แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 ผลลัพธ์
กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ลำดับปี พ.ศ.เรื่องผู้เผยแพร่งานเปิดดู
 
 
 
12564วิจัย เรื่อง รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในชุมชน เขตสุขภาพที่ 5
เผยแพร่เมื่อ 30 สิงหาคม 2564
น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ
งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน76
22564วิจัย เรื่อง รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในชุมชน เขตสุขภาพที่ 5
เผยแพร่เมื่อ 30 สิงหาคม 2564
นายศิลป์ชัย เนตรทานนท์
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน227
32562รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 5
เผยแพร่เมื่อ 2 มีนาคม 2563
น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ
งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน73
42561การเปรียบเทียบภาวะสุขภาพผู้สูงอายุก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเขตสุขภาพที่ 5
เผยแพร่เมื่อ 2 มีนาคม 2563
น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ
งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน73
52561การศึกษาประสิทธิผลและการใช้ประโยชน์สมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 5
เผยแพร่เมื่อ 2 มีนาคม 2563
น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ
งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน104