ดาวน์โหลด ศูนย์อนามัยที่ 5

แสดง 61 ถึง 80 จาก 126 ผลลัพธ์

เอกสารรายงานตัวชี้วัด

 เรื่องโดยเมื่อทำรายการ
61สรุปรายงานการประชุมติดตามตัวชี้วัดประจำเดือน กรกรฎาคม 2563 น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์10 สิงหาคม 2563
62สรุปรายงานการประชุมติดตามตัวชี้วัดประจำเดือน กรกรฎาคม 2563 น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์10 สิงหาคม 2563
63สรุปรายงานการประชุมติดตามตัวชี้วัดประจำเดือน กรกรฎาคม 2563 น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์10 สิงหาคม 2563
64สรุปรายงานการประชุมติดตามตัวชี้วัดประจำเดือน กรกรฎาคม 2563 น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์10 สิงหาคม 2563
65สรุุปติตตามประเมินผลสถานศึกษาในระบบ Thai stop covid กค.63น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์10 สิงหาคม 2563
66รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.2 เดือน ก.ค. 63น.ส.สุดา ตังกานนท์6 สิงหาคม 2563
67รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.2 เดือน ก.ค. 63น.ส.สุดา ตังกานนท์6 สิงหาคม 2563
68สธ0926.02-ว446ส่งสรุปประชุมแลกเปลี่ยนการประเมินผลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย 11มิย63น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์5 สิงหาคม 2563
69สรุปการประชุมการกำกับติดตามตัวชี้วัด ประจำเดือนมิถุนายน 2563น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์10 กรกฏาคม 2563
70สรุปการประชุมการกำกับติดตามตัวชี้วัด ประจำเดือนมิถุนายน 2563น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์10 กรกฏาคม 2563
71รายงานข้อมูล TSC และการสำรวจสถานประกอบการ มิย 63น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์10 กรกฏาคม 2563
72รายงานผลกิจกรรมประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกฎระเบียบนางนาตยา แก้วพิภพ10 กรกฏาคม 2563
73รายงานผลกิจกรรมตัวชี้วัด 2.1นางนาตยา แก้วพิภพ10 กรกฏาคม 2563
74รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ครั้งที่ 8/2563นางน้ำผึ้ง สุวรรณสอาด9 กรกฏาคม 2563
75สรุปรายงานการประชุมขับเคลื่อนตัวชี้วัด 2.3และ 2.5นางระจิตร ชาครียวณิชย์9 กรกฏาคม 2563
76การส่งมอบสื่อเกี่ยวกับการป้องกันโรคโควิด-19 สนับสนุนโรงเรียนในสังกัด สพฐ.น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์8 กรกฏาคม 2563
77รายงานผลดำเนินการตัวชี้วัดที่ 2.2 เดือน มิ.ย.63น.ส.สุดา ตังกานนท์8 กรกฏาคม 2563
78รายละเอียดตัวชี้วัด 1.28 ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการสถานการร์ covid -19น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์29 มิถุนายน 2563
79เอกสารการประชุม conferrence การชี้แจงประเด็นการตรวจประเมินตัวชี้วัด วันที่ 11 มิย.63 น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์18 มิถุนายน 2563
80รายงานผลการดำเนินงานพค63น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์10 มิถุนายน 2563