การจัดการข้อมูลและความรู้

Data Management & Knowledge Management

จำนวนประเภทผลงาน

ลำดับปี พ.ศ.เรื่องเปิดดู
212564ข้อควรระวังในการใช้บันได เมื่อทำงานตัดกิ่งต้นไม้ใหญ่
เผยแพร่เมื่อ 18 สิงหาคม 2564
34
222564ขั้นตอนการตรวจเช็ครถก่อนการใช้งาน
เผยแพร่เมื่อ 18 สิงหาคม 2564
41
232564ความปลอดภัยในงานเชื่อมไฟฟ้า
เผยแพร่เมื่อ 18 สิงหาคม 2564
42
242564การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เผยแพร่เมื่อ 18 สิงหาคม 2564
40
252564แนวทางการขอจัดทำ onepage นำเสนอข่าวสารประชาสัมพันธ์ของกลุ่มงาน
เผยแพร่เมื่อ 18 สิงหาคม 2564
43
262564กระบวนการดำเนินการซื้อพัสดุ ตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
เผยแพร่เมื่อ 18 สิงหาคม 2564
142
272564กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 500,000บาท
เผยแพร่เมื่อ 18 สิงหาคม 2564
140
282564นิยามความหมายงานก่อสร้าง
เผยแพร่เมื่อ 18 สิงหาคม 2564
152
292564การอ่านงบการเงิน
เผยแพร่เมื่อ 18 สิงหาคม 2564
40
302564กระบวนการปฏิบัติงานด้านการยืมเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)
เผยแพร่เมื่อ 18 สิงหาคม 2564
31
312564คู่มือนายทะเบียนขอรับบำเหน็จบำนาญ
เผยแพร่เมื่อ 17 สิงหาคม 2564
29
322564คำแนะนำในการทำความสะอาด ทำลายและฆ่าเชื้อโรค ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เผยแพร่เมื่อ 17 สิงหาคม 2564
22
332564การเขียนหนังสือราชการภาษาอังกฤษ
เผยแพร่เมื่อ 17 สิงหาคม 2564
30
342564เรื่องของนายทะเบียน กบข. “My GPF”
เผยแพร่เมื่อ 17 สิงหาคม 2564
33
352564คู่มือการประหยัดพลังงานไฟฟ้าภายในสำนักงาน
เผยแพร่เมื่อ 17 สิงหาคม 2564
25
362564สมาชิก กบข.ต้องรู้
เผยแพร่เมื่อ 17 สิงหาคม 2564
27
372564เหตุรำคาญมีอะไรบ้างครับ
เผยแพร่เมื่อ 17 สิงหาคม 2564
32
382564การเพิ่มจอแสดงผลสำหรับคอมพิวเตอร์เพื่อขยายพื้นที่แสดงภาพ
เผยแพร่เมื่อ 16 สิงหาคม 2564
26
392564คู่มือ การรับชำระเงินผ่านเครื่อง EDC
เผยแพร่เมื่อ 16 สิงหาคม 2564
28
402564Flow Chart การขอ Authen Code ระบบลงทะเบียนออนไลน์จาก สปสช.
เผยแพร่เมื่อ 16 สิงหาคม 2564
73