การจัดการข้อมูลและความรู้

Data Management & Knowledge Management

ลำดับปีเรื่องประเภทผู้เผยแพร่เปิดดู
 
212565การประคบสมุนไพร
เผยแพร่เมื่อ 23 มีนาคม 2565
Kmน.ส.รื่นจิตร อินทะสร้อย
ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
50
222565นวัตกรรมถาดอาหาร
เผยแพร่เมื่อ 23 มีนาคม 2565
นวัตกรรมน.ส.กุสุมา ปิฎฐปาตี
นักโภชนาการ
41
232565รายงานโครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2564
เผยแพร่เมื่อ 22 มีนาคม 2565
Kmน.ส.พัชรี ยุติธรรม
นักโภชนาการ ชำนาญการพิเศษ
39
242565ปัจจัยเสี่ยงต่อพัฒนาการล่าช้าในเด็กอายุ 9 เดือน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
เผยแพร่เมื่อ 22 มีนาคม 2565
วิจัยน.ส.นภา พฤฒารัตน์
นายแพทย์ ชำนาญการ
48
252565การทำปุ๋ย
เผยแพร่เมื่อ 22 มีนาคม 2565
Kmนายชาคริต ศรีปฐมสวัสดิ์
พนักงานเกษตรพื้นฐาน
43
262565การตอนกิ่ง
เผยแพร่เมื่อ 22 มีนาคม 2565
Kmนายสมควร เกตุแก้ว
คนสวน บ2
45
27256520 เคล็ดลับกับการสร้างสมดุลชีวิตในการทำงาน
เผยแพร่เมื่อ 21 มีนาคม 2565
Kmน.ส.สุดา ตังกานนท์
นักทรัพยากรบุคคล
59
282565ภาพรวมการทำงานของระบบ NEW E - CLAIM 2565
เผยแพร่เมื่อ 21 มีนาคม 2565
วิธีปฏิบัติน.ส.พรพรรษา บุญยัง
นักจัดการงานทั่วไป
225
292565ขั้นตอนการรับบริการคลินิกแพทย์แผนไทย
เผยแพร่เมื่อ 21 มีนาคม 2565
วิธีปฏิบัติน.ส.รื่นจิตร อินทะสร้อย
ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
44
302565ความปลอดภัยในการทำงาน
เผยแพร่เมื่อ 21 มีนาคม 2565
วิธีปฏิบัติส.อ.ฉนวน แสงสอาด
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
49
312565เคล็ดลับ ดับกลิ่นห้องน้ำ
เผยแพร่เมื่อ 18 มีนาคม 2565
วิธีปฏิบัตินางโสภี ไชยอ่อน
พนักงานบริการ
48
322565เทคนิคการจัดวางกำลังคน
เผยแพร่เมื่อ 18 มีนาคม 2565
Kmน.ส.ชวัลรัตน์ แสงบรรจง
นักจัดการงานทั่วไป
45
332565การทำน้ำยาอเนกประสงค์
เผยแพร่เมื่อ 18 มีนาคม 2565
Kmน.ส.ดรุณี แซ่คู
พนักงานบริการ
50
342565มารู้จักสิทธิการรักษาพยาบาล 3 ระบบ ของคนไทยกันเถอะ
เผยแพร่เมื่อ 18 มีนาคม 2565
Kmน.ส.สุภัทรา บุญหู้
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
48
352565คำอธิบายการให้บริการ Facial Treatment , Body Treatment , Balancing และ Wellness therapy
เผยแพร่เมื่อ 18 มีนาคม 2565
วิธีปฏิบัติน.ส.กมลทิพย์ วรรณศรี
นักวิชาการสาธารณสุข
51
362565รายงานสถานการณ์สุขภาพช่องปาก เขตสุขภาพที่5 ปีงบประมาณ2564
เผยแพร่เมื่อ 17 มีนาคม 2565
Kmน.ส.ดลฤดี แก้วสวาท
ทันตแพทย์ ชำนาญการพิเศษ
41
372565รายงานวิเคราะห์การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพสตรีและเด็กปฐมวัย (อัตราส่วนการตายมารดาไทย) เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2564
เผยแพร่เมื่อ 17 มีนาคม 2565
Kmนางจรรยา สืบนุช
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ
54
382565รายงานวิเคราะห์การขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใส ศูนย์อนามัยที่ 5 ปีงบประมาณ 2564
เผยแพร่เมื่อ 17 มีนาคม 2565
Kmนางนาตยา แก้วพิภพ
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
48
392565ขั้นตอนการชำระค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้รับบริการ
เผยแพร่เมื่อ 17 มีนาคม 2565
วิธีปฏิบัติน.ส.ธัญลักษณ์ มากยอด
นักจัดการงานทั่วไป
63
402565ภาษาทางราชการ
เผยแพร่เมื่อ 17 มีนาคม 2565
วิธีปฏิบัติน.ส.ภัทรภร ตั้งทวีวัฒนา
นักจัดการงานทั่วไป
64