แสดง 1 ถึง 20 จาก 97 ผลลัพธ์
กลุ่มอำนวยการ
ลำดับปี พ.ศ.เรื่องผู้เผยแพร่งานเปิดดู
 
 
 
12564การบริหารคนให้ปฏิบัติงานในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
เผยแพร่เมื่อ 19 สิงหาคม 2564
นางปราณี ภาคสวรรค์
เจ้าพนักงานธุรการ อาวุโส
งานบริหารทั่วไป-กลุ่มอำนวยการ57
22564ข้อควรระวังในการใช้บันได เมื่อทำงานตัดกิ่งต้นไม้ใหญ่
เผยแพร่เมื่อ 18 สิงหาคม 2564
นายชาคริต ศรีปฐมสวัสดิ์
พนักงานเกษตรพื้นฐาน
งานอาคารสถานที่-กลุ่มอำนวยการ43
32564ขั้นตอนการตรวจเช็ครถก่อนการใช้งาน
เผยแพร่เมื่อ 18 สิงหาคม 2564
นายอภิชาติ สัมฤทธิ์
พนักงานขับรถยนต์ ส2
งานยานพาหนะ-กลุ่มอำนวยการ48
42564ความปลอดภัยในงานเชื่อมไฟฟ้า
เผยแพร่เมื่อ 18 สิงหาคม 2564
ส.อ.ฉนวน แสงสอาด
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
งานบริหารทั่วไป-กลุ่มอำนวยการ55
52564การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เผยแพร่เมื่อ 18 สิงหาคม 2564
วรัญญุภา แปลงสนิท
นักวิชาการการเงินและบัญชี
งานบริหารงบประมาณการเงินและบัญชี-กลุ่มอำนวยการ47
62564แนวทางการขอจัดทำ onepage นำเสนอข่าวสารประชาสัมพันธ์ของกลุ่มงาน
เผยแพร่เมื่อ 18 สิงหาคม 2564
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
นักประชาสัมพันธ์
งานสื่อโสตและประชาสัมพันธ์-กลุ่มอำนวยการ58
72564กระบวนการดำเนินการซื้อพัสดุ ตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
เผยแพร่เมื่อ 18 สิงหาคม 2564
นางอุษณีย์ ขาวเหลือง
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
งานบริหารพัสดุ-กลุ่มอำนวยการ151
82564กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 500,000บาท
เผยแพร่เมื่อ 18 สิงหาคม 2564
น.ส.นิภาภัทร สลับลึก
เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน
งานบริหารพัสดุ-กลุ่มอำนวยการ152
92564นิยามความหมายงานก่อสร้าง
เผยแพร่เมื่อ 18 สิงหาคม 2564
นายวรพล เอี่ยมช้อย
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน
งานบริหารพัสดุ-กลุ่มอำนวยการ162
102564การอ่านงบการเงิน
เผยแพร่เมื่อ 18 สิงหาคม 2564
น.ส.ผาณิตา ชาติทอง
นักจัดการงานทั่วไป
งานบริหารงบประมาณการเงินและบัญชี-กลุ่มอำนวยการ51
112564กระบวนการปฏิบัติงานด้านการยืมเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)
เผยแพร่เมื่อ 18 สิงหาคม 2564
น.ส.ภัทรกร คำสุขดี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน
งานประกันสุขภาพ-กลุ่มอำนวยการ39
122564กระบวนการปฏิบัติงานด้านการยืมเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)
เผยแพร่เมื่อ 17 สิงหาคม 2564
น.ส.วันนิดา แก้วแกมสุวรรณ
นักจัดการงานทั่วไป
งานบริหารงบประมาณการเงินและบัญชี-กลุ่มอำนวยการ30
132564คู่มือนายทะเบียนขอรับบำเหน็จบำนาญ
เผยแพร่เมื่อ 17 สิงหาคม 2564
น.ส.ฐิติวรรณ ศรีสุวรรณ
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
งานบริหารบุคคล-กลุ่มอำนวยการ34
142564คำแนะนำในการทำความสะอาด ทำลายและฆ่าเชื้อโรค ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เผยแพร่เมื่อ 17 สิงหาคม 2564
นางกัลยา เนตรสาลี
พนักงานบริการ
งานอาคารสถานที่-กลุ่มอำนวยการ38
152564คำแนะนำในการทำความสะอาด ทำลายและฆ่าเชื้อโรค ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เผยแพร่เมื่อ 17 สิงหาคม 2564
น.ส.ดรุณี แซ่คู
พนักงานบริการ
งานอาคารสถานที่-กลุ่มอำนวยการ31
162564คำแนะนำในการทำความสะอาด ทำลายและฆ่าเชื้อโรค ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เผยแพร่เมื่อ 17 สิงหาคม 2564
นางโสภี ไชยอ่อน
พนักงานบริการ
งานอาคารสถานที่-กลุ่มอำนวยการ34
172564คำแนะนำในการทำความสะอาด ทำลายและฆ่าเชื้อโรค ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เผยแพร่เมื่อ 17 สิงหาคม 2564
น.ส.สังเวียน แซ่เอี้ยว
พนักงานประจำตึก
งานอาคารสถานที่-กลุ่มอำนวยการ48
182564การเขียนหนังสือราชการภาษาอังกฤษ
เผยแพร่เมื่อ 17 สิงหาคม 2564
น.ส.ภัทรภร ตั้งทวีวัฒนา
นักจัดการงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป-กลุ่มอำนวยการ43
192564เรื่องของนายทะเบียน กบข. “My GPF”
เผยแพร่เมื่อ 17 สิงหาคม 2564
น.ส.สุดา ตังกานนท์
นักทรัพยากรบุคคล
งานบริหารบุคคล-กลุ่มอำนวยการ34
202564เรื่องของนายทะเบียน กบข. “My GPF”
เผยแพร่เมื่อ 17 สิงหาคม 2564
น.ส.ฐิติวรรณ ศรีสุวรรณ
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
งานบริหารบุคคล-กลุ่มอำนวยการ44