ดาวน์โหลด ศูนย์อนามัยที่ 5

รายละเอียด

เรื่องรายงานการกำกับตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่ 1.1 อัตราการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน เดือน มิ.ย.
คลัสเตอร์แม่และเด็ก
ไฟล์เอกสาร
ผู้บันทึกนางจรรยา สืบนุช
วันเวลาที่บันทึก3 กรกฏาคม 2563 เวลา 13:55 น.
ผู้แก้ไขนางจรรยา สืบนุช
วันเวลาที่แก้ไข3 กรกฏาคม 2563 เวลา 14:18 น.
คิวอาร์โค้ด