ดาวน์โหลด ศูนย์อนามัยที่ 5

แสดง 41 ถึง 60 จาก 126 ผลลัพธ์

เอกสารรายงานตัวชี้วัด

 เรื่องโดยเมื่อทำรายการ
41เอกสารประกอบการรายงานตัวชี้วัดที่ 2.2 ประจำปีงบประมาณ 2564 (5 เดือนแรก)
น.ส.สุดา ตังกานนท์3 กุมภาพันธ์ 2564
42เอกสารประกอบตัวชี้วัดที่ 2.5 ปี 2564นางน้ำผึ้ง สุวรรณสอาด29 มกราคม 2564
43เอกสารประกอบรายงานตัวชี้วัด 2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ 2564นางน้ำผึ้ง สุวรรณสอาด28 มกราคม 2564
44กพร.แจ้งการปรับปรุง template และ คู่มือการายงานคำรับรอง ปี 2564 ล่าสุด 21 มค 64
น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์22 มกราคม 2564
45กพร.แจ้งการปรับปรุง template และ คู่มือการายงานคำรับรอง ปี 2564 ล่าสุด 20 มค 64 น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์22 มกราคม 2564
46ตัวชี้วัดที่ 2.2 เอกสารประเมิน HWP & 5ส. น.ส.สุดา ตังกานนท์19 มกราคม 2564
47ปรับปรุง template การรายงานผลตัวชี้วัดตามคำรับรองกรมอนามัย ปี 2564 รอบ 5 เดือนแรก
น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์8 มกราคม 2564
48เอกสารชี้แจงเกณฑ์และถ่ายทอดตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ปี 64_16-17ธ.ค.63 โรงแรม ทีเค
น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์24 ธันวาคม 2563
49รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.2 รอบ 6 เดือนหลัง (เม.ย.-ก.ย.63)น.ส.สุดา ตังกานนท์10 ตุลาคม 2563
50รายงานผลการการกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัด 1.28 เดือน กันยายน 63น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์9 ตุลาคม 2563
51สรุปรายงานการประชุมติดตามตัวชี้วัดประจำเดือน กันยายน 2563(1.28)น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์9 ตุลาคม 2563
52สรุปรายงานการประชุมกำกับติตามตัวชี้วัด ประจำเดือน กันยายน 2563น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์9 ตุลาคม 2563
53รายงานผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด 1.28 เดือนสิงหาคม 2563น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์10 กันยายน 2563
54สรุปรายงานการประชุมติดตามตัวชี้วัดประจำเดือน สิงหาคม 2563 น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์10 กันยายน 2563
55รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ครั้งที่ 10/2563นางน้ำผึ้ง สุวรรณสอาด10 กันยายน 2563
56รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ครั้งที่ 9/2563นางน้ำผึ้ง สุวรรณสอาด10 กันยายน 2563
57รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.2 เดือน ส.ค. 63น.ส.สุดา ตังกานนท์9 กันยายน 2563
58คณะทำงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัยด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์10 สิงหาคม 2563
59รายงานผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัด ที่ 1.28 ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการสถานการณ์ COVID-19 กค .63น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์10 สิงหาคม 2563
60สรุปรายงานการประชุมติดตามตัวชี้วัดประจำเดือน กรกรฎาคม 2563 น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์10 สิงหาคม 2563