ดาวน์โหลด ศูนย์อนามัยที่ 5

แสดง 21 ถึง 40 จาก 69 ผลลัพธ์

สูงอายุ

 เรื่องโดยเมื่อทำรายการ
21สรุปการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบ LTC ระดับเขตนายชัชวาลย์ เพ็ชรกอง6 กุมภาพันธ์ 2563
22สรุปการประชุมขับเคลื่อนนโยบายงานผู้สูงอายุ ปี 2563นายชัชวาลย์ เพ็ชรกอง6 กุมภาพันธ์ 2563
23สรุปการฝึกอบรมฟื้นฟู Care Managerนายชัชวาลย์ เพ็ชรกอง6 กุมภาพันธ์ 2563
24รายชื่อ อปท. ที่เข้าร่วม LTC 63นายชัชวาลย์ เพ็ชรกอง6 กุมภาพันธ์ 2563
25คู่มือมาตรฐานบริการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนายชัชวาลย์ เพ็ชรกอง31 มกราคม 2563
26แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ฯน.ส.ชัชฎาภรณ์ จิตตา30 มกราคม 2563
27House Model_กลุ่มผู้สูงอายุปี2563น.ส.ชัชฎาภรณ์ จิตตา30 มกราคม 2563
28คู่มือแนวทางการฝึกอบรมหลักสูตร Care Managerนายชัชวาลย์ เพ็ชรกอง30 มกราคม 2563
29คู่มือมาตรฐานบ้านพักผู้สูงอายุ กระทรวง พม.นายชัชวาลย์ เพ็ชรกอง30 มกราคม 2563
30มาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติเรื่องสังคมสูงอายุ 6Sustainable 4Chainน.ส.ชัชฎาภรณ์ จิตตา30 มกราคม 2563
31แบบรายงานผลการดำเนินงานวัดส่งเสริมสุขภาพน.ส.ภัทรภร ตั้งทวีวัฒนา29 มกราคม 2563
32มาตรฐานวัดส่งเสริมสุขภาพ สู่ วัดรอบรู้ด้านสุขภาพนายชัชวาลย์ เพ็ชรกอง11 ธันวาคม 2562
33เอกสารการอบรมฟื้นฟู Care Manager วันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2562
นางกรกนก นาเครือ31 ตุลาคม 2562
34ระเบียบปี 2562นางบุษบา แพงบุปผา8 เมษายน 2562
35คู่มือโปรแกรม 3 c กรมอนามัยนางบุษบา แพงบุปผา4 เมษายน 2562
36สถานการณ์ ผลการดำเนินงาน LTC ปี 2562 ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานและข้อเสนอแนะนายชัชวาลย์ เพ็ชรกอง26 กุมภาพันธ์ 2562
37การประเมินผลงาน Long Term Care ปี 2562
นายชัชวาลย์ เพ็ชรกอง6 กุมภาพันธ์ 2562
38เอกสารหลักสูตรฟื้นฟู Care Manager (อ.จินตนา)น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง24 มกราคม 2562
39เอกสารการอบรมฟื้นฟู Care Manager วันที่ 21-23 มกราคม 2562 -ครั้งที่ 3น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง18 มกราคม 2562
40เอกสารการอบรมฟื้นฟู Care Manager วันที่ 21-23 มกราคม 2562 -ครั้งที่ 2น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง18 มกราคม 2562