แสดง 1 ถึง 3 จาก 3 ผลลัพธ์
กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ลำดับปี พ.ศ.เรื่องผู้เผยแพร่งานเปิดดู
 
 
 
12565ความรอบรู้ด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตสำหรับวัยรุ่นอายุ 10-19 ปี เขตสุขภาพที่ 5
เผยแพร่เมื่อ 18 พฤษภาคม 2565
นางปาณิศา ศรีสำราญ
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน43
22562ผลการศึกษารูปแบบงานอนามัยโรงเรียน ศูนย์อนามัยที่ 5
เผยแพร่เมื่อ 18 มีนาคม 2563
น.ส.จุติพร ศรีแก้ว
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน94
32561หลักสูตรแกนนำวัยรุ่นสูงดีสมส่วน มีทักษะชีวิต และพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม เขตสุขภาพที่ 5
เผยแพร่เมื่อ 11 มีนาคม 2563
น.ส.จุติพร ศรีแก้ว
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน113