แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 ผลลัพธ์
กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น
ลำดับปี พ.ศ.เรื่องผู้เผยแพร่งานเปิดดู
 
 
 
12564วิจัย ภาวะโภชนาการและการบริโภคอาหารของพระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด เขตสุขภาพที่ 5
เผยแพร่เมื่อ 7 เมษายน 2564
น.ส.เกษร กำลังหาญ
นักโภชนาการ ปฏิบัติการ
งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น62
22563การรับส่งหนังสือราชการ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ
เผยแพร่เมื่อ 25 มิถุนายน 2563
นางศิริ วรรณเข็มทอง
พนักงานธุรการ
งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น53
32561หลักสูตรแกนนำวัยรุ่นสูงดีสมส่วน มีทักษะชีวิต และพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม เขตสุขภาพที่ 5
เผยแพร่เมื่อ 11 มีนาคม 2563
นางมาลี ชัยมังคโล
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น42
42561รูปแบบการสร้างเสริมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเด็กวัยเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (อ้วน เตี้ย) โดยเพิ่มความสูง ลดความอ้วน
เผยแพร่เมื่อ 10 มีนาคม 2563
น.ส.เกษร กำลังหาญ
นักโภชนาการ ปฏิบัติการ
งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น36
52561พฤติกรรมสุขภาพของวัยทำงานอายุ 15-59 ปี ในเขตสุขภาพที่ 5
เผยแพร่เมื่อ 10 มีนาคม 2563
นางศิริลักษณ์ ขณะฤกษ์
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น121