แสดง 1 ถึง 20 จาก 26 ผลลัพธ์
กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน
ลำดับปี พ.ศ.เรื่องผู้เผยแพร่งานเปิดดู
 
 
 
12565รายงานวิเคราะห์การขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใส ศูนย์อนามัยที่ 5 ปีงบประมาณ 2564
เผยแพร่เมื่อ 17 มีนาคม 2565
นางนาตยา แก้วพิภพ
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
งานข้อมูลข่าวสาร48
22565คู่มือการใช้งาน ระบบขออนุมัติเดินทางไปราชการ
เผยแพร่เมื่อ 10 มีนาคม 2565
นายดิษฎา ภัทรพงศาเศรษฐ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ39
32565คู่มือการใช้งาน ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่เมื่อ 10 มีนาคม 2565
นายดิษฎา ภัทรพงศาเศรษฐ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ46
42565การสอนงาน (Coaching)
เผยแพร่เมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2565
นางระจิตร ชาครียวณิชย์
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
แผนงานและงบประมาณ53
52565ระบบลงทะเบียนฉีดวัคซีน Online
เผยแพร่เมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2565
นายประดิภาส สุขเสาร์เกิด
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ97
62565ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยในเขตสุขภาพที่ 5
เผยแพร่เมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2565
นางระจิตร ชาครียวณิชย์
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
แผนงานและงบประมาณ62
72564คู่มือการใช้งานการใช้งาน Synology Note เพื่อจดบันทึกบน cloud5.hpc.go.th
เผยแพร่เมื่อ 24 ธันวาคม 2564
นายประดิภาส สุขเสาร์เกิด
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ90
82564วิธีการแก้ไขเว็บ e-Learning ของ กพ. ไม่แสดงเนื้อหาบทเรียนบน Google Chrome
เผยแพร่เมื่อ 25 พฤษภาคม 2564
นายประดิภาส สุขเสาร์เกิด
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ1658
92564คู่มือการใช้งานระบบเก็บข้อมูลกลาง Cloud5.hpc.go.th
เผยแพร่เมื่อ 24 พฤษภาคม 2564
นายประดิภาส สุขเสาร์เกิด
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ282
102564นวัตกรรม โปรแกรมการจัดการข้อมูลผลการตรวจสุขภาพ
เผยแพร่เมื่อ 7 เมษายน 2564
นายจิระเดช นงษ์รัก
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ74
112563คู่มือการใช้งาน เว็บย่อ Link Address ให้สั้นลง
เผยแพร่เมื่อ 9 พฤศจิกายน 2563
นายประดิภาส สุขเสาร์เกิด
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ845
122563Lean การพัฒนาระบบรายงานข้อมูลผู้รับบริการฝากครรภ์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศอ.5
เผยแพร่เมื่อ 22 เมษายน 2563
น.ส.กรรณิการ์ จันทร์หลิน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ100
132563คู่มือการใช้งานระบบ P4P เพิ่มเติมในส่วนของการพิมพ์เอกสารสำหรับเบิกเงิน
เผยแพร่เมื่อ 21 เมษายน 2563
นายประดิภาส สุขเสาร์เกิด
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ78
142563วิธีเปลี่ยน Battery UPS Syndome Atom 2000
เผยแพร่เมื่อ 21 เมษายน 2563
นายประดิภาส สุขเสาร์เกิด
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ229
152563การทบทวนวรรณกรรมเรื่อง ทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย
เผยแพร่เมื่อ 25 มีนาคม 2563
นางระจิตร ชาครียวณิชย์
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
แผนงานและงบประมาณ116
162563พัฒนาระบบการรายงานความคลาดเคลื่อนทางยา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
เผยแพร่เมื่อ 21 มีนาคม 2563
นายจิระเดช นงษ์รัก
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ76
172563พัฒนาระบบเก็บข้อมูลกิจกรรม P4P เพื่อลดขั้นตอนทำเอกสารเบิกจ่าย
เผยแพร่เมื่อ 19 มีนาคม 2563
นายประดิภาส สุขเสาร์เกิด
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ122
182562ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
เผยแพร่เมื่อ 19 มีนาคม 2563
นางพัชรี วารีนิล
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ
แผนงานและงบประมาณ72
192562ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
เผยแพร่เมื่อ 19 มีนาคม 2563
นางนงนาฏ ทองจุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
งานพัฒนาองค์กร74
202562การพัฒนาโปรแกรมการเบิกจ่ายสื่อสิ่งพิมพ์ ศูนย์อนามัยที่ 5
เผยแพร่เมื่อ 18 มีนาคม 2563
นายดิษฎา ภัทรพงศาเศรษฐ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ83