แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 ผลลัพธ์
กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น
ลำดับปี พ.ศ.เรื่องผู้เผยแพร่งานเปิดดู
 
 
 
12565ความรอบรู้ด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตสำหรับวัยรุ่นอายุ 10-19 ปี เขตสุขภาพที่ 5
เผยแพร่เมื่อ 18 พฤษภาคม 2565
นางศิริลักษณ์ ขณะฤกษ์
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น10
22564วิจัย ภาวะโภชนาการและการบริโภคอาหารของพระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด เขตสุขภาพที่ 5
เผยแพร่เมื่อ 7 เมษายน 2564
น.ส.เกษร กำลังหาญ
นักโภชนาการ ปฏิบัติการ
งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น116
32563การรับส่งหนังสือราชการ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ
เผยแพร่เมื่อ 25 มิถุนายน 2563
นางศิริ วรรณเข็มทอง
พนักงานธุรการ
งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น113
42561หลักสูตรแกนนำวัยรุ่นสูงดีสมส่วน มีทักษะชีวิต และพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม เขตสุขภาพที่ 5
เผยแพร่เมื่อ 11 มีนาคม 2563
นางมาลี ชัยมังคโล
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น87
52561รูปแบบการสร้างเสริมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเด็กวัยเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (อ้วน เตี้ย) โดยเพิ่มความสูง ลดความอ้วน
เผยแพร่เมื่อ 10 มีนาคม 2563
น.ส.เกษร กำลังหาญ
นักโภชนาการ ปฏิบัติการ
งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น75
62561พฤติกรรมสุขภาพของวัยทำงานอายุ 15-59 ปี ในเขตสุขภาพที่ 5
เผยแพร่เมื่อ 10 มีนาคม 2563
นางศิริลักษณ์ ขณะฤกษ์
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น346