การจัดการข้อมูลและความรู้

Data Management & Knowledge Management

ลำดับปีเรื่องประเภทผู้เผยแพร่เปิดดู
 
412565โยคะสร้างสุข
เผยแพร่เมื่อ 15 มีนาคม 2565
Kmนายอานุภาพ วงค์สงวน
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
43
422565บรรเทาอาการปวดด้วยการนวดตนเอง
เผยแพร่เมื่อ 15 มีนาคม 2565
Kmนายอานุภาพ วงค์สงวน
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
58
432565คู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุ ตาม ว119
เผยแพร่เมื่อ 15 มีนาคม 2565
วิธีปฏิบัตินางอุษณีย์ ขาวเหลือง
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
62
442565บทบาท อำนาจ หน้าที่ของเจ้าพนักงานตาม พรบ.การสาธารณสุข 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เผยแพร่เมื่อ 15 มีนาคม 2565
Kmนายพิสิฐ จรัสรักษ์
นิติกร
42
452565แนวทางการใช้ตราสัญลักษณ์และสื่อประชาสัมพันธ์
เผยแพร่เมื่อ 15 มีนาคม 2565
วิธีปฏิบัตินายสิทธิพล ธิติโชติรส
นักประชาสัมพันธ์
43
462565แบบไหนถึงพูดช้าและวิธีช่วยกระตุ้นลูกพูดสื่อสาร
เผยแพร่เมื่อ 14 มีนาคม 2565
Kmน.ส.พรพิมล รักพงษ์ไทย
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
67
472565ยาสมุนไพรปลอดภัยเมื่อใช้ถูกหลัก
เผยแพร่เมื่อ 14 มีนาคม 2565
Kmน.ส.มณฑา แย้มขยาย
แพทย์แผนไทย
50
482565คู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุ ตาม ว119
เผยแพร่เมื่อ 10 มีนาคม 2565
วิธีปฏิบัตินายวรพล เอี่ยมช้อย
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน
46
492565คู่มือการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
เผยแพร่เมื่อ 10 มีนาคม 2565
วิธีปฏิบัตินายวรพล เอี่ยมช้อย
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน
58
502565การแพทย์แผนไทยกับการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
เผยแพร่เมื่อ 10 มีนาคม 2565
Kmนายนที น้อยเศรษฐี
แพทย์แผนไทย
87
512565คู่มือการใช้งาน ระบบขออนุมัติเดินทางไปราชการ
เผยแพร่เมื่อ 10 มีนาคม 2565
วิธีปฏิบัตินายดิษฎา ภัทรพงศาเศรษฐ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
39
522565คู่มือการใช้งาน ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่เมื่อ 10 มีนาคม 2565
วิธีปฏิบัตินายดิษฎา ภัทรพงศาเศรษฐ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
46
532565การสอนงาน (Coaching)
เผยแพร่เมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2565
Kmนางระจิตร ชาครียวณิชย์
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
53
542565ระบบลงทะเบียนฉีดวัคซีน Online
เผยแพร่เมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2565
Leanนายประดิภาส สุขเสาร์เกิด
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
97
552565การตรวจสอบค่าลดหย่อนก่อนยื่นภาษี
เผยแพร่เมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2565
วิธีปฏิบัติน.ส.รัชรพี ชัยเชาวรินทร์
นักจัดการงานทั่วไป
64
562565คู่มือการใช้งาน Mobile Application ระบบบําเหน็จบํานาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล สำหรับผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ
เผยแพร่เมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2565
วิธีปฏิบัติน.ส.วรัญญุภา แปลงสนิท
นักวิชาการการเงินและบัญชี
116
572565ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยในเขตสุขภาพที่ 5
เผยแพร่เมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2565
วิจัยนางระจิตร ชาครียวณิชย์
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
62
582565กดจุดหยุดโรคทางการแพทย์แผนจีน จุดเฟิงฉือ 风池
เผยแพร่เมื่อ 20 มกราคม 2565
Kmน.ส.ลัดดาวรรณ แซ่ลี้
แพทย์แผนจีน
118
592565การยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
เผยแพร่เมื่อ 17 มกราคม 2565
วิธีปฏิบัติน.ส.ยุพา บุตรเล็ก
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
161
602564ความรู้และทักษะในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของหญิงหลังคลอดครรภ์แรกในโรงเรียนพ่อแม่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
เผยแพร่เมื่อ 18 พฤษภาคม 2565
วิจัยนางวรรณา สิงห์เมือง
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
13