แสดง 21 ถึง 40 จาก 97 ผลลัพธ์
กลุ่มอำนวยการ
ลำดับปี พ.ศ.เรื่องผู้เผยแพร่งานเปิดดู
 
 
 
212564สมาชิก กบข.ต้องรู้
เผยแพร่เมื่อ 17 สิงหาคม 2564
นางกานต์ชนก อุบลบาน
นักจัดการงานทั่วไป
งานบริหารบุคคล-กลุ่มอำนวยการ25
222564คู่มือประหยัดพลังงานไฟฟ้าภายในสำนักงาน
เผยแพร่เมื่อ 17 สิงหาคม 2564
นายหันสา ตันพานิช
นายช่างไฟฟ้า
งานซ่อมบำรุง-กลุ่มอำนวยการ23
232564คู่มือประหยัดพลังงานไฟฟ้าภายในสำนักงาน
เผยแพร่เมื่อ 17 สิงหาคม 2564
นายป่า กรรณสังข์
ผู้ช่วยช่างทั่วไป
งานซ่อมบำรุง-กลุ่มอำนวยการ22
242564คู่มือการประหยัดพลังงานไฟฟ้าภายในสำนักงาน
เผยแพร่เมื่อ 17 สิงหาคม 2564
นายณรงค์ พุ่มพวง
นายช่างไฟฟ้า
งานซ่อมบำรุง-กลุ่มอำนวยการ34
252564สมาชิก กบข.ต้องรู้
เผยแพร่เมื่อ 17 สิงหาคม 2564
น.ส.ชวัลรัตน์ แสงบรรจง
นักจัดการงานทั่วไป
งานบริหารบุคคล-กลุ่มอำนวยการ38
262564เหตุรำคาญมีอะไรบ้างครับ
เผยแพร่เมื่อ 17 สิงหาคม 2564
นายพิสิฐ จรัสรักษ์
นิติกร
งานนิติกร-กลุ่มอำนวยการ41
272564การเพิ่มจอแสดงผลสำหรับคอมพิวเตอร์เพื่อขยายพื้นที่แสดงภาพ
เผยแพร่เมื่อ 16 สิงหาคม 2564
นายอานุภาพ วงค์สงวน
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
งานสื่อโสตและประชาสัมพันธ์-กลุ่มอำนวยการ35
282564คู่มือ การรับชำระเงินผ่านเครื่อง EDC
เผยแพร่เมื่อ 16 สิงหาคม 2564
น.ส.สุภัทรา บุญหู้
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
งานบริหารงบประมาณการเงินและบัญชี-กลุ่มอำนวยการ36
292564Flow Chart การขอ Authen Code ระบบลงทะเบียนออนไลน์จาก สปสช.
เผยแพร่เมื่อ 16 สิงหาคม 2564
น.ส.สุภัทรา บุญหู้
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
งานบริหารงบประมาณการเงินและบัญชี-กลุ่มอำนวยการ153
302564การค้นหาเลขที่เอกสารตั้งเบิก "บำนาญจ่ายตรง" เพื่อนำมาอ้างอิงในการบันทึกเบิกเกินส่งคืนผ่านระบบ GFMIS
เผยแพร่เมื่อ 14 พฤษภาคม 2564
น.ส.ยุพา บุตรเล็ก
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน
งานบริหารงบประมาณการเงินและบัญชี-กลุ่มอำนวยการ114
312564ขั้นตอนก่อนส่งสรุปค่ารักษาพยาบาล
เผยแพร่เมื่อ 12 มีนาคม 2564
น.ส.ธัญลักษณ์ มากยอด
นักจัดการงานทั่วไป
งานประกันสุขภาพ-กลุ่มอำนวยการ61
322564ขั้นตอนก่อนส่งสรุปค่ารักษาพยาบาล
เผยแพร่เมื่อ 12 มีนาคม 2564
นางธนาวดี พฤกษวรรณกุล
พนักงานธุรการ ส3
งานประกันสุขภาพ-กลุ่มอำนวยการ46
332564ขั้นตอนก่อนส่งสรุปค่ารักษาพยาบาล
เผยแพร่เมื่อ 12 มีนาคม 2564
น.ส.ภัทรกร คำสุขดี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน
งานประกันสุขภาพ-กลุ่มอำนวยการ78
342564การใช้เครื่องรูดบัตรอิเล็คทรอนิคส์ (EDC)
เผยแพร่เมื่อ 3 มีนาคม 2564
น.ส.พรพรรษา บุญยัง
นักจัดการงานทั่วไป
งานประกันสุขภาพ-กลุ่มอำนวยการ72
352564การใช้เครื่องรูดบัตรอิเล็คทรอนิคส์ (EDC)
เผยแพร่เมื่อ 3 มีนาคม 2564
นางผานิตย์ ศิริธานันท์
พนักงานการเงินและบัญชี ส3
งานบริหารงบประมาณการเงินและบัญชี-กลุ่มอำนวยการ105
362564เทคนิคการร่างหนังสือราชการอย่างง่าย
เผยแพร่เมื่อ 2 มีนาคม 2564
นางสุพัตรา เล็บครุฑ
พนักงานธุรการ ส3
งานบริหารทั่วไป-กลุ่มอำนวยการ66
372564เทคนิคการร่างหนังสือราชการอย่างง่าย
เผยแพร่เมื่อ 2 มีนาคม 2564
น.ส.ภัทรภร ตั้งทวีวัฒนา
นักจัดการงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป-กลุ่มอำนวยการ68
382564เทคนิคการร่างหนังสือราชการอย่างง่าย
เผยแพร่เมื่อ 2 มีนาคม 2564
นางกานต์ชนก อุบลบาน
นักจัดการงานทั่วไป
งานบริหารบุคคล-กลุ่มอำนวยการ89
392564เธอให้เงินฉัน ฉันยืมเงินเธอ (ความรู้กฎหมายเบื้องต้นการกู้ยืมเงิน)
เผยแพร่เมื่อ 2 มีนาคม 2564
นายพิสิฐ จรัสรักษ์
นิติกร
งานนิติกร-กลุ่มอำนวยการ78
402564เอกสารและแนวทางในการทำข้อมูลหลักผู้ขาย
เผยแพร่เมื่อ 2 มีนาคม 2564
น.ส.นิภาภัทร สลับลึก
เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน
งานบริหารพัสดุ-กลุ่มอำนวยการ73