ดาวน์โหลด ศูนย์อนามัยที่ 5

แสดง 81 ถึง 100 จาก 126 ผลลัพธ์

เอกสารรายงานตัวชี้วัด

 เรื่องโดยเมื่อทำรายการ
81ทฤษฎีและแนวคิดในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพน.ส.จิตติมา ธาราพันธ์10 มิถุนายน 2563
82ทฤษฎีและแนวคิดในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพน.ส.จิตติมา ธาราพันธ์10 มิถุนายน 2563
83เอกสารรายงานตัวชี้วัดที่ 2.2 มิติที่ 2.2.3 ความผูกพันองค์กร รอบ 2/2563น.ส.สุดา ตังกานนท์10 มิถุนายน 2563
842.4 รายงานการกำกับติดตามตัวชี้วัดประจำเดือนพฤษภาคม 2563 น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์10 มิถุนายน 2563
85ผลการดำเนินงานการประเมินตนเองผ่านโปรแกรม Digital thai stop service เดือน พค 63น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์10 มิถุนายน 2563
86รายงานการประชุมติดตามกำกับเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณครั้งที่ 7/2563นางน้ำผึ้ง สุวรรณสอาด10 มิถุนายน 2563
87รายงานสรุปการติดตามภาวะสุขภาพบุคลากร ประจำเดือน พ.ค. 2563น.ส.สุดา ตังกานนท์10 มิถุนายน 2563
88เอกสารประกอบการรายงานตัวชี้วัด 2.2 (รอบ 6 เดือนหลัง)น.ส.สุดา ตังกานนท์9 มิถุนายน 2563
89เอกสารรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.2น.ส.สุดา ตังกานนท์10 พฤษภาคม 2563
90รายงานตัวชี้วัด 2.3 นางนาตยา แก้วพิภพ9 พฤษภาคม 2563
91เพิ่มเติมรายละเอียดตัวชี้วัดที่ 2.3 (รอบ 5 เดือนหลัง)นางน้ำผึ้ง สุวรรณสอาด9 พฤษภาคม 2563
92โปรแกรมการติดตามผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการนางน้ำผึ้ง สุวรรณสอาด9 พฤษภาคม 2563
93ปรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือนหลัง)นางน้ำผึ้ง สุวรรณสอาด9 พฤษภาคม 2563
94รายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 6นางน้ำผึ้ง สุวรรณสอาด9 พฤษภาคม 2563
95หลักฐานการสร้างช่องทางการสื่อสารทาง lineน.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์9 พฤษภาคม 2563
96สรุปรายงานการประชุมติดตามกำกับตัวชี้วัด ประจำเดือนเมษายน 2563น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์9 พฤษภาคม 2563
97รายงานการวิเคราะห์2.4 รอบ6 เดือนหลังน.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์9 พฤษภาคม 2563
98รายงานผลการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือนเมษายน 2563นางน้ำผึ้ง สุวรรณสอาด8 พฤษภาคม 2563
99ตารางฐานข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2561-2563นางน้ำผึ้ง สุวรรณสอาด8 พฤษภาคม 2563
100รายงานการกำกับตัวชี้วัด 2.2 เม.ย. 63น.ส.สุดา ตังกานนท์8 พฤษภาคม 2563