การจัดการข้อมูลและความรู้

Data Management & Knowledge Management

ลำดับปีเรื่องประเภทผู้เผยแพร่เปิดดู
 
812564บทความ การใช้และข้อควรระวัง ยาจีนเหลียนฮัวชิงเวินยาสมุนไพรจีนป้องกัน Covid-19 ได้จริงหรือไม่
เผยแพร่เมื่อ 19 สิงหาคม 2564
Kmน.ส.ลัดดาวรรณ แซ่ลี้
แพทย์แผนจีน
22407
822564เอกสารประกอบการประชุม การสื่อสารและเทคโนโลยี เพื่อการจัดการความรู้ (System Analyst & Data Analyst)
เผยแพร่เมื่อ 18 สิงหาคม 2564
Kmน.ส.ดลฤดี แก้วสวาท
ทันตแพทย์ ชำนาญการพิเศษ
161
832564ข้อควรระวังในการใช้บันได เมื่อทำงานตัดกิ่งต้นไม้ใหญ่
เผยแพร่เมื่อ 18 สิงหาคม 2564
วิธีปฏิบัตินายชาคริต ศรีปฐมสวัสดิ์
พนักงานเกษตรพื้นฐาน
88
842564ขั้นตอนการตรวจเช็ครถก่อนการใช้งาน
เผยแพร่เมื่อ 18 สิงหาคม 2564
วิธีปฏิบัตินายอภิชาติ สัมฤทธิ์
พนักงานขับรถยนต์ ส2
99
852564ความปลอดภัยในงานเชื่อมไฟฟ้า
เผยแพร่เมื่อ 18 สิงหาคม 2564
วิธีปฏิบัติส.อ.ฉนวน แสงสอาด
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
133
862564การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เผยแพร่เมื่อ 18 สิงหาคม 2564
Kmวรัญญุภา แปลงสนิท
นักวิชาการการเงินและบัญชี
95
872564แนวทางการขอจัดทำ onepage นำเสนอข่าวสารประชาสัมพันธ์ของกลุ่มงาน
เผยแพร่เมื่อ 18 สิงหาคม 2564
Kmนายสิทธิพล ธิติโชติรส
นักประชาสัมพันธ์
151
882564กระบวนการดำเนินการซื้อพัสดุ ตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
เผยแพร่เมื่อ 18 สิงหาคม 2564
Kmนางอุษณีย์ ขาวเหลือง
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
200
892564กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 500,000บาท
เผยแพร่เมื่อ 18 สิงหาคม 2564
Kmน.ส.นิภาภัทร สลับลึก
เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน
199
902564นิยามความหมายงานก่อสร้าง
เผยแพร่เมื่อ 18 สิงหาคม 2564
Kmนายวรพล เอี่ยมช้อย
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน
210
912564การอ่านงบการเงิน
เผยแพร่เมื่อ 18 สิงหาคม 2564
Kmน.ส.ผาณิตา ชาติทอง
นักจัดการงานทั่วไป
107
922564กระบวนการปฏิบัติงานด้านการยืมเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)
เผยแพร่เมื่อ 18 สิงหาคม 2564
วิธีปฏิบัติน.ส.ภัทรกร คำสุขดี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน
79
932564คู่มือนายทะเบียนขอรับบำเหน็จบำนาญ
เผยแพร่เมื่อ 17 สิงหาคม 2564
Kmน.ส.ฐิติวรรณ ศรีสุวรรณ
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
69
942564คำแนะนำในการทำความสะอาด ทำลายและฆ่าเชื้อโรค ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เผยแพร่เมื่อ 17 สิงหาคม 2564
วิธีปฏิบัตินางโสภี ไชยอ่อน
พนักงานบริการ
129
952564การเขียนหนังสือราชการภาษาอังกฤษ
เผยแพร่เมื่อ 17 สิงหาคม 2564
Kmน.ส.ภัทรภร ตั้งทวีวัฒนา
นักจัดการงานทั่วไป
142
962564เรื่องของนายทะเบียน กบข. “My GPF”
เผยแพร่เมื่อ 17 สิงหาคม 2564
Kmน.ส.ฐิติวรรณ ศรีสุวรรณ
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
107
972564คู่มือการประหยัดพลังงานไฟฟ้าภายในสำนักงาน
เผยแพร่เมื่อ 17 สิงหาคม 2564
วิธีปฏิบัตินายณรงค์ พุ่มพวง
นายช่างไฟฟ้า
79
982564สมาชิก กบข.ต้องรู้
เผยแพร่เมื่อ 17 สิงหาคม 2564
Kmน.ส.ชวัลรัตน์ แสงบรรจง
นักจัดการงานทั่วไป
87
992564เหตุรำคาญมีอะไรบ้างครับ
เผยแพร่เมื่อ 17 สิงหาคม 2564
Kmนายพิสิฐ จรัสรักษ์
นิติกร
107
1002564การเพิ่มจอแสดงผลสำหรับคอมพิวเตอร์เพื่อขยายพื้นที่แสดงภาพ
เผยแพร่เมื่อ 16 สิงหาคม 2564
Kmนายอานุภาพ วงค์สงวน
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
80