แสดง 61 ถึง 80 จาก 97 ผลลัพธ์
กลุ่มอำนวยการ
ลำดับปี พ.ศ.เรื่องผู้เผยแพร่งานเปิดดู
 
 
 
612563วิดีโอบทเรียนออนไลน์ สำหรับผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ เรื่อง สิทธิผู้สูงอายุตามรัฐธรรมนูญ กฎหมายแรงงานที่ควรรู้
เผยแพร่เมื่อ 17 กรกฏาคม 2563
นายพิสิฐ จรัสรักษ์
นิติกร
งานนิติกร-กลุ่มอำนวยการ42
622563วิดีโอบทเรียนออนไลน์ สำหรับผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ เรื่อง สิทธิผู้สูงอายุตามรัฐธรรมนูญ กฎหมายแรงงานที่ควรรู้
เผยแพร่เมื่อ 17 กรกฏาคม 2563
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
นักประชาสัมพันธ์
งานสื่อโสตและประชาสัมพันธ์-กลุ่มอำนวยการ100
632563วิดีโอบทเรียนออนไลน์สำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ เรื่องการใช้ยาในวัยสูงอายุ
เผยแพร่เมื่อ 17 กรกฏาคม 2563
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
นักประชาสัมพันธ์
งานสื่อโสตและประชาสัมพันธ์-กลุ่มอำนวยการ50
642563การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
เผยแพร่เมื่อ 23 มิถุนายน 2563
น.ส.สุดา ตังกานนท์
นักจัดการงานทั่วไป
งานบริหารบุคคล-กลุ่มอำนวยการ42
652563การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
เผยแพร่เมื่อ 23 มิถุนายน 2563
นางกานต์ชนก อุบลบาน
นักจัดการงานทั่วไป
งานบริหารบุคคล-กลุ่มอำนวยการ67
662563การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
เผยแพร่เมื่อ 23 มิถุนายน 2563
น.ส.ชวัลรัตน์ แสงบรรจง
เจ้าพนักงานธุรการ
งานบริหารบุคคล-กลุ่มอำนวยการ38
672563คู่มือการใช้งานโปรแกรมขอหนังสือรับรองเงินเดือน
เผยแพร่เมื่อ 22 พฤษภาคม 2563
น.ส.ยุพา บุตรเล็ก
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน
งานบริหารงบประมาณการเงินและบัญชี-กลุ่มอำนวยการ52
682563คู่มือการเบิกวัสดุ ในโปรแกรมคลังพัสดุ ศอ.5
เผยแพร่เมื่อ 20 เมษายน 2563
น.ส.เกวลิน วงค์ดาว
เจ้าพนักงานพัสดุ
งานบริหารพัสดุ-กลุ่มอำนวยการ45
692563คู่มือการเบิกวัสดุ ในโปรแกรมคลังพัสดุ ศอ.5
เผยแพร่เมื่อ 20 เมษายน 2563
น.ส.พัชราภรณ์ อุตตเสนต์
เจ้าพนักงานธุรการ
งานบริหารพัสดุ-กลุ่มอำนวยการ38
702563คู่มือการเบิกวัสดุ ในโปรแกรมคลังพัสดุ ศอ.5
เผยแพร่เมื่อ 20 เมษายน 2563
น.ส.นิภาภัทร สลับลึก
เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน
งานบริหารพัสดุ-กลุ่มอำนวยการ50
712563แนวทางการทำความสะอาดเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
เผยแพร่เมื่อ 5 เมษายน 2563
นางกัลยา เนตรสาลี
พนักงานบริการ
งานอาคารสถานที่-กลุ่มอำนวยการ32
722563สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์
เผยแพร่เมื่อ 2 เมษายน 2563
นางสุพัตรา เล็บครุฑ
พนักงานธุรการ ส3
งานบริหารทั่วไป-กลุ่มอำนวยการ45
732563ระบบจัดเก็บคำสั่ง
เผยแพร่เมื่อ 2 เมษายน 2563
น.ส.ภัทรภร ตั้งทวีวัฒนา
นักจัดการงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป-กลุ่มอำนวยการ62
742563แนวทางการทำความสะอาดเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
เผยแพร่เมื่อ 2 เมษายน 2563
นางโสภี ไชยอ่อน
พนักงานบริการ
งานอาคารสถานที่-กลุ่มอำนวยการ51
752563คู่มือการใช้งานโปรแกรม UC Authentication ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล และลงทะเบียนประชาชน
เผยแพร่เมื่อ 1 เมษายน 2563
น.ส.ภัทรกร คำสุขดี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน
งานประกันสุขภาพ-กลุ่มอำนวยการ194
762563เรื่องกระบวนงานการเปรียบเทียบปรับและการดำเนินคดี ตาม พรบ.สาธารณสุขฯ
เผยแพร่เมื่อ 1 เมษายน 2563
นายพิสิฐ จรัสรักษ์
นิติกร
งานนิติกร-กลุ่มอำนวยการ49
772563ขั้นตอนการเบิกค่ารักษาพยาบาลเงินสวัสดิการข้าราชการ กรณีจ่ายตรง
เผยแพร่เมื่อ 31 มีนาคม 2563
น.ส.พรพรรษา บุญยัง
นักจัดการงานทั่วไป
งานประกันสุขภาพ-กลุ่มอำนวยการ56
782563สไลด์นำเสนอขั้นตอนการรับบริการรักษาพยาบาล
เผยแพร่เมื่อ 26 มีนาคม 2563
น.ส.ธัญลักษณ์ มากยอด
เจ้าพนักงานธุรการ
งานประกันสุขภาพ-กลุ่มอำนวยการ43
792563สไลด์นำเสนอขั้นตอนการรับบริการรักษาพยาบาล
เผยแพร่เมื่อ 26 มีนาคม 2563
นางธนาวดี พฤกษวรรณกุล
พนักงานธุรการ ส3
งานประกันสุขภาพ-กลุ่มอำนวยการ56
802563คู่มือการใช้งานระบบห้องชำระเงิน งานประกันสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
เผยแพร่เมื่อ 26 มีนาคม 2563
นางผานิตย์ ศิริธานันท์
พนักงานการเงินและบัญชี ส3
งานบริหารงบประมาณการเงินและบัญชี-กลุ่มอำนวยการ51