แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 ผลลัพธ์
กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ลำดับปี พ.ศ.เรื่องผู้เผยแพร่งานเปิดดู
 
 
 
12565บทบาท อำนาจ หน้าที่ของเจ้าพนักงานตาม พรบ.การสาธารณสุข 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เผยแพร่เมื่อ 15 มีนาคม 2565
นายพิสิฐ จรัสรักษ์
นิติกร
งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม42
22564การใช้โปรแกรมกำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อบนเว็บของโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 5
เผยแพร่เมื่อ 7 สิงหาคม 2564
น.ส.ธิดารัตน์ ดำรงค์สอน
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม150
32564การศึกษาประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 5
เผยแพร่เมื่อ 7 สิงหาคม 2564
น.ส.ธิดารัตน์ ดำรงค์สอน
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม116
42563ความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาด ไม่เกิน 2.5 ไมครอนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในเขตสุขภาพที่ 5
เผยแพร่เมื่อ 17 กันยายน 2563
น.ส.มัตติกา ยงอยู่
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม165
52563การประเมินความรอบรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้เกี่ยวข้องในเขตสุขภาพที่ 5
เผยแพร่เมื่อ 19 สิงหาคม 2563
น.ส.อุบล จันทร์เพชร
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ
งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม134
62562การเรียนรู้กระบวนการบริหารจัดการผลกระทบฝุ่นละอองขนาดเล็กของเขตสุขภาพที่ 5
เผยแพร่เมื่อ 10 มีนาคม 2563
นายธนชีพ พีระธรณิศร์
นักวิชาการสาธารณสุข เชี่ยวชาญ
งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม88
72562การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ชมรมตลาดสดน่าซื้อกลุ่มภาคกลางตะวันตก กับการพัฒนาตลาดในโครงการตลาดสดน่าซื้อ เขตสุขภาพที่5
เผยแพร่เมื่อ 9 มีนาคม 2563
นายวีระศักดิ์ โรจนาศรีรัตน์
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ
งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม132
82562การศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมจากโครงการอ่างเก็บน้ำป่าละอู
เผยแพร่เมื่อ 9 มีนาคม 2563
น.ส.มัตติกา ยงอยู่
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม111
92561การศึกษาสถานการณ์การดำเนินงานสถานบริการสาธารณสุขลดโลกร้อนในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พื้นที่เขตสุขภาพที่ 5
เผยแพร่เมื่อ 12 มีนาคม 2563
น.ส.ธิดารัตน์ ดำรงค์สอน
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม82
102561การมีส่วนร่วมของบุคลากรสาธารณสุขในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชน
เผยแพร่เมื่อ 11 มีนาคม 2563
น.ส.อุบล จันทร์เพชร
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ
งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม75
112560การประเมินความเข้มแข็งในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชน ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5
เผยแพร่เมื่อ 24 มีนาคม 2563
น.ส.อุบล จันทร์เพชร
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ
งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม86