แสดง 41 ถึง 60 จาก 97 ผลลัพธ์
กลุ่มอำนวยการ
ลำดับปี พ.ศ.เรื่องผู้เผยแพร่งานเปิดดู
 
 
 
412564การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
เผยแพร่เมื่อ 1 มีนาคม 2564
น.ส.สุดา ตังกานนท์
นักจัดการงานทั่วไป
งานบริหารบุคคล-กลุ่มอำนวยการ73
422564การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
เผยแพร่เมื่อ 1 มีนาคม 2564
น.ส.ฐิติวรรณ ศรีสุวรรณ
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
งานบริหารบุคคล-กลุ่มอำนวยการ59
432564การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
เผยแพร่เมื่อ 1 มีนาคม 2564
นางปราณี ภาคสวรรค์
เจ้าพนักงานธุรการ อาวุโส
งานบริหารทั่วไป-กลุ่มอำนวยการ71
442564ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล ต้องดูอะไรบ้าง?
เผยแพร่เมื่อ 1 มีนาคม 2564
นางกุลจิตร อำนวยสินสิริ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
งานบริหารงบประมาณการเงินและบัญชี-กลุ่มอำนวยการ78
452564เป็นคณะกรรมการ ไม่น่ากลัว อย่างที่คิด
เผยแพร่เมื่อ 1 มีนาคม 2564
นายวรพล เอี่ยมช้อย
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน
งานบริหารพัสดุ-กลุ่มอำนวยการ80
462564การประยุกต์ XIBO ในการดําเนินงานประชาสัมพันธ์
เผยแพร่เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2564
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
นักประชาสัมพันธ์
งานสื่อโสตและประชาสัมพันธ์-กลุ่มอำนวยการ66
472564วิดีโอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรม"ก้าวท้าใจ season 3" พิชิต 100 วัน 100 กิโลเมตร
เผยแพร่เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2564
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
นักประชาสัมพันธ์
งานสื่อโสตและประชาสัมพันธ์-กลุ่มอำนวยการ80
482564วิดีโอส่งเสริมคู่รักที่พร้อมมีบุตร กินอาหารที่มีธาตุเหล็ก และวิตามินโฟลิก ก่อนตั้งครรภ์ เพื่อส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ
เผยแพร่เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2564
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
นักประชาสัมพันธ์
งานสื่อโสตและประชาสัมพันธ์-กลุ่มอำนวยการ76
492564วิดีโอแนะนำการป้องกันและดูแลตัวเองให้ห่างไกลจาก COVID-19 ภาษาพม่า
เผยแพร่เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2564
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
นักประชาสัมพันธ์
งานสื่อโสตและประชาสัมพันธ์-กลุ่มอำนวยการ378
502564วิธีการใช้งานระบบทะเบียนลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล
เผยแพร่เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2564
น.ส.วรัญญุภา แปลงสนิท
นักวิชาการการเงินและบัญชี
งานบริหารงบประมาณการเงินและบัญชี-กลุ่มอำนวยการ69
512564กระบวนการ/ขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ พร้อมคู่มือ
เผยแพร่เมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2564
น.ส.วันนิดา แก้วแกมสุวรรณ
นักจัดการงานทั่วไป
งานบริหารงบประมาณการเงินและบัญชี-กลุ่มอำนวยการ53
522564การนำ Google Data Studio ช่วยดึงข้อมูลจากสเปรดชีตมาแสดง
เผยแพร่เมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2564
นายอานุภาพ วงค์สงวน
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
งานสื่อโสตและประชาสัมพันธ์-กลุ่มอำนวยการ530
532564ทำความรู้จักงบการเงินกันดีกว่า
เผยแพร่เมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2564
น.ส.ผาณิตา ชาติทอง
นักจัดการงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป-กลุ่มอำนวยการ54
542564ขั้นตอนการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
เผยแพร่เมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2564
น.ส.สุภัทรา บุญหู้
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
งานบริหารงบประมาณการเงินและบัญชี-กลุ่มอำนวยการ58
552564คู่มือการเบิกจ่ายระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
เผยแพร่เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2564
น.ส.ยุพา บุตรเล็ก
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน
งานบริหารงบประมาณการเงินและบัญชี-กลุ่มอำนวยการ55
562564การแก้ไขข้อมูลในระบบภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย
เผยแพร่เมื่อ 14 มกราคม 2564
น.ส.ยุพา บุตรเล็ก
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน
งานบริหารงบประมาณการเงินและบัญชี-กลุ่มอำนวยการ75
572564การประมวลผลภาษีหัก ณ ที่จ่าย สิ้นปี
เผยแพร่เมื่อ 4 มกราคม 2564
น.ส.ยุพา บุตรเล็ก
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน
งานบริหารงบประมาณการเงินและบัญชี-กลุ่มอำนวยการ65
582563คู่มือขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงาน ระบบงานบุคลากร สำหรับผู้รับการประเมิน
เผยแพร่เมื่อ 27 กรกฏาคม 2563
น.ส.ฐิติวรรณ ศรีสุวรรณ
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
งานบริหารบุคคล-กลุ่มอำนวยการ48
592563คู่มือขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงาน ระบบงานบุคลากร สำหรับผู้รับการประเมิน
เผยแพร่เมื่อ 22 กรกฏาคม 2563
นางกานต์ชนก อุบลบาน
นักจัดการงานทั่วไป
งานบริหารบุคคล-กลุ่มอำนวยการ36
602563รายงานผลสำรวจความรู้ของบุคลากร ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ปีงบประมาณ 2563
เผยแพร่เมื่อ 17 กรกฏาคม 2563
น.ส.ฐิติวรรณ ศรีสุวรรณ
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
งานบริหารบุคคล-กลุ่มอำนวยการ36