ดาวน์โหลด ศูนย์อนามัยที่ 5

แสดง 101 ถึง 120 จาก 126 ผลลัพธ์

เอกสารรายงานตัวชี้วัด

 เรื่องโดยเมื่อทำรายการ
101รายงานตัวชี้วัด 2.1 รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลนางนาตยา แก้วพิภพ8 พฤษภาคม 2563
102รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.1 รอบ 5 เดือนหลังปี 2563
นางนงนาฏ ทองจุล8 พฤษภาคม 2563
103สรุปการประชุมรายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำเดือน มีนาคม 2563น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์9 เมษายน 2563
104สรุปการประชุมกรรมการบริหารศูนย์(กบศ)น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์9 เมษายน 2563
105สรุปแผนการขับเคลื่อนกิจกรรมการเสริมสร้างความผูกพันองค์กร ตัวชี้วัดที่ 2.2 มิติที่ 2.2.3น.ส.สุดา ตังกานนท์9 เมษายน 2563
106ผลลัพธ์กระบวนการตามแผน (ค่าBMI) + สรุปแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ตัวชี้วัดที่ 2.2 มิติที่ 2.2.1น.ส.สุดา ตังกานนท์9 เมษายน 2563
107ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลและความรู้ ปี2563นางนาตยา แก้วพิภพ23 มีนาคม 2563
108สรุปการประชุมรายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์10 มีนาคม 2563
109สรุปการประชุมรายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์10 มีนาคม 2563
110ปรับแก้รายงานการวิเคราะห์ ตัวชี้วัดที่ 2.4นางนาตยา แก้วพิภพ10 มีนาคม 2563
111รายงานการวิเคราะห์ 2.1นางนาตยา แก้วพิภพ10 มีนาคม 2563
112รายงานแผน + ผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 2563น.ส.จิตติมา ธาราพันธ์9 มีนาคม 2563
113พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560นางนงนาฏ ทองจุล10 กุมภาพันธ์ 2563
114รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลและความรู้ ตัวชี้วัดที่ 2.1 รอบ 5 เดือนแรก ปี 63นางนงนาฏ ทองจุล10 กุมภาพันธ์ 2563
115ผลการตรวจสุขภาพบุคลากรปีุ60-62น.ส.จิตติมา ธาราพันธ์10 กุมภาพันธ์ 2563
116รายละเอียดผลการตรวจสุขภาพบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ประจำปีงบประมาณ 2563 น.ส.จิตติมา ธาราพันธ์9 กุมภาพันธ์ 2563
117ผลการสอบทานการประเมินระบบควบคุมภายใน โดยกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัยนางนงนาฏ ทองจุล5 กุมภาพันธ์ 2563
118flowchartจัดทำแผนปฏิบัติการนางน้ำผึ้ง สุวรรณสอาด31 มกราคม 2563
119ผลการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการประจำปีนางน้ำผึ้ง สุวรรณสอาด31 มกราคม 2563
120มาตรการ/แนวทางการบริหารจัดการแผนนางน้ำผึ้ง สุวรรณสอาด31 มกราคม 2563