ดาวน์โหลด ศูนย์อนามัยที่ 5

แสดง 1 ถึง 20 จาก 126 ผลลัพธ์

เอกสารรายงานตัวชี้วัด

 เรื่องโดยเมื่อทำรายการ
1ตัวชี้วัด 2.5 ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุเป้าหมาย (รอบ 5 เดือนแรก ปี 2565) รายการข้อมูลที่นำไปใช้
นายณัฐพัฒน์ ทองนิ่ม7 ธันวาคม 2564
2ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ (รอบ 5 เดือนแรกปี 2565)
นางน้ำผึ้ง สุวรรณสอาด3 ธันวาคม 2564
3ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP)
น.ส.ภัสราภรณ์ ห้อยกรุด2 ธันวาคม 2564
41.รายงานการประชุมวิเคราะห์ ทบทวนสถานการณ์การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสนางนาตยา แก้วพิภพ29 พฤศจิกายน 2564
5Template ตัวชี้วัด 1.1-1.5 และ 2.1-2. 6 และคู่มือแบบฟอร์มต่างๆ ในการรายงานตัวชีวัดตามคำรับรองฯ ปี 2565 รอบ 5 เดือนแรก
น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์12 พฤศจิกายน 2564
6ตัวชี้วัด 2.5 (รอบ 5เดือนหลัง)นางน้ำผึ้ง สุวรรณสอาด10 สิงหาคม 2564
7ตัวชี้วัด 2.5 (รอบ 5เดือนหลัง)นางน้ำผึ้ง สุวรรณสอาด10 สิงหาคม 2564
8เอกสารแนบสรุปการประชุมกำกับติดตามตัวชี้วัด ประจำเดือนกรกฎาคม 2564
น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์9 สิงหาคม 2564
9สรุปการประชุมกำกับติดตามตัวช้วัดตามคำรับรองประจำเดือน กค.64น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์6 สิงหาคม 2564
10การออกกำลังกายสไตล์ไทยเดือนกรกฎมคม 2564น.ส.วรรณี พงษ์โสภา3 สิงหาคม 2564
11การออกกำลังกายด้วยโปรแกรม E75 เดือนกรกฎาคม 2564น.ส.วรรณี พงษ์โสภา3 สิงหาคม 2564
12สรุปผลก้าวท้าใจน.ส.วรรณี พงษ์โสภา29 กรกฏาคม 2564
13สรุปรายงานการประชุมติดตามตัวชี้วัดประจำเดือนมิถุนายน 2564 น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์8 กรกฏาคม 2564
14การออกกำลังกายด้วยโปรแกรม E75 เดือนมิถุยายน 2564น.ส.วรรณี พงษ์โสภา28 มิถุนายน 2564
15สรุปรายงานการประชุมติดตามกำกับการดำเนินการตัวชี้วัดตามคำรับรองหน่วยงาน เดือนพฤษภาคม 2564น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์9 มิถุนายน 2564
16รายงานผลการตรวจสุขภาพบุคลากร พ.ค. 2564น.ส.สุดา ตังกานนท์8 มิถุนายน 2564
17การออกกำลังกายด้วยโปรแกรม E75 เดือนพฤษภาคม 2564น.ส.วรรณี พงษ์โสภา5 มิถุนายน 2564
18การออกกำลังกายสไตล์ไทยเดือนพฤษภาคม 2564น.ส.วรรณี พงษ์โสภา5 มิถุนายน 2564
19การออกกำลังกายสไตล์ไทยเดือนพฤษภาคม 2564น.ส.วรรณี พงษ์โสภา5 มิถุนายน 2564
20สรุปรายงานการประชุมติดตามตัวชี้วัดประจำเดือน เมษายน 2564 น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์7 พฤษภาคม 2564