แสดง 1 ถึง 20 จาก 136 ผลลัพธ์
กลุ่มอำนวยการ
ลำดับปี พ.ศ.เรื่องผู้เผยแพร่งานเปิดดู
 
 
 
12565คู่มือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
เผยแพร่เมื่อ 23 มิถุนายน 2565
นายวรพล เอี่ยมช้อย
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน
งานบริหารพัสดุ-กลุ่มอำนวยการ4
22565เทคนิคการจัดการกำลังคนให้เหมาะสมกับงานพร้อมการจัดการบุคลากรได้ดียิ่งขึ้น
เผยแพร่เมื่อ 28 มีนาคม 2565
นางปราณี ภาคสวรรค์
เจ้าพนักงานธุรการ อาวุโส
งานบริหารทั่วไป-กลุ่มอำนวยการ53
32565เทคนิคการจัดการกำลังคนให้เหมาะสมกับงานพร้อมการจัดการบุคลากรได้ดียิ่งขึ้น
เผยแพร่เมื่อ 28 มีนาคม 2565
น.ส.ฐิติวรรณ ศรีสุวรรณ
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
งานบริหารบุคคล-กลุ่มอำนวยการ20
42565การทำปุ๋ย
เผยแพร่เมื่อ 22 มีนาคม 2565
นายชาคริต ศรีปฐมสวัสดิ์
พนักงานเกษตรพื้นฐาน
งานอาคารสถานที่-กลุ่มอำนวยการ43
52565การตอนกิ่ง
เผยแพร่เมื่อ 22 มีนาคม 2565
นายสมควร เกตุแก้ว
คนสวน บ2
งานอาคารสถานที่-กลุ่มอำนวยการ45
6256520 เคล็ดลับกับการสร้างสมดุลชีวิตในการทำงาน
เผยแพร่เมื่อ 22 มีนาคม 2565
น.ส.สุพรรณี กล่อมจิตร
พนักงานธุรการ
งานประกันสุขภาพ-กลุ่มอำนวยการ20
72565มารู้จักสิทธิการรักษาพยาบาล 3 ระบบ ของคนไทยกันเถอะ
เผยแพร่เมื่อ 22 มีนาคม 2565
น.ส.ภัทรกร คำสุขดี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน
งานประกันสุขภาพ-กลุ่มอำนวยการ24
8256520 เคล็ดลับกับการสร้างสมดุลชีวิตในการทำงาน
เผยแพร่เมื่อ 21 มีนาคม 2565
น.ส.สุดา ตังกานนท์
นักทรัพยากรบุคคล
งานบริหารบุคคล-กลุ่มอำนวยการ59
92565ภาพรวมการทำงานของระบบ NEW E - CLAIM 2565
เผยแพร่เมื่อ 21 มีนาคม 2565
น.ส.พรพรรษา บุญยัง
นักจัดการงานทั่วไป
งานประกันสุขภาพ-กลุ่มอำนวยการ225
102565ความปลอดภัยในการทำงาน
เผยแพร่เมื่อ 21 มีนาคม 2565
ส.อ.ฉนวน แสงสอาด
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
งานบริหารทั่วไป-กลุ่มอำนวยการ49
112565เคล็ดลับ ดับกลิ่นห้องน้ำ
เผยแพร่เมื่อ 18 มีนาคม 2565
นางโสภี ไชยอ่อน
พนักงานบริการ
งานอาคารสถานที่-กลุ่มอำนวยการ48
122565เทคนิคการจัดวางกำลังคน
เผยแพร่เมื่อ 18 มีนาคม 2565
น.ส.ชวัลรัตน์ แสงบรรจง
นักจัดการงานทั่วไป
งานบริหารบุคคล-กลุ่มอำนวยการ45
132565การทำน้ำยาอเนกประสงค์
เผยแพร่เมื่อ 18 มีนาคม 2565
น.ส.ดรุณี แซ่คู
พนักงานบริการ
งานอาคารสถานที่-กลุ่มอำนวยการ50
142565มารู้จักสิทธิการรักษาพยาบาล 3 ระบบ ของคนไทยกันเถอะ
เผยแพร่เมื่อ 18 มีนาคม 2565
น.ส.สุภัทรา บุญหู้
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
งานบริหารงบประมาณการเงินและบัญชี-กลุ่มอำนวยการ48
152565ขั้นตอนการชำระค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้รับบริการ
เผยแพร่เมื่อ 17 มีนาคม 2565
น.ส.สุธิดา ชมชื่น
พนักงานพิมพ์
งานประกันสุขภาพ-กลุ่มอำนวยการ21
162565ขั้นตอนการรับชำระค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้รับบริการ
เผยแพร่เมื่อ 17 มีนาคม 2565
น.ส.สุธิดา ชมชื่น
พนักงานบริการ
งานประกันสุขภาพ-กลุ่มอำนวยการ17
172565ภาษาทางราชการ
เผยแพร่เมื่อ 17 มีนาคม 2565
น.ส.กรรณาภรณ์ มิ่งขวัญ
เจ้าพนักงานธุรการ
(ไม่ได้ตั้ง)52
182565ขั้นตอนการชำระค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้รับบริการ
เผยแพร่เมื่อ 17 มีนาคม 2565
น.ส.ธัญลักษณ์ มากยอด
นักจัดการงานทั่วไป
งานประกันสุขภาพ-กลุ่มอำนวยการ63
192565ขั้นตอนการรับชำระค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้รับบริการ
เผยแพร่เมื่อ 17 มีนาคม 2565
นางธนาวดี พฤกษวรรณกุล
พนักงานธุรการ ส3
งานประกันสุขภาพ-กลุ่มอำนวยการ20
202565ภาษาทางราชการ
เผยแพร่เมื่อ 17 มีนาคม 2565
นางสุพัตรา เล็บครุฑ
พนักงานธุรการ ส3
งานบริหารทั่วไป-กลุ่มอำนวยการ20