แสดง 1 ถึง 20 จาก 53 ผลลัพธ์
พนักงานราชการ
ลำดับปี พ.ศ.เรื่องผู้เผยแพร่เปิดดู
 
 
1256520 เคล็ดลับกับการสร้างสมดุลชีวิตในการทำงาน
เผยแพร่เมื่อ 21 มีนาคม 2565
น.ส.สุดา ตังกานนท์
นักทรัพยากรบุคคล
59
22565เทคนิคการจัดวางกำลังคน
เผยแพร่เมื่อ 18 มีนาคม 2565
น.ส.ชวัลรัตน์ แสงบรรจง
นักจัดการงานทั่วไป
45
32565คู่มือการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
เผยแพร่เมื่อ 15 มีนาคม 2565
นางบวรลักษณ์ ศรีคง
นักจัดการงานทั่วไป
34
42565โยคะสร้างสุข
เผยแพร่เมื่อ 15 มีนาคม 2565
นายอานุภาพ วงค์สงวน
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
43
52565บรรเทาอาการปวดด้วยการนวดตนเอง
เผยแพร่เมื่อ 15 มีนาคม 2565
นายอานุภาพ วงค์สงวน
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
58
62565บทบาท อำนาจ หน้าที่ของเจ้าพนักงานตาม พรบ.การสาธารณสุข 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เผยแพร่เมื่อ 15 มีนาคม 2565
นายพิสิฐ จรัสรักษ์
นิติกร
42
72565แนวทางการใช้ตราสัญลักษณ์และสื่อประชาสัมพันธ์
เผยแพร่เมื่อ 15 มีนาคม 2565
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
นักประชาสัมพันธ์
43
82565การแพทย์แผนไทยกับการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
เผยแพร่เมื่อ 10 มีนาคม 2565
นายนที น้อยเศรษฐี
แพทย์แผนไทย
87
92565คู่มือการใช้งาน Mobile Application ระบบบําเหน็จบํานาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล สำหรับผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ
เผยแพร่เมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2565
น.ส.วรัญญุภา แปลงสนิท
นักวิชาการการเงินและบัญชี
116
102564วิดีโอ ท่าบริหารลดความเครียด
เผยแพร่เมื่อ 23 สิงหาคม 2564
นายนที น้อยเศรษฐี
แพทย์แผนไทย
122
112564การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เผยแพร่เมื่อ 18 สิงหาคม 2564
วรัญญุภา แปลงสนิท
นักวิชาการการเงินและบัญชี
95
122564แนวทางการขอจัดทำ onepage นำเสนอข่าวสารประชาสัมพันธ์ของกลุ่มงาน
เผยแพร่เมื่อ 18 สิงหาคม 2564
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
นักประชาสัมพันธ์
151
132564การอ่านงบการเงิน
เผยแพร่เมื่อ 18 สิงหาคม 2564
น.ส.ผาณิตา ชาติทอง
นักจัดการงานทั่วไป
107
142564กระบวนการปฏิบัติงานด้านการยืมเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)
เผยแพร่เมื่อ 17 สิงหาคม 2564
น.ส.วันนิดา แก้วแกมสุวรรณ
นักจัดการงานทั่วไป
75
152564เรื่องของนายทะเบียน กบข. “My GPF”
เผยแพร่เมื่อ 17 สิงหาคม 2564
น.ส.สุดา ตังกานนท์
นักทรัพยากรบุคคล
105
162564สมาชิก กบข.ต้องรู้
เผยแพร่เมื่อ 17 สิงหาคม 2564
นางกานต์ชนก อุบลบาน
นักจัดการงานทั่วไป
49
172564เหตุรำคาญมีอะไรบ้างครับ
เผยแพร่เมื่อ 17 สิงหาคม 2564
นายพิสิฐ จรัสรักษ์
นิติกร
107
182564การเพิ่มจอแสดงผลสำหรับคอมพิวเตอร์เพื่อขยายพื้นที่แสดงภาพ
เผยแพร่เมื่อ 16 สิงหาคม 2564
นายอานุภาพ วงค์สงวน
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
80
192564บทความ เรื่อง "ขมิ้นชั้น"รักษาแผลในกระเพาะ ช่วยได้จริงหรือ?
เผยแพร่เมื่อ 20 กรกฏาคม 2564
นายนที น้อยเศรษฐี
แพทย์แผนไทย
126
202564เทคนิคการร่างหนังสือราชการอย่างง่าย
เผยแพร่เมื่อ 2 มีนาคม 2564
นางกานต์ชนก อุบลบาน
นักจัดการงานทั่วไป
137