แสดง 1 ถึง 17 จาก 17 ผลลัพธ์
กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
ลำดับปี พ.ศ.เรื่องผู้เผยแพร่งานเปิดดู
 
 
 
12565รายงานวิเคราะห์การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพสตรีและเด็กปฐมวัย (อัตราส่วนการตายมารดาไทย) เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2564
เผยแพร่เมื่อ 17 มีนาคม 2565
นางจรรยา สืบนุช
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ
งานพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก54
22564วิจัย ภาวะโภชนาการและการบริโภคอาหารของพระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด เขตสุขภาพที่ 5
เผยแพร่เมื่อ 7 เมษายน 2564
น.ส.เบญจพรรณ ธิติเลิศเดชา
นักโภชนาการ ชำนาญการ
งานพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก82
32563ขั้นตอนการคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นและการรับ-ส่งเด็ก ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
เผยแพร่เมื่อ 21 สิงหาคม 2563
น.ส.รัตนา ไข่มุกข์
พี่เลี้ยง
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Daycare)88
42563ขั้นตอนการคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นและการรับ-ส่งเด็ก ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
เผยแพร่เมื่อ 21 สิงหาคม 2563
น.ส.สุกัญญา ฉิมเกตุ
พนักงานธุรการ ส3
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Daycare)75
52563ขั้นตอนการคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นและการรับ-ส่งเด็ก ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
เผยแพร่เมื่อ 21 สิงหาคม 2563
น.ส.เทพินทร์ จิตต์ดี
นักวิชาการศึกษา
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Daycare)146
62563การคัดกรองสุขภาพเด็กปฐมวัยก่อนเข้าเรียน
เผยแพร่เมื่อ 6 สิงหาคม 2563
น.ส.สุกัญญา ฉิมเกตุ
พนักงานธุรการ ส3
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Daycare)149
72563การจัดการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย ด้วย 6 กิจกรรมหลัก
เผยแพร่เมื่อ 5 สิงหาคม 2563
นางดวงเดือน แดงอรุณ
พี่เลี้ยง
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Daycare)69
82563การจัดการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย ด้วย 6 กิจกรรมหลัก
เผยแพร่เมื่อ 5 สิงหาคม 2563
น.ส.จิตติมา ภูมิสัทธรรม
ครูพี่เลี้ยง
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Daycare)112
92563การจัดการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย ด้วย 6 กิจกรรมหลัก
เผยแพร่เมื่อ 5 สิงหาคม 2563
น.ส.อรุณี เปี่ยมเกตุ
ครูพี่เลี้ยง
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Daycare)111
102563แนวทางการทำความสะอาดประจำวันของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
เผยแพร่เมื่อ 31 กรกฏาคม 2563
นางสุรัตน์ ศรีสวัสดิ์
พนักงานประจำตึก
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Daycare)106
112563R2R การพัฒนาพฤติกรรมการแบ่งปันของเด็กปฐมวัย โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทาน
เผยแพร่เมื่อ 1 พฤษภาคม 2563
น.ส.รัตนา ไข่มุกข์
พี่เลี้ยง
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Daycare)69
122563R2R การพัฒนาพฤติกรรมการแบ่งปันของเด็กปฐมวัย โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทาน
เผยแพร่เมื่อ 1 พฤษภาคม 2563
น.ส.เทพินทร์ จิตต์ดี
นักวิชาการศึกษา
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Daycare)151
132561หนังสือ ตำรับอาหารศูนย์เด็กเล็ก
เผยแพร่เมื่อ 17 มีนาคม 2563
น.ส.เทพินทร์ จิตต์ดี
นักวิชาการศึกษา
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Daycare)73
142561สื่อชุดรูปแบบการจัดอาหารกลางวันและอาหารว่างในศูนย์เด็กเล็ก
เผยแพร่เมื่อ 17 มีนาคม 2563
นางจรรยา สืบนุช
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
งานพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก74
152561หนังสือ ตำรับอาหารศูนย์เด็กเล็ก
เผยแพร่เมื่อ 17 มีนาคม 2563
น.ส.เบญจพรรณ ธิติเลิศเดชา
นักโภชนาการ ชำนาญการ
งานพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก84
162561สื่อชุดรูปแบบการจัดอาหารกลางวันและอาหารว่างในศูนย์เด็กเล็ก
เผยแพร่เมื่อ 17 มีนาคม 2563
น.ส.เบญจพรรณ ธิติเลิศเดชา
นักโภชนาการ ชำนาญการ
งานพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก114
172561การศึกษาสถานการณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์ของหญิงอายุต่ำกว่า 20 ปี และภาวะสุขภาพของทารกหลังคลอด ในเขตสุขภาพที่ 5
เผยแพร่เมื่อ 10 มีนาคม 2563
นางจรรยา สืบนุช
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
งานพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก85