แสดง 1 ถึง 20 จาก 316 ผลลัพธ์
ข้าราชการ
ลำดับปี พ.ศ.เรื่องผู้เผยแพร่เปิดดู
 
 
12565คู่มือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
เผยแพร่เมื่อ 23 มิถุนายน 2565
นายวรพล เอี่ยมช้อย
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน
4
22565ความวิตกกังวลของหญิงตั้งครรภ์ในการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
เผยแพร่เมื่อ 26 พฤษภาคม 2565
น.ส.ชฎารัตน์ เหลืองอร่าม
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
43
32565ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการป้องกันการตกเลือดหลังคลอดระยะแรก ในห้องคลอด ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
เผยแพร่เมื่อ 22 พฤษภาคม 2565
นางเบญจมาภรณ์ จานทอง
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
37
42565ความรอบรู้ด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตสำหรับวัยรุ่นอายุ 10-19 ปี เขตสุขภาพที่ 5
เผยแพร่เมื่อ 18 พฤษภาคม 2565
นางศิริลักษณ์ ขณะฤกษ์
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
10
52565ความรอบรู้ด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตสำหรับวัยรุ่นอายุ 10-19 ปี เขตสุขภาพที่ 5
เผยแพร่เมื่อ 18 พฤษภาคม 2565
นางปาณิศา ศรีสำราญ
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
42
62565เทคนิคการจัดการกำลังคนให้เหมาะสมกับงานพร้อมการจัดการบุคลากรได้ดียิ่งขึ้น
เผยแพร่เมื่อ 28 มีนาคม 2565
นางปราณี ภาคสวรรค์
เจ้าพนักงานธุรการ อาวุโส
53
72565เทคนิคการจัดการกำลังคนให้เหมาะสมกับงานพร้อมการจัดการบุคลากรได้ดียิ่งขึ้น
เผยแพร่เมื่อ 28 มีนาคม 2565
น.ส.ฐิติวรรณ ศรีสุวรรณ
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
20
82565เอกสารแนะนำความรู้เกี่ยวกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่สำหรับประชาชน
เผยแพร่เมื่อ 24 มีนาคม 2565
นายจารุต อนันตวิริยา
เภสัชกร ชำนาญการพิเศษ
48
92565รายงานโครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2564
เผยแพร่เมื่อ 22 มีนาคม 2565
น.ส.พัชรี ยุติธรรม
นักโภชนาการ ชำนาญการพิเศษ
39
102565ปัจจัยเสี่ยงต่อพัฒนาการล่าช้าในเด็กอายุ 9 เดือน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
เผยแพร่เมื่อ 22 มีนาคม 2565
น.ส.นภา พฤฒารัตน์
นายแพทย์ ชำนาญการ
48
112565มารู้จักสิทธิการรักษาพยาบาล 3 ระบบ ของคนไทยกันเถอะ
เผยแพร่เมื่อ 22 มีนาคม 2565
น.ส.ภัทรกร คำสุขดี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน
24
122565ความปลอดภัยในการทำงาน
เผยแพร่เมื่อ 21 มีนาคม 2565
ส.อ.ฉนวน แสงสอาด
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
49
132565รายงานสถานการณ์สุขภาพช่องปาก เขตสุขภาพที่5 ปีงบประมาณ2564
เผยแพร่เมื่อ 18 มีนาคม 2565
นายนิธิฤทธิ์ เจริญสกุลมณีเกิด
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน
27
142565มารู้จักสิทธิการรักษาพยาบาล 3 ระบบ ของคนไทยกันเถอะ
เผยแพร่เมื่อ 18 มีนาคม 2565
น.ส.สุภัทรา บุญหู้
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
48
152565รายงานสถานการณ์สุขภาพช่องปาก เขตสุขภาพที่5 ปีงบประมาณ2564
เผยแพร่เมื่อ 17 มีนาคม 2565
น.ส.ดลฤดี แก้วสวาท
ทันตแพทย์ ชำนาญการพิเศษ
41
162565รายงานวิเคราะห์การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพสตรีและเด็กปฐมวัย (อัตราส่วนการตายมารดาไทย) เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2564
เผยแพร่เมื่อ 17 มีนาคม 2565
นางจรรยา สืบนุช
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ
54
172565รายงานวิเคราะห์การขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใส ศูนย์อนามัยที่ 5 ปีงบประมาณ 2564
เผยแพร่เมื่อ 17 มีนาคม 2565
นางนาตยา แก้วพิภพ
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
48
182565คู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุ ตาม ว119
เผยแพร่เมื่อ 15 มีนาคม 2565
น.ส.นิภาภัทร สลับลึก
เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน
20
192565คู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุ ตาม ว119
เผยแพร่เมื่อ 15 มีนาคม 2565
นางอุษณีย์ ขาวเหลือง
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
62
202565แบบไหนถึงพูดช้าและวิธีช่วยกระตุ้นลูกพูดสื่อสาร
เผยแพร่เมื่อ 14 มีนาคม 2565
นางพัชรา เทพทิตย์
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
31