แสดง 1 ถึง 19 จาก 19 ผลลัพธ์
กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน
ลำดับปี พ.ศ.เรื่องผู้เผยแพร่งานเปิดดู
 
 
 
12564วิธีการแก้ไขเว็บ e-Learning ของ กพ. ไม่แสดงเนื้อหาบทเรียนบน Google Chrome
เผยแพร่เมื่อ 25 พฤษภาคม 2564
นายประดิภาส สุขเสาร์เกิด
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ994
22564คู่มือการใช้งานระบบเก็บข้อมูลกลาง Cloud5.hpc.go.th
เผยแพร่เมื่อ 24 พฤษภาคม 2564
นายประดิภาส สุขเสาร์เกิด
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ127
32564นวัตกรรม โปรแกรมการจัดการข้อมูลผลการตรวจสุขภาพ
เผยแพร่เมื่อ 7 เมษายน 2564
นายจิระเดช นงษ์รัก
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ44
42563คู่มือการใช้งาน เว็บย่อ Link Address ให้สั้นลง
เผยแพร่เมื่อ 9 พฤศจิกายน 2563
นายประดิภาส สุขเสาร์เกิด
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ302
52563Lean การพัฒนาระบบรายงานข้อมูลผู้รับบริการฝากครรภ์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศอ.5
เผยแพร่เมื่อ 22 เมษายน 2563
น.ส.กรรณิการ์ จันทร์หลิน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ38
62563คู่มือการใช้งานระบบ P4P เพิ่มเติมในส่วนของการพิมพ์เอกสารสำหรับเบิกเงิน
เผยแพร่เมื่อ 21 เมษายน 2563
นายประดิภาส สุขเสาร์เกิด
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ34
72563วิธีเปลี่ยน Battery UPS Syndome Atom 2000
เผยแพร่เมื่อ 21 เมษายน 2563
นายประดิภาส สุขเสาร์เกิด
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ94
82563การทบทวนวรรณกรรมเรื่อง ทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย
เผยแพร่เมื่อ 25 มีนาคม 2563
นางระจิตร ชาครียวณิชย์
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
แผนงานและงบประมาณ47
92563พัฒนาระบบการรายงานความคลาดเคลื่อนทางยา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
เผยแพร่เมื่อ 21 มีนาคม 2563
นายจิระเดช นงษ์รัก
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ45
102563พัฒนาระบบเก็บข้อมูลกิจกรรม P4P เพื่อลดขั้นตอนทำเอกสารเบิกจ่าย
เผยแพร่เมื่อ 19 มีนาคม 2563
นายประดิภาส สุขเสาร์เกิด
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ40
112562ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
เผยแพร่เมื่อ 19 มีนาคม 2563
นางพัชรี วารีนิล
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ
แผนงานและงบประมาณ39
122562ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
เผยแพร่เมื่อ 19 มีนาคม 2563
นางนงนาฏ ทองจุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
งานพัฒนาองค์กร39
132562การพัฒนาโปรแกรมการเบิกจ่ายสื่อสิ่งพิมพ์ ศูนย์อนามัยที่ 5
เผยแพร่เมื่อ 18 มีนาคม 2563
นายดิษฎา ภัทรพงศาเศรษฐ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ40
142562ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
เผยแพร่เมื่อ 2 มีนาคม 2563
นางนาตยา แก้วพิภพ
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
งานข้อมูลข่าวสาร32
152561ระบบการลงทะเบียนรับใบขออนุมัติหลักการ PO ของงานบริหารพัสดุ
เผยแพร่เมื่อ 30 มีนาคม 2563
นายจิระเดช นงษ์รัก
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ42
162561Lean ระบบเงินบำรุง ศอ.5
เผยแพร่เมื่อ 20 มีนาคม 2563
นางน้ำผึ้ง สุวรรณสอาด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
แผนงานและงบประมาณ41
172561การพัฒนากระบวนการส่งงานพิมพ์หนังสือราชการออนไลน์
เผยแพร่เมื่อ 20 มีนาคม 2563
นายดิษฎา ภัทรพงศาเศรษฐ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ35
182561Lean ระบบเงินบำรุง ศอ.5
เผยแพร่เมื่อ 19 มีนาคม 2563
น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
แผนงานและงบประมาณ41
192561การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
เผยแพร่เมื่อ 18 มีนาคม 2563
นางระจิตร ชาครียวณิชย์
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
แผนงานและงบประมาณ38