แสดง 1 ถึง 12 จาก 12 ผลลัพธ์
ผลงานของเจ้าหน้าที่ที่ลาออกหรือย้ายหรือเกษียณอายุแล้ว
ลำดับปี พ.ศ.เรื่องผู้เผยแพร่เปิดดู
12563ความรอบรู้ด้านสุขภาพของแกนนำชมรมผู้สูงอายุ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
เผยแพร่เมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2564
นายชัชวาลย์ เพ็ชรกอง
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
122
22563การจัดการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย ด้วย 6 กิจกรรมหลัก
เผยแพร่เมื่อ 5 สิงหาคม 2563
น.ส.ชญานันท์ อินต๊ะโม
นักวิชาการศึกษา
87
32563วิดีโอบทเรียนออนไลน์ สำหรับผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ เรื่อง สิทธิผู้สูงอายุตามรัฐธรรมนูญ กฎหมายแรงงานที่ควรรู้
เผยแพร่เมื่อ 17 กรกฏาคม 2563
นายชัชวาลย์ เพ็ชรกอง
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
101
42563วิดีโอบทเรียนออนไลน์ สำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ เรื่อง การใช้ยาในวัยสูงอายุ
เผยแพร่เมื่อ 17 กรกฏาคม 2563
นายชัชวาลย์ เพ็ชรกอง
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
101
52563R2R การพัฒนาพฤติกรรมการแบ่งปันของเด็กปฐมวัย โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทาน
เผยแพร่เมื่อ 1 พฤษภาคม 2563
น.ส.ชญานันท์ อินต๊ะโม
นักวิชาการศึกษา
69
62563พัฒนาระบบการรายงานความคลาดเคลื่อนทางยา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
เผยแพร่เมื่อ 20 มีนาคม 2563
นายประยูร ภักดีพัฒนาทร
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ชำนาญงาน
82
72562พัฒนาระบบของการตรวจสอบและรายงานยาเสพติดให้โทษประเภท 2 และวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทให้ถูกต้องและรวดเร็ว
เผยแพร่เมื่อ 20 มีนาคม 2563
นายประยูร ภักดีพัฒนาทร
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ชำนาญงาน
158
82562Health Literacy among Leader of Elderly Social Club at Regional Health Promotion Center 5 Ratchaburi, Thailand
เผยแพร่เมื่อ 18 มีนาคม 2563
นายชัชวาลย์ เพ็ชรกอง
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
98
92562ผลการศึกษารูปแบบงานอนามัยโรงเรียน ศูนย์อนามัยที่ 5
เผยแพร่เมื่อ 18 มีนาคม 2563
น.ส.นฤมล แก้วโมรา
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
76
102562การพัฒนารูปแบบการเบิกเวชภัณฑ์ให้ฉับไวด้วย QR code ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เผยแพร่เมื่อ 11 มีนาคม 2563
นายประยูร ภักดีพัฒนาทร
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ชำนาญงาน
104
112562การจัดบริการสุขภาพช่องปากระดับปฐมภูมิในกลุ่มเป้าหมายจำเพาะ ในเขตสุขภาพที่ 5
เผยแพร่เมื่อ 2 มีนาคม 2563
น.ส.วรวรรณ อัศวกุล
ทันตแพทย์ เชี่ยวชาญ
142
122561Lean Assessment การเบิก-จ่ายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาในคลังเวชภัณฑ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
เผยแพร่เมื่อ 20 มีนาคม 2563
นายประยูร ภักดีพัฒนาทร
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ชำนาญงาน
95