ดาวน์โหลด ศูนย์อนามัยที่ 5

แสดง 1 ถึง 20 จาก 67 ผลลัพธ์

สูงอายุ

 เรื่องโดยเมื่อทำรายการ
1แผนปฏิบัติการ 6 เดือนหลัง 2563 งานผู้สูงอายุนายชัชวาลย์ เพ็ชรกอง9 พฤษภาคม 2563
2คู่มือประกอบการใช้งานโปรแกรม LTC สปสชน.ส.ชัชฎาภรณ์ จิตตา9 พฤษภาคม 2563
3สรุปรายงานกำกับ ตัวชี้วัด 1.4 เมย.63นายชัชวาลย์ เพ็ชรกอง9 พฤษภาคม 2563
4การดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงน.ส.ชัชฎาภรณ์ จิตตา8 พฤษภาคม 2563
5การบริหารค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนน.ส.ชัชฎาภรณ์ จิตตา8 พฤษภาคม 2563
6แผนกลยุทธ์ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ ฉุกเฉิน COVID-19น.ส.ชัชฎาภรณ์ จิตตา7 พฤษภาคม 2563
7มาตรการป้องกัน COVID-19 สำหรับผู้สูงอายุ วัด ศาสนสถาน และสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอื่น ๆ
นายชัชวาลย์ เพ็ชรกอง13 เมษายน 2563
8สรุปรายงานการประชุมติดตามตัวชี้วัดประจำเดือน มีนาคมน.ส.ชัชฎาภรณ์ จิตตา3 เมษายน 2563
9สรุปรายงานการประชุมติดตามตัวชี้วัดประจำเดือน มีนาคมน.ส.ชัชฎาภรณ์ จิตตา3 เมษายน 2563
10สรุปรายงานการประชุมติดตามตัวชี้วัดประจำเดือน มีนาคมน.ส.ชัชฎาภรณ์ จิตตา3 เมษายน 2563
11รายงานการประชุมติดตามกำกับการดำเนินการตัวชี้วัด 1.4 เดือนกุมภาพันธ์ 63นางนาตยา แก้วพิภพ10 มีนาคม 2563
12คกก.กลุ่มวัยปี 2563น.ส.ชัชฎาภรณ์ จิตตา8 มีนาคม 2563
13เกณฑ์การประเมินชมรมผู้สูงอายุ ปี 2563นายชัชวาลย์ เพ็ชรกอง23 กุมภาพันธ์ 2563
14คู่มือแนวทางการขออนุญาตใช้หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุระดับพื้นที่ของกรมอนามัยนายชัชวาลย์ เพ็ชรกอง19 กุมภาพันธ์ 2563
15คู่มือการดำเนินงานตัวชี้วัดพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์นายชัชวาลย์ เพ็ชรกอง17 กุมภาพันธ์ 2563
16แนวทางการคัดเลือกผลงาน LTC ดีเด่น ปี 2563นายชัชวาลย์ เพ็ชรกอง12 กุมภาพันธ์ 2563
17รายงานการกำกับตัวชี้วัด 1.4 ประจำเดือนมกราคม 2563นายชัชวาลย์ เพ็ชรกอง11 กุมภาพันธ์ 2563
18รายงานการกำกับตัวชี้วัด 1.4 ประจำเดือนธันวาคม 2562นายชัชวาลย์ เพ็ชรกอง6 กุมภาพันธ์ 2563
19สรุปการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบ LTC ระดับเขตนายชัชวาลย์ เพ็ชรกอง6 กุมภาพันธ์ 2563
20สรุปการประชุมขับเคลื่อนนโยบายงานผู้สูงอายุ ปี 2563นายชัชวาลย์ เพ็ชรกอง6 กุมภาพันธ์ 2563