ดาวน์โหลด ศูนย์อนามัยที่ 5

แสดง 41 ถึง 60 จาก 161 ผลลัพธ์

สูงอายุ

 เรื่องโดยเมื่อทำรายการ
41เอกสาร สำหรับกรรมการตัดสินการคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนระดับเขตน.ส.พิมพ์พิสุทธิ์ ธรรมพิพัฒนกุล2 เมษายน 2564
42การประเมินผลงาน Long Term Care ปี 2564น.ส.พิมพ์พิสุทธิ์ ธรรมพิพัฒนกุล1 เมษายน 2564
43คู่มือคัดกรองประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ กระทรวงสาธารณสุข 2564น.ส.พิมพ์พิสุทธิ์ ธรรมพิพัฒนกุล9 มีนาคม 2564
44รายงานการกำกับติดตามตัวชี้วัดประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564น.ส.พิมพ์พิสุทธิ์ ธรรมพิพัฒนกุล1 มีนาคม 2564
45สรุปตรวจราชการจังหวัดสมุทรสงครามน.ส.ชัชฎาภรณ์ จิตตา1 มีนาคม 2564
46สรุปตราวจราชการจังหวัดสุพรรณบุรีน.ส.ชัชฎาภรณ์ จิตตา1 มีนาคม 2564
47สรุปตรวจราชการจังหวัดราชบุรีน.ส.ชัชฎาภรณ์ จิตตา1 มีนาคม 2564
48รายงานการกำกับติดตามตัวชี้วัดประจำเดือนมกราคม 2564น.ส.พิมพ์พิสุทธิ์ ธรรมพิพัฒนกุล8 กุมภาพันธ์ 2564
49slideสว_พบน.ส.ชัชฎาภรณ์ จิตตา8 กุมภาพันธ์ 2564
50แนวทางการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายน.ส.ชัชฎาภรณ์ จิตตา2 กุมภาพันธ์ 2564
51การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุรายบุคคล ปี 2564น.ส.พิมพ์พิสุทธิ์ ธรรมพิพัฒนกุล2 กุมภาพันธ์ 2564
52ประเด็นความรู้ในด้านการออกกำลังกายและกายภาพบำบัดในผู้สูงอายุ (อบรมฟื้นฟู CM ปี 2564)น.ส.พิมพ์พิสุทธิ์ ธรรมพิพัฒนกุล2 กุมภาพันธ์ 2564
53วิเคราะห์ความเสี่ยงน.ส.ชัชฎาภรณ์ จิตตา1 กุมภาพันธ์ 2564
54ความไม่พึงพอใจ ความต้องการและความคาดหวังน.ส.ชัชฎาภรณ์ จิตตา1 กุมภาพันธ์ 2564
55แนวทางการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้สูงอายุน.ส.พิมพ์พิสุทธิ์ ธรรมพิพัฒนกุล1 กุมภาพันธ์ 2564
56แนวทางและมาตรการในการปฏิบัติงานด้านการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019น.ส.พิมพ์พิสุทธิ์ ธรรมพิพัฒนกุล1 กุมภาพันธ์ 2564
57ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานดูแลส่งเสริมสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุน.ส.ชัชฎาภรณ์ จิตตา1 กุมภาพันธ์ 2564
58คู่มือ Intermediate Care in Communityน.ส.ชัชฎาภรณ์ จิตตา30 มกราคม 2564
59แนวทางการะดำเนินงานผู้สูงอายุ ปี 2564น.ส.ชัชฎาภรณ์ จิตตา30 มกราคม 2564
60สรุปตรวจราชการจังหวัดกาญจนบุรีน.ส.พิมพ์พิสุทธิ์ ธรรมพิพัฒนกุล29 มกราคม 2564