แสดง 1 ถึง 20 จาก 55 ผลลัพธ์
พนักงานราชการ
ลำดับปี พ.ศ.เรื่องผู้เผยแพร่เปิดดู
 
 
12565การติดตามและตรวจสอบสถานะขอเบิกในระบบ New GFMIS Thai
เผยแพร่เมื่อ 2 สิงหาคม 2565
น.ส.ผาณิตา ชาติทอง
นักจัดการงานทั่วไป
6
22565สมุนไพรจีนตังกุย(当归) บำรุงเลือดตามศาสตร์การแพทย์แผนจีน
เผยแพร่เมื่อ 6 กรกฏาคม 2565
น.ส.ลัดดาวรรณ แซ่ลี้
นักวิชาการสาธารณสุข
44
3256520 เคล็ดลับกับการสร้างสมดุลชีวิตในการทำงาน
เผยแพร่เมื่อ 21 มีนาคม 2565
น.ส.สุดา ตังกานนท์
นักทรัพยากรบุคคล
81
42565เทคนิคการจัดวางกำลังคน
เผยแพร่เมื่อ 18 มีนาคม 2565
น.ส.ชวัลรัตน์ แสงบรรจง
นักจัดการงานทั่วไป
53
52565คู่มือการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
เผยแพร่เมื่อ 15 มีนาคม 2565
นางบวรลักษณ์ ศรีคง
นักจัดการงานทั่วไป
43
62565โยคะสร้างสุข
เผยแพร่เมื่อ 15 มีนาคม 2565
นายอานุภาพ วงค์สงวน
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
57
72565บรรเทาอาการปวดด้วยการนวดตนเอง
เผยแพร่เมื่อ 15 มีนาคม 2565
นายอานุภาพ วงค์สงวน
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
74
82565บทบาท อำนาจ หน้าที่ของเจ้าพนักงานตาม พรบ.การสาธารณสุข 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เผยแพร่เมื่อ 15 มีนาคม 2565
นายพิสิฐ จรัสรักษ์
นิติกร
54
92565แนวทางการใช้ตราสัญลักษณ์และสื่อประชาสัมพันธ์
เผยแพร่เมื่อ 15 มีนาคม 2565
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
นักประชาสัมพันธ์
53
102565การแพทย์แผนไทยกับการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
เผยแพร่เมื่อ 10 มีนาคม 2565
นายนที น้อยเศรษฐี
แพทย์แผนไทย
128
112565คู่มือการใช้งาน Mobile Application ระบบบําเหน็จบํานาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล สำหรับผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ
เผยแพร่เมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2565
น.ส.วรัญญุภา แปลงสนิท
นักวิชาการการเงินและบัญชี
136
122564วิดีโอ ท่าบริหารลดความเครียด
เผยแพร่เมื่อ 23 สิงหาคม 2564
นายนที น้อยเศรษฐี
แพทย์แผนไทย
135
132564การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เผยแพร่เมื่อ 18 สิงหาคม 2564
วรัญญุภา แปลงสนิท
นักวิชาการการเงินและบัญชี
111
142564แนวทางการขอจัดทำ onepage นำเสนอข่าวสารประชาสัมพันธ์ของกลุ่มงาน
เผยแพร่เมื่อ 18 สิงหาคม 2564
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
นักประชาสัมพันธ์
176
152564การอ่านงบการเงิน
เผยแพร่เมื่อ 18 สิงหาคม 2564
น.ส.ผาณิตา ชาติทอง
นักจัดการงานทั่วไป
120
162564กระบวนการปฏิบัติงานด้านการยืมเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)
เผยแพร่เมื่อ 17 สิงหาคม 2564
น.ส.วันนิดา แก้วแกมสุวรรณ
นักจัดการงานทั่วไป
93
172564เรื่องของนายทะเบียน กบข. “My GPF”
เผยแพร่เมื่อ 17 สิงหาคม 2564
น.ส.สุดา ตังกานนท์
นักทรัพยากรบุคคล
117
182564สมาชิก กบข.ต้องรู้
เผยแพร่เมื่อ 17 สิงหาคม 2564
นางกานต์ชนก อุบลบาน
นักจัดการงานทั่วไป
59
192564เหตุรำคาญมีอะไรบ้างครับ
เผยแพร่เมื่อ 17 สิงหาคม 2564
นายพิสิฐ จรัสรักษ์
นิติกร
115
202564การเพิ่มจอแสดงผลสำหรับคอมพิวเตอร์เพื่อขยายพื้นที่แสดงภาพ
เผยแพร่เมื่อ 16 สิงหาคม 2564
นายอานุภาพ วงค์สงวน
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
96