การจัดการข้อมูลและความรู้

Data Management & Knowledge Management

ลำดับปีเรื่องประเภทผู้เผยแพร่เปิดดู
 
3212561หลักสูตรส่งเสริมสุขภาพช่องปากสำหรับวัยรุ่น เขต5
เผยแพร่เมื่อ 2 มีนาคม 2563
Kmน.ส.ดลฤดี แก้วสวาท
ทันตแพทย์ ชำนาญการพิเศษ
115
3222561ความรู้และทัศนคติของหญิงตั้งครรภ์ต่อการรับบริการทันตกรรมระหว่างตั้งครรภ์ ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
เผยแพร่เมื่อ 2 มีนาคม 2563
R2Rนางอรุณี ธนะรุ่ง
ทันตแพทย์ ชำนาญการพิเศษ
116
3232560การประเมินความเข้มแข็งในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชน ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5
เผยแพร่เมื่อ 24 มีนาคม 2563
วิจัยน.ส.อุบล จันทร์เพชร
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ
86