาคม 2564
23การปรับแก้ template รอบ 5 เดือนหลัง ปี 2564 น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์30 เมษายน 2564
24สรุปรายงานการประชุมกำกับติดตามตัวชี้วัดตามคำรับรอง ประจำเดือน มีนาคม 2564 น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์8 เมษายน 2564
25เอกสารประกอบการรายงานตัวชี้วัดที่ 2.2 ประจำปีงบประมาณ 2564 (5 เดือนหลัง)
น.ส.สุดา ตังกานนท์8 เมษายน 2564
26ท่าบริหารร่างกายสไตล์ไทยเดือนมีนาคม64น.ส.วรรณี พงษ์โสภา22 มีนาคม 2564
27การออกกำลังกายด้วยโปรแกรม E75 เดือนมีนาคม 64น.ส.วรรณี พงษ์โสภา22 มีนาคม 2564
28รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด2.1 เดือนกุมภาพันธ์ 2564นางนาตยา แก้วพิภพ10 มีนาคม 2564
29สรุปการประชุมรายงานกำกับติดตามการดำเนินการตัวชี้วัดตามคำรับรอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์9 มีนาคม 2564
30ข้อมูล BMI ข้องเจ้าหน้าที่ศอ. 5 ปี2563 และปี 2564 น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์9 มีนาคม 2564
31การออกกำลังกายด้วยโปรแกรม E75 เดือนกุมภาพันธ์64น.ส.วรรณี พงษ์โสภา5 มีนาคม 2564
32ท่าบริหารร่างกายสไตล์ไทยเดือนกุมภาพันธ์ 64น.ส.วรรณี พงษ์โสภา5 มีนาคม 2564
33รายงานการกำกับติดตามตัวชี้วัด 2.4 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564 น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์11 กุมภาพันธ์ 2564
34สรุปรายงานการประชุมกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองประจำเดือน มกราคม 2564 ศูนย์อนามัยที่ 5น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์10 กุมภาพันธ์ 2564
35ท่าบริหารร่างกายสไตล์ไทยๆน.ส.วรรณี พงษ์โสภา7 กุมภาพันธ์ 2564
36การออกกำลังกายด้วยโปรแกรม E75น.ส.วรรณี พงษ์โสภา7 กุมภาพันธ์ 2564
37ก้าวท้าใจซีซั่น3น.ส.วรรณี พงษ์โสภา7 กุมภาพันธ์ 2564
38รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองประจำเดือน มกราคม 2564 ศูนย์อนามัยที่ 5น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์3 กุมภาพันธ์ 2564
39เอกสารความรู้เกี่ยวกับแผนงานโครงการ (KPI2.5)นางน้ำผึ้ง สุวรรณสอาด3 กุมภาพันธ์ 2564
40เอกสารความรู้เกี่ยวกับงบประมาณ (KPI2.3)นางน้ำผึ้ง สุวรรณสอาด3 กุมภาพันธ์ 2564
41เอกสารประกอบการรายงานตัวชี้วัดที่ 2.2 ประจำปีงบประมาณ 2564 (5 เดือนแรก)
น.ส.สุดา ตังกานนท์3 กุมภาพันธ์ 2564
42เอกสารประกอบตัวชี้วัดที่ 2.5 ปี 2564นางน้ำผึ้ง สุวรรณสอาด29 มกราคม 2564
43เอกสารประกอบรายงานตัวชี้วัด 2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ 2564นางน้ำผึ้ง สุวรรณสอาด28 มกราคม 2564
44กพร.แจ้งการปรับปรุง template และ คู่มือการายงานคำรับรอง ปี 2564 ล่าสุด 21 มค 64
น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์22 มกราคม 2564
45กพร.แจ้งการปรับปรุง template และ คู่มือการายงานคำรับรอง ปี 2564 ล่าสุด 20 มค 64 น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์22 มกราคม 2564
46ตัวชี้วัดที่ 2.2 เอกสารประเมิน HWP & 5ส. น.ส.สุดา ตังกานนท์19 มกราคม 2564
47ปรับปรุง template การรายงานผลตัวชี้วัดตามคำรับรองกรมอนามัย ปี 2564 รอบ 5 เดือนแรก
น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์8 มกราคม 2564
48เอกสารชี้แจงเกณฑ์และถ่ายทอดตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ปี 64_16-17ธ.ค.63 โรงแรม ทีเค
น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์24 ธันวาคม 2563
49รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.2 รอบ 6 เดือนหลัง (เม.ย.-ก.ย.63)น.ส.สุดา ตังกานนท์10 ตุลาคม 2563
50รายงานผลการการกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัด 1.28 เดือน กันยายน 63น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์9 ตุลาคม 2563
51สรุปรายงานการประชุมติดตามตัวชี้วัดประจำเดือน กันยายน 2563(1.28)น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์9 ตุลาคม 2563
52สรุปรายงานการประชุมกำกับติตามตัวชี้วัด ประจำเดือน กันยายน 2563น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์9 ตุลาคม 2563
53รายงานผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด 1.28 เดือนสิงหาคม 2563น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์10 กันยายน 2563
54สรุปรายงานการประชุมติดตามตัวชี้วัดประจำเดือน สิงหาคม 2563 น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์10 กันยายน 2563
55รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ครั้งที่ 10/2563นางน้ำผึ้ง สุวรรณสอาด10 กันยายน 2563
56รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ครั้งที่ 9/2563นางน้ำผึ้ง สุวรรณสอาด10 กันยายน 2563
57รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.2 เดือน ส.ค. 63น.ส.สุดา ตังกานนท์9 กันยายน 2563
58คณะทำงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัยด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์10 สิงหาคม 2563
59รายงานผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัด ที่ 1.28 ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการสถานการณ์ COVID-19 กค .63น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์10 สิงหาคม 2563
60สรุปรายงานการประชุมติดตามตัวชี้วัดประจำเดือน กรกรฎาคม 2563 น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์10 สิงหาคม 2563
61สรุปรายงานการประชุมติดตามตัวชี้วัดประจำเดือน กรกรฎาคม 2563 น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์10 สิงหาคม 2563
62สรุปรายงานการประชุมติดตามตัวชี้วัดประจำเดือน กรกรฎาคม 2563 น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์10 สิงหาคม 2563
63สรุปรายงานการประชุมติดตามตัวชี้วัดประจำเดือน กรกรฎาคม 2563 น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์10 สิงหาคม 2563
64สรุปรายงานการประชุมติดตามตัวชี้วัดประจำเดือน กรกรฎาคม 2563 น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์10 สิงหาคม 2563
65สรุุปติตตามประเมินผลสถานศึกษาในระบบ Thai stop covid กค.63น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์10 สิงหาคม 2563
66รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.2 เดือน ก.ค. 63น.ส.สุดา ตังกานนท์6 สิงหาคม 2563
67รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.2 เดือน ก.ค. 63น.ส.สุดา ตังกานนท์6 สิงหาคม 2563
68สธ0926.02-ว446ส่งสรุปประชุมแลกเปลี่ยนการประเมินผลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย 11มิย63น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์5 สิงหาคม 2563
69สรุปการประชุมการกำกับติดตามตัวชี้วัด ประจำเดือนมิถุนายน 2563น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์10 กรกฏาคม 2563
70สรุปการประชุมการกำกับติดตามตัวชี้วัด ประจำเดือนมิถุนายน 2563น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์10 กรกฏาคม 2563
71รายงานข้อมูล TSC และการสำรวจสถานประกอบการ มิย 63น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์10 กรกฏาคม 2563
72รายงานผลกิจกรรมประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกฎระเบียบนางนาตยา แก้วพิภพ10 กรกฏาคม 2563
73รายงานผลกิจกรรมตัวชี้วัด 2.1นางนาตยา แก้วพิภพ10 กรกฏาคม 2563
74รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ครั้งที่ 8/2563นางน้ำผึ้ง สุวรรณสอาด9 กรกฏาคม 2563
75สรุปรายงานการประชุมขับเคลื่อนตัวชี้วัด 2.3และ 2.5นางระจิตร ชาครียวณิชย์9 กรกฏาคม 2563
76การส่งมอบสื่อเกี่ยวกับการป้องกันโรคโควิด-19 สนับสนุนโรงเรียนในสังกัด สพฐ.น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์8 กรกฏาคม 2563
77รายงานผลดำเนินการตัวชี้วัดที่ 2.2 เดือน มิ.ย.63น.ส.สุดา ตังกานนท์8 กรกฏาคม 2563
78รายละเอียดตัวชี้วัด 1.28 ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการสถานการร์ covid -19น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์29 มิถุนายน 2563
79เอกสารการประชุม conferrence การชี้แจงประเด็นการตรวจประเมินตัวชี้วัด วันที่ 11 มิย.63 น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์18 มิถุนายน 2563
80รายงานผลการดำเนินงานพค63น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์10 มิถุนายน 2563
81ทฤษฎีและแนวคิดในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพน.ส.จิตติมา ธาราพันธ์10 มิถุนายน 2563
82ทฤษฎีและแนวคิดในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพน.ส.จิตติมา ธาราพันธ์10 มิถุนายน 2563
83เอกสารรายงานตัวชี้วัดที่ 2.2 มิติที่ 2.2.3 ความผูกพันองค์กร รอบ 2/2563น.ส.สุดา ตังกานนท์10 มิถุนายน 2563
842.4 รายงานการกำกับติดตามตัวชี้วัดประจำเดือนพฤษภาคม 2563 น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์10 มิถุนายน 2563
85ผลการดำเนินงานการประเมินตนเองผ่านโปรแกรม Digital thai stop service เดือน พค 63น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์10 มิถุนายน 2563
86รายงานการประชุมติดตามกำกับเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณครั้งที่ 7/2563นางน้ำผึ้ง สุวรรณสอาด10 มิถุนายน 2563
87รายงานสรุปการติดตามภาวะสุขภาพบุคลากร ประจำเดือน พ.ค. 2563น.ส.สุดา ตังกานนท์10 มิถุนายน 2563
88เอกสารประกอบการรายงานตัวชี้วัด 2.2 (รอบ 6 เดือนหลัง)น.ส.สุดา ตังกานนท์9 มิถุนายน 2563
89เอกสารรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.2น.ส.สุดา ตังกานนท์10 พฤษภาคม 2563
90รายงานตัวชี้วัด 2.3 นางนาตยา แก้วพิภพ9 พฤษภาคม 2563
91เพิ่มเติมรายละเอียดตัวชี้วัดที่ 2.3 (รอบ 5 เดือนหลัง)นางน้ำผึ้ง สุวรรณสอาด9 พฤษภาคม 2563
92โปรแกรมการติดตามผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการนางน้ำผึ้ง สุวรรณสอาด9 พฤษภาคม 2563
93ปรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือนหลัง)นางน้ำผึ้ง สุวรรณสอาด9 พฤษภาคม 2563
94รายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 6นางน้ำผึ้ง สุวรรณสอาด9 พฤษภาคม 2563
95หลักฐานการสร้างช่องทางการสื่อสารทาง lineน.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์9 พฤษภาคม 2563
96สรุปรายงานการประชุมติดตามกำกับตัวชี้วัด ประจำเดือนเมษายน 2563น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์9 พฤษภาคม 2563
97รายงานการวิเคราะห์2.4 รอบ6 เดือนหลังน.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์9 พฤษภาคม 2563
98รายงานผลการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือนเมษายน 2563นางน้ำผึ้ง สุวรรณสอาด8 พฤษภาคม 2563
99ตารางฐานข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2561-2563นางน้ำผึ้ง สุวรรณสอาด8 พฤษภาคม 2563
100รายงานการกำกับตัวชี้วัด 2.2 เม.ย. 63น.ส.สุดา ตังกานนท์8 พฤษภาคม 2563
101รายงานตัวชี้วัด 2.1 รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลนางนาตยา แก้วพิภพ8 พฤษภาคม 2563
102รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.1 รอบ 5 เดือนหลังปี 2563
นางนงนาฏ ทองจุล8 พฤษภาคม 2563
103สรุปการประชุมรายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำเดือน มีนาคม 2563น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์9 เมษายน 2563
104สรุปการประชุมกรรมการบริหารศูนย์(กบศ)น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์9 เมษายน 2563
105สรุปแผนการขับเคลื่อนกิจกรรมการเสริมสร้างความผูกพันองค์กร ตัวชี้วัดที่ 2.2 มิติที่ 2.2.3น.ส.สุดา ตังกานนท์9 เมษายน 2563
106ผลลัพธ์กระบวนการตามแผน (ค่าBMI) + สรุปแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ตัวชี้วัดที่ 2.2 มิติที่ 2.2.1น.ส.สุดา ตังกานนท์9 เมษายน 2563
107ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลและความรู้ ปี2563นางนาตยา แก้วพิภพ23 มีนาคม 2563
108สรุปการประชุมรายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์10 มีนาคม 2563
109สรุปการประชุมรายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์10 มีนาคม 2563
110ปรับแก้รายงานการวิเคราะห์ ตัวชี้วัดที่ 2.4นางนาตยา แก้วพิภพ10 มีนาคม 2563
111รายงานการวิเคราะห์ 2.1นางนาตยา แก้วพิภพ10 มีนาคม 2563
112รายงานแผน + ผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 2563น.ส.จิตติมา ธาราพันธ์9 มีนาคม 2563
113พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560นางนงนาฏ ทองจุล10 กุมภาพันธ์ 2563
114รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลและความรู้ ตัวชี้วัดที่ 2.1 รอบ 5 เดือนแรก ปี 63นางนงนาฏ ทองจุล10 กุมภาพันธ์ 2563
115ผลการตรวจสุขภาพบุคลากรปีุ60-62น.ส.จิตติมา ธาราพันธ์10 กุมภาพันธ์ 2563
116รายละเอียดผลการตรวจสุขภาพบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ประจำปีงบประมาณ 2563 น.ส.จิตติมา ธาราพันธ์9 กุมภาพันธ์ 2563
117ผลการสอบทานการประเมินระบบควบคุมภายใน โดยกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัยนางนงนาฏ ทองจุล5 กุมภาพันธ์ 2563
118flowchartจัดทำแผนปฏิบัติการนางน้ำผึ้ง สุวรรณสอาด31 มกราคม 2563
119ผลการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการประจำปีนางน้ำผึ้ง สุวรรณสอาด31 มกราคม 2563
120มาตรการ/แนวทางการบริหารจัดการแผนนางน้ำผึ้ง สุวรรณสอาด31 มกราคม 2563
121ความรู้ที่จำเป็นสำหรับการบริหารแผนงาน/โครงการนางน้ำผึ้ง สุวรรณสอาด31 มกราคม 2563
122รายงานผลการดำเนินงานนางน้ำผึ้ง สุวรรณสอาด31 มกราคม 2563
123ความรู้ที่จำเป็นสำหรับการบริหารงบประมาณนางน้ำผึ้ง สุวรรณสอาด29 มกราคม 2563
124รายงานตัวชี้วัด PA ปี 2563 น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์10 มกราคม 2563
125สรุปรายงานการประชุมขับเคลื่อนตัวชี้วัด 2563น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์9 มกราคม 2563
126คู่มือตัวชี้วัด 1.1-1.5 และ2.1.-2.5 ปี 2563 รอบ 1 (6 เดือนแรก)
น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์7 มกราคม 2563