การจัดการข้อมูลและความรู้

Data Management & Knowledge Management

ลำดับปีเรื่องประเภทผู้เผยแพร่เปิดดู
 
612564ผลของการใช้ดนตรีบำบัดต่อความเครียดในหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
เผยแพร่เมื่อ 12 พฤษภาคม 2565
R2Rน.ส.นิตยา วงษ์แตงอ่อน
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
29
622564คู่มือการใช้งานการใช้งาน Synology Note เพื่อจดบันทึกบน cloud5.hpc.go.th
เผยแพร่เมื่อ 24 ธันวาคม 2564
วิธีปฏิบัตินายประดิภาส สุขเสาร์เกิด
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
90
632564รายงานผลสำรวจความรู้ของบุคลากร ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ปีงบประมาณ 2564
เผยแพร่เมื่อ 26 พฤศจิกายน 2564
Kmน.ส.ดลฤดี แก้วสวาท
ทันตแพทย์ ชำนาญการพิเศษ
115
642564รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ (กพว.) ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ปีงบประมาณ 2564
เผยแพร่เมื่อ 15 ตุลาคม 2564
Kmน.ส.ดลฤดี แก้วสวาท
ทันตแพทย์ ชำนาญการพิเศษ
107
652564รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการดำเนินงานดูแลส่งเสริมสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่5 ปีงบประมาณ 2563
เผยแพร่เมื่อ 15 ตุลาคม 2564
Kmน.ส.ชัชฎาภรณ์ จิตตา
นักโภชนาการ ชำนาญการพิเศษ
141
662564การรับประทานอาหารตามธาตุเจ้าเรือน (ศาสตร์การแพทย์แผนไทย)
เผยแพร่เมื่อ 12 ตุลาคม 2564
Kmน.ส.มณฑา แย้มขยาย
แพทย์แผนไทย
458
672564รู้จักโรคหัวไหล่ติด
เผยแพร่เมื่อ 27 กันยายน 2564
Kmน.ส.มณฑา แย้มขยาย
แพทย์แผนไทย
106
682564ผลของการใช้พลาสติกครอบเตียงขณะเคลื่อนย้ายต่ออุณหภูมิกายของทารกคลอดครบกำหนด
เผยแพร่เมื่อ 24 กันยายน 2564
R2Rน.ส.เขมจิรา เอี่ยมสุขประเสริฐ
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
124
692564แบบฟอร์มการส่งโครงร่างวิจัย เพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
เผยแพร่เมื่อ 23 กันยายน 2564
วิธีปฏิบัติน.ส.ดลฤดี แก้วสวาท
ทันตแพทย์ ชำนาญการพิเศษ
129
702564พฤติกรรมการดูแลตนเองของมารดาครรภ์แรกหลังคลอด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
เผยแพร่เมื่อ 21 กันยายน 2564
วิจัยน.ส.ศิริวดี ชุ่มจิต
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
140
712564ผลของการใช้แนวทางการให้ความรู้ต่อความวิตกกังวลของมารดาที่มีบุตรตัวเหลืองได้รับการรักษาด้วยการส่องไฟ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
เผยแพร่เมื่อ 20 กันยายน 2564
วิจัยน.ส.สุนทราภรณ์ น้อมภักดี
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
125
722564เกมฝึกสมองสำหรับผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงสมองเสื่อม
เผยแพร่เมื่อ 30 สิงหาคม 2564
วิจัยนางกรกนก นาเครือ
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
139
732564วิจัย เรื่อง รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในชุมชน เขตสุขภาพที่ 5
เผยแพร่เมื่อ 30 สิงหาคม 2564
วิจัยนายศิลป์ชัย เนตรทานนท์
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
227
742564คู่มือมาตรฐานการให้คำปรึกษาด้านโภชนาการ ในศูนย์บริหารร่างกาย
เผยแพร่เมื่อ 24 สิงหาคม 2564
Kmน.ส.พัชรี ยุติธรรม
นักโภชนาการ ชำนาญการพิเศษ
179
752564นวัตกรรม Safety box
เผยแพร่เมื่อ 23 สิงหาคม 2564
นวัตกรรมน.ส.จิตติมา ธาราพันธ์
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ
219
762564การสุมยาสมุนไพร
เผยแพร่เมื่อ 23 สิงหาคม 2564
Kmน.ส.มณฑา แย้มขยาย
แพทย์แผนไทย
768
772564บทความ ทำความรู้จักฟ้าทะลายโจรและกระชาย ในสถานการณ์ COVID-19
เผยแพร่เมื่อ 23 สิงหาคม 2564
Kmน.ส.มณฑา แย้มขยาย
แพทย์แผนไทย
169
782564วิดีโอ ท่าบริหารลดความเครียด
เผยแพร่เมื่อ 23 สิงหาคม 2564
Kmนายนที น้อยเศรษฐี
แพทย์แผนไทย
122
792564สไลด์สอนการใช้ Bluebook App ส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
เผยแพร่เมื่อ 19 สิงหาคม 2564
Kmน.ส.ดลฤดี แก้วสวาท
ทันตแพทย์ ชำนาญการพิเศษ
304
802564การบริหารคนให้ปฏิบัติงานในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
เผยแพร่เมื่อ 19 สิงหาคม 2564
Kmนางปราณี ภาคสวรรค์
เจ้าพนักงานธุรการ อาวุโส
117