แสดง 81 ถึง 97 จาก 97 ผลลัพธ์
กลุ่มอำนวยการ
ลำดับปี พ.ศ.เรื่องผู้เผยแพร่งานเปิดดู
 
 
 
812563การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
เผยแพร่เมื่อ 25 มีนาคม 2563
นางปราณี ภาคสวรรค์
เจ้าพนักงานธุรการ อาวุโส
งานบริหารทั่วไป-กลุ่มอำนวยการ42
822563การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
เผยแพร่เมื่อ 25 มีนาคม 2563
นางกุลจิตร อำนวยสินสิริ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
งานบริหารงบประมาณการเงินและบัญชี-กลุ่มอำนวยการ46
832563คู่มือการใช้งาน ระบบแจ้งเงินเดือนออนไลน์
เผยแพร่เมื่อ 24 มีนาคม 2563
น.ส.รัชรพี ชัยเชาวรินทร์
นักจัดการงานทั่วไป
งานประกันสุขภาพ-กลุ่มอำนวยการ34
842563คู่มือการใช้งาน ระบบแจ้งเงินเดือนออนไลน์
เผยแพร่เมื่อ 24 มีนาคม 2563
น.ส.กมลมาศ คงกะพันธ์
พนักงานธุรการ ส3
งานบริหารงบประมาณการเงินและบัญชี-กลุ่มอำนวยการ38
852563วิธีการใช้งานระบบทะเบียนข้อมูลเจ้าหนี้ทั่วไป
เผยแพร่เมื่อ 23 มีนาคม 2563
น.ส.วรัญญุภา แปลงสนิท
นักวิชาการการเงินและบัญชี
งานบริหารงบประมาณการเงินและบัญชี-กลุ่มอำนวยการ44
862563ขั้นตอนการจ่ายเงินสมทบประกันสังคม ผ่านระบบ e-payment
เผยแพร่เมื่อ 23 มีนาคม 2563
น.ส.สุภัทรา บุญหู้
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
งานบริหารงบประมาณการเงินและบัญชี-กลุ่มอำนวยการ38
872563โครงการพัฒนาระบบทะเบียนข้อมูลเจ้าหนี้ทั่วไปและลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์
เผยแพร่เมื่อ 20 มีนาคม 2563
น.ส.ผาณิตา ชาติทอง
นักจัดการงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป-กลุ่มอำนวยการ43
882563การเข้าระบบดาวน์โหลดใบเสร็จรับเงินสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี
เผยแพร่เมื่อ 20 มีนาคม 2563
น.ส.ยุพา บุตรเล็ก
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน
งานบริหารงบประมาณการเงินและบัญชี-กลุ่มอำนวยการ175
892562การพัฒนาโปรแกรมการเบิกจ่ายสื่อสิ่งพิมพ์ ศูนย์อนามัยที่ 5
เผยแพร่เมื่อ 20 มีนาคม 2563
นายสุเทพ มั่งแป้น
พนักงานพัสดุ ส3
งานบริหารพัสดุ-กลุ่มอำนวยการ34
902562การพัฒนาโปรแกรมการเบิกจ่ายสื่อสิ่งพิมพ์ ศูนย์อนามัยที่ 5
เผยแพร่เมื่อ 18 มีนาคม 2563
นายวรพล เอี่ยมช้อย
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน
งานบริหารพัสดุ-กลุ่มอำนวยการ42
912562การพัฒนาโปรแกรมการเบิกจ่ายสื่อสิ่งพิมพ์ ศูนย์อนามัยที่ 5
เผยแพร่เมื่อ 18 มีนาคม 2563
น.ส.อุษณีย์ ทะจักร์
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
งานบริหารพัสดุ-กลุ่มอำนวยการ49
922561ระบบการลงทะเบียนรับใบขออนุมัติหลักการ PO ของงานบริหารพัสดุ
เผยแพร่เมื่อ 28 มีนาคม 2563
นางบวรลักษณ์ ศรีคง
นักจัดการงานทั่วไป
งานบริหารพัสดุ-กลุ่มอำนวยการ47
932561ระบบการลงทะเบียนรับใบขออนุมัติหลักการ PO ของงานบริหารพัสดุ
เผยแพร่เมื่อ 28 มีนาคม 2563
น.ส.อุษณีย์ ทะจักร์
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
งานบริหารพัสดุ-กลุ่มอำนวยการ43
942561ระบบการลงทะเบียนรับใบขออนุมัติหลักการ PO ของงานบริหารพัสดุ
เผยแพร่เมื่อ 28 มีนาคม 2563
นางปราณี ภาคสวรรค์
เจ้าพนักงานธุรการ อาวุโส
งานบริหารทั่วไป-กลุ่มอำนวยการ47
952561การพัฒนากระบวนการส่งงานพิมพ์หนังสือราชการออนไลน์
เผยแพร่เมื่อ 20 มีนาคม 2563
นายอานุภาพ วงค์สงวน
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
งานสื่อโสตและประชาสัมพันธ์-กลุ่มอำนวยการ36
962561การพัฒนากระบวนการส่งงานพิมพ์หนังสือราชการออนไลน์
เผยแพร่เมื่อ 17 มีนาคม 2563
น.ส.ภัทรภร ตั้งทวีวัฒนา
นักจัดการงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป-กลุ่มอำนวยการ46
972561การพัฒนากระบวนการส่งงานพิมพ์หนังสือราชการออนไลน์
เผยแพร่เมื่อ 17 มีนาคม 2563
น.ส.วันนิดา แก้วแกมสุวรรณ
นักจัดการงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป-กลุ่มอำนวยการ39