แสดง 1 ถึง 16 จาก 16 ผลลัพธ์
กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
ลำดับปี พ.ศ.เรื่องผู้เผยแพร่งานเปิดดู
 
 
 
12564วิจัย ภาวะโภชนาการและการบริโภคอาหารของพระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด เขตสุขภาพที่ 5
เผยแพร่เมื่อ 7 เมษายน 2564
น.ส.เบญจพรรณ ธิติเลิศเดชา
นักโภชนาการ ชำนาญการ
งานพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก50
22563ขั้นตอนการคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นและการรับ-ส่งเด็ก ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
เผยแพร่เมื่อ 21 สิงหาคม 2563
น.ส.รัตนา ไข่มุกข์
พี่เลี้ยง
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Daycare)54
32563ขั้นตอนการคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นและการรับ-ส่งเด็ก ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
เผยแพร่เมื่อ 21 สิงหาคม 2563
น.ส.สุกัญญา ฉิมเกตุ
พนักงานธุรการ ส3
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Daycare)43
42563ขั้นตอนการคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นและการรับ-ส่งเด็ก ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
เผยแพร่เมื่อ 21 สิงหาคม 2563
น.ส.เทพินทร์ จิตต์ดี
นักวิชาการศึกษา
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Daycare)87
52563การคัดกรองสุขภาพเด็กปฐมวัยก่อนเข้าเรียน
เผยแพร่เมื่อ 6 สิงหาคม 2563
น.ส.สุกัญญา ฉิมเกตุ
พนักงานธุรการ ส3
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Daycare)80
62563การจัดการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย ด้วย 6 กิจกรรมหลัก
เผยแพร่เมื่อ 5 สิงหาคม 2563
นางดวงเดือน แดงอรุณ
พี่เลี้ยง
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Daycare)38
72563การจัดการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย ด้วย 6 กิจกรรมหลัก
เผยแพร่เมื่อ 5 สิงหาคม 2563
น.ส.จิตติมา ภูมิสัทธรรม
ครูพี่เลี้ยง
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Daycare)56
82563การจัดการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย ด้วย 6 กิจกรรมหลัก
เผยแพร่เมื่อ 5 สิงหาคม 2563
น.ส.อรุณี เปี่ยมเกตุ
ครูพี่เลี้ยง
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Daycare)46
92563แนวทางการทำความสะอาดประจำวันของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
เผยแพร่เมื่อ 31 กรกฏาคม 2563
นางสุรัตน์ ศรีสวัสดิ์
พนักงานประจำตึก
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Daycare)57
102563R2R การพัฒนาพฤติกรรมการแบ่งปันของเด็กปฐมวัย โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทาน
เผยแพร่เมื่อ 1 พฤษภาคม 2563
น.ส.รัตนา ไข่มุกข์
พี่เลี้ยง
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Daycare)45
112563R2R การพัฒนาพฤติกรรมการแบ่งปันของเด็กปฐมวัย โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทาน
เผยแพร่เมื่อ 1 พฤษภาคม 2563
น.ส.เทพินทร์ จิตต์ดี
นักวิชาการศึกษา
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Daycare)75
122561หนังสือ ตำรับอาหารศูนย์เด็กเล็ก
เผยแพร่เมื่อ 17 มีนาคม 2563
น.ส.เทพินทร์ จิตต์ดี
นักวิชาการศึกษา
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Daycare)43
132561สื่อชุดรูปแบบการจัดอาหารกลางวันและอาหารว่างในศูนย์เด็กเล็ก
เผยแพร่เมื่อ 17 มีนาคม 2563
นางจรรยา สืบนุช
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
งานพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก44
142561หนังสือ ตำรับอาหารศูนย์เด็กเล็ก
เผยแพร่เมื่อ 17 มีนาคม 2563
น.ส.เบญจพรรณ ธิติเลิศเดชา
นักโภชนาการ ชำนาญการ
งานพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก46
152561สื่อชุดรูปแบบการจัดอาหารกลางวันและอาหารว่างในศูนย์เด็กเล็ก
เผยแพร่เมื่อ 17 มีนาคม 2563
น.ส.เบญจพรรณ ธิติเลิศเดชา
นักโภชนาการ ชำนาญการ
งานพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก59
162561การศึกษาสถานการณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์ของหญิงอายุต่ำกว่า 20 ปี และภาวะสุขภาพของทารกหลังคลอด ในเขตสุขภาพที่ 5
เผยแพร่เมื่อ 10 มีนาคม 2563
นางจรรยา สืบนุช
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
งานพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก44