แสดง 21 ถึง 34 จาก 34 ผลลัพธ์
กลุ่มงานโภชนาการและงานกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
ลำดับปี พ.ศ.เรื่องผู้เผยแพร่งานเปิดดู
 
 
 
212563บทความ อยากสร้างกล้ามเนื้อ จะเลือกใช้อะไรดี ระหว่าง Machine Weight กับ Free Weight
เผยแพร่เมื่อ 11 กรกฏาคม 2563
นายชยกร ผลทิพย์
นักวิชาการสาธารณสุข
งานกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ127
222563นวัตกรรม โปรแกรมฟิตเนส
เผยแพร่เมื่อ 23 มีนาคม 2563
น.ส.วรรณี พงษ์โสภา
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
งานกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ123
232563การถอดบทเรียน ระดับดีเยี่ยมดีมากและพอใช้ เพื่อขยายผลและพัฒนาต่อยอดระบบควบคุมกำกับติดตามคุณภาพอาหารกลางวันและการเฝ้าระวังทางโภชนาการ ในเขตสุขภาพที่ 5
เผยแพร่เมื่อ 20 มีนาคม 2563
นางพัชรี วงศ์ษา
นักโภชนาการ ชำนาญการพิเศษ
งานโภชนาการ120
242562นวัตกรรม โปรแกรมฟิตเนส
เผยแพร่เมื่อ 23 มีนาคม 2563
นายกมล มัยรัตน์
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
งานกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ94
252562นวัตกรรม โปรแกรมฟิตเนส
เผยแพร่เมื่อ 23 มีนาคม 2563
นางพาณี เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
งานกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ89
262562การพัฒนาระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ผ่าน Application H4U ปี 2562
เผยแพร่เมื่อ 20 มีนาคม 2563
นางพาณี เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
งานกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ89
272562การพัฒนาระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ผ่าน Application H4U ปี 2562
เผยแพร่เมื่อ 20 มีนาคม 2563
นางพัชรี วงศ์ษา
นักโภชนาการ ชำนาญการพิเศษ
งานโภชนาการ85
282562รูปแบบบริการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยทำงานเพื่อป้องกันโรคกระดูกพรุน ศูนย์อนามัยที่5 ราชบุรี
เผยแพร่เมื่อ 10 มีนาคม 2563
นายกมล มัยรัตน์
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
งานกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ87
292561หนังสือ ตำรับอาหารศูนย์เด็กเล็ก
เผยแพร่เมื่อ 17 มีนาคม 2563
นางพยวน เรียมสายยศ
พนักงานประกอบอาหาร ส2
งานโภชนาการ77
302561หนังสือ ตำรับอาหารศูนย์เด็กเล็ก
เผยแพร่เมื่อ 17 มีนาคม 2563
น.ส.กุสุมา ปิฎฐปาตี
นักโภชนาการ
งานโภชนาการ69
312561หลักสูตรแกนนำวัยรุ่นสูงดีสมส่วน มีทักษะชีวิต และพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม เขตสุขภาพที่ 5
เผยแพร่เมื่อ 11 มีนาคม 2563
นายกมล มัยรัตน์
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
งานกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ85
322561หลักสูตรแกนนำวัยรุ่นสูงดีสมส่วน มีทักษะชีวิต และพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม เขตสุขภาพที่ 5
เผยแพร่เมื่อ 11 มีนาคม 2563
น.ส.เกษร กำลังหาญ
นักโภชนาการ ปฏิบัติการ
งานโภชนาการ83
332561รูปแบบการสร้างเสริมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเด็กวัยเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (อ้วน เตี้ย) โดยเพิ่มความสูง ลดความอ้วน
เผยแพร่เมื่อ 11 มีนาคม 2563
น.ส.วรลักษณ์ คงหนู
นักวิชาการสาธารณสุข
งานโภชนาการ111
342561รูปแบบการสร้างเสริมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเด็กวัยเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (อ้วน เตี้ย) โดยเพิ่มความสูง ลดความอ้วน
เผยแพร่เมื่อ 10 มีนาคม 2563
น.ส.วรรณี พงษ์โสภา
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
งานกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ77