ดาวน์โหลด ศูนย์อนามัยที่ 5

ทั้งหมด 75 ผลลัพธ์

สูงอายุ

 เรื่องโดยเมื่อทำรายการ
1สรุปรายงานกำกับตัวชี้วัด 1.4 มิ.ย. 63น.ส.ชัชฎาภรณ์ จิตตา9 กรกฏาคม 2563
2รายงานผลการขับเคลื่อนตัวชี้วัด 1.4 มิ.ย. 63น.ส.ชัชฎาภรณ์ จิตตา9 กรกฏาคม 2563
3รายงานตรวจราชการปกติ รอบ 2 จังหวัดสมุทรสาครน.ส.ชัชฎาภรณ์ จิตตา8 กรกฏาคม 2563
4รายงานการตรวจราชการรอบ2_กจน.ส.ชัชฎาภรณ์ จิตตา8 กรกฏาคม 2563
5รายงานการตรวจราชการ รอบ2 จังหวัดประจวบฯน.ส.ชัชฎาภรณ์ จิตตา8 กรกฏาคม 2563
6รายงานตรวจราชการปกติ รอบ 2 จังหวัดนครปฐม น.ส.ชัชฎาภรณ์ จิตตา8 กรกฏาคม 2563
7คู่มือแนวทางการขออนุญาตใช้หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุระดับพื้นที่ของกรมอนามัย-finalนายชัชวาลย์ เพ็ชรกอง2 กรกฏาคม 2563
8รายงานตัวชี้วัด ประจำเดือนพฤษภาคม 2563นายชัชวาลย์ เพ็ชรกอง9 มิถุนายน 2563
9แผนปฏิบัติการ 6 เดือนหลัง 2563 งานผู้สูงอายุนายชัชวาลย์ เพ็ชรกอง9 พฤษภาคม 2563
10คู่มือประกอบการใช้งานโปรแกรม LTC สปสชน.ส.ชัชฎาภรณ์ จิตตา9 พฤษภาคม 2563
11สรุปรายงานกำกับ ตัวชี้วัด 1.4 เมย.63นายชัชวาลย์ เพ็ชรกอง9 พฤษภาคม 2563
12การดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงน.ส.ชัชฎาภรณ์ จิตตา8 พฤษภาคม 2563
13การบริหารค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนน.ส.ชัชฎาภรณ์ จิตตา8 พฤษภาคม 2563
14แผนกลยุทธ์ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ ฉุกเฉิน COVID-19น.ส.ชัชฎาภรณ์ จิตตา7 พฤษภาคม 2563
15มาตรการป้องกัน COVID-19 สำหรับผู้สูงอายุ วัด ศาสนสถาน และสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอื่น ๆ
นายชัชวาลย์ เพ็ชรกอง13 เมษายน 2563
16สรุปรายงานการประชุมติดตามตัวชี้วัดประจำเดือน มีนาคมน.ส.ชัชฎาภรณ์ จิตตา3 เมษายน 2563
17สรุปรายงานการประชุมติดตามตัวชี้วัดประจำเดือน มีนาคมน.ส.ชัชฎาภรณ์ จิตตา3 เมษายน 2563
18สรุปรายงานการประชุมติดตามตัวชี้วัดประจำเดือน มีนาคมน.ส.ชัชฎาภรณ์ จิตตา3 เมษายน 2563
19รายงานการประชุมติดตามกำกับการดำเนินการตัวชี้วัด 1.4 เดือนกุมภาพันธ์ 63นางนาตยา แก้วพิภพ10 มีนาคม 2563
20คกก.กลุ่มวัยปี 2563น.ส.ชัชฎาภรณ์ จิตตา8 มีนาคม 2563
21เกณฑ์การประเมินชมรมผู้สูงอายุ ปี 2563นายชัชวาลย์ เพ็ชรกอง23 กุมภาพันธ์ 2563
22คู่มือแนวทางการขออนุญาตใช้หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุระดับพื้นที่ของกรมอนามัยนายชัชวาลย์ เพ็ชรกอง19 กุมภาพันธ์ 2563
23คู่มือการดำเนินงานตัวชี้วัดพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์นายชัชวาลย์ เพ็ชรกอง17 กุมภาพันธ์ 2563
24แนวทางการคัดเลือกผลงาน LTC ดีเด่น ปี 2563นายชัชวาลย์ เพ็ชรกอง12 กุมภาพันธ์ 2563
25รายงานการกำกับตัวชี้วัด 1.4 ประจำเดือนมกราคม 2563นายชัชวาลย์ เพ็ชรกอง11 กุมภาพันธ์ 2563
26รายงานการกำกับตัวชี้วัด 1.4 ประจำเดือนธันวาคม 2562นายชัชวาลย์ เพ็ชรกอง6 กุมภาพันธ์ 2563
27สรุปการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบ LTC ระดับเขตนายชัชวาลย์ เพ็ชรกอง6 กุมภาพันธ์ 2563
28สรุปการประชุมขับเคลื่อนนโยบายงานผู้สูงอายุ ปี 2563นายชัชวาลย์ เพ็ชรกอง6 กุมภาพันธ์ 2563
29สรุปการฝึกอบรมฟื้นฟู Care Managerนายชัชวาลย์ เพ็ชรกอง6 กุมภาพันธ์ 2563
30รายชื่อ อปท. ที่เข้าร่วม LTC 63นายชัชวาลย์ เพ็ชรกอง6 กุมภาพันธ์ 2563
31คู่มือมาตรฐานบริการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนายชัชวาลย์ เพ็ชรกอง31 มกราคม 2563
32แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ฯน.ส.ชัชฎาภรณ์ จิตตา30 มกราคม 2563
33House Model_กลุ่มผู้สูงอายุปี2563น.ส.ชัชฎาภรณ์ จิตตา30 มกราคม 2563
34คู่มือแนวทางการฝึกอบรมหลักสูตร Care Managerนายชัชวาลย์ เพ็ชรกอง30 มกราคม 2563
35คู่มือมาตรฐานบ้านพักผู้สูงอายุ กระทรวง พม.นายชัชวาลย์ เพ็ชรกอง30 มกราคม 2563
36มาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติเรื่องสังคมสูงอายุ 6Sustainable 4Chainน.ส.ชัชฎาภรณ์ จิตตา30 มกราคม 2563
37แบบรายงานผลการดำเนินงานวัดส่งเสริมสุขภาพน.ส.ภัทรภร ตั้งทวีวัฒนา29 มกราคม 2563
38มาตรฐานวัดส่งเสริมสุขภาพ สู่ วัดรอบรู้ด้านสุขภาพนายชัชวาลย์ เพ็ชรกอง11 ธันวาคม 2562
39เอกสารการอบรมฟื้นฟู Care Manager วันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2562
นางกรกนก นาเครือ31 ตุลาคม 2562
40ระเบียบปี 2562นางบุษบา แพงบุปผา8 เมษายน 2562
41คู่มือโปรแกรม 3 c กรมอนามัยนางบุษบา แพงบุปผา4 เมษายน 2562
42สถานการณ์ ผลการดำเนินงาน LTC ปี 2562 ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานและข้อเสนอแนะนายชัชวาลย์ เพ็ชรกอง26 กุมภาพันธ์ 2562
43การประเมินผลงาน Long Term Care ปี 2562
นายชัชวาลย์ เพ็ชรกอง6 กุมภาพันธ์ 2562
44เอกสารหลักสูตรฟื้นฟู Care Manager (อ.จินตนา)น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง24 มกราคม 2562
45เอกสารการอบรมฟื้นฟู Care Manager วันที่ 21-23 มกราคม 2562 -ครั้งที่ 3น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง18 มกราคม 2562
46เอกสารการอบรมฟื้นฟู Care Manager วันที่ 21-23 มกราคม 2562 -ครั้งที่ 2น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง18 มกราคม 2562
47เอกสารการอบรมฟื้นฟู Care Manager วันที่ 21-23 มกราคม 2562 -ครั้งที่ 1น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง18 มกราคม 2562
48แนวทางปฏิบัติเรื่องการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงินค่าบริการสาธารณสุขสำหรับการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวที่มีภาวะพึ่งพิง และค่าบริการสาธารณสุขจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขน.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง27 ธันวาคม 2561
49หลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 5 (ตอนที่ 9)น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง14 ธันวาคม 2561
50หลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 5 (ตอนที่ 8)น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง14 ธันวาคม 2561
51หลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 5 (ตอนที่ 7)น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง14 ธันวาคม 2561
52หลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 5 (ตอนที่ 6)น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง14 ธันวาคม 2561
53คู่มือโรงเรียนผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 5 (ตอนที่ 5)น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง14 ธันวาคม 2561
54คู่มือโรงเรียนผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 5 (ตอนที่ 4)น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง14 ธันวาคม 2561
55คู่มือโรงเรียนผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 5 (ตอนที่ 3)น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง14 ธันวาคม 2561
56หลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 5 (ตอนที่ 2)น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง14 ธันวาคม 2561
57หลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 5น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง14 ธันวาคม 2561
58แผนการเรียนรู้หลักสูตร ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (ตอนที่ 2)
น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง14 ธันวาคม 2561
59แผนการเรียนรู้หลักสูตร ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง14 ธันวาคม 2561
60เอกสารการประชุม Care Manager 2562 (วันที่ 23 พย 2561)นางบุษบา แพงบุปผา29 ตุลาคม 2561
61เอกสาร CGนางบุษบา แพงบุปผา25 ตุลาคม 2561
62เอกสารการประชุม Care Manager 2562 (วันที่ 22 พย. 61)นางบุษบา แพงบุปผา25 ตุลาคม 2561
63เอกสารการประชุม Care Manager 2562 (วันที่ 21 พย.61)นางบุษบา แพงบุปผา25 ตุลาคม 2561
64เอกสารการประชุม Care Manager 2562 (วันที่ 20 พย 61)นางบุษบา แพงบุปผา25 ตุลาคม 2561
65เอกสารการประชุม Care Manager 2562 (วันที่ 19 พย 61)นางบุษบา แพงบุปผา25 ตุลาคม 2561
66เอกสารการประชุม Care Manager 2562 (วันที่ 9 พย 61)นางบุษบา แพงบุปผา25 ตุลาคม 2561
67เอกสารการประชุม Care Manager 2562 (วันที่ 8 พย 61)นางบุษบา แพงบุปผา25 ตุลาคม 2561
68เอกสารการประชุม Care Manager 2562 (วันที่ 7 พย 61)นางบุษบา แพงบุปผา25 ตุลาคม 2561
69เอกสารการประชุม Care Manager 2562 (วันที่ 6 พย 61)นางบุษบา แพงบุปผา25 ตุลาคม 2561
70เอกสารการประชุม Care Manager 2562 (วันที่ 5 พย 2561)นางบุษบา แพงบุปผา25 ตุลาคม 2561
71ไฟล์บรรยาย นโยบายกรมอนามัย แผนยุทธศาสตร์วัดส่งเสริมสุขภาพ 7กิจกรรมขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์น.ส.ดลฤดี แก้วสวาท20 สิงหาคม 2561
72ไฟล์บรรยาย แนวทางการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ (พระวิสิทธิ์ ฐิตวิสิทโธ)น.ส.ดลฤดี แก้วสวาท20 สิงหาคม 2561
73คู่มือแนวทางการอบรมหลัดสูตรพระคิลานุปัฏฐากน.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง4 สิงหาคม 2561
74คู่มือแนวทางการดำเนินงาน วัดส่งเสริมสุขภาพ ปี 2556 น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง4 สิงหาคม 2561
75ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติน.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง4 สิงหาคม 2561