แสดง 1 ถึง 20 จาก 81 ผลลัพธ์
Km
ลำดับปี พ.ศ.เรื่องผู้เผยแพร่กลุ่มงานเปิดดู
 
 
 
12564รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ (กพว.) ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ปีงบประมาณ 2564
เผยแพร่เมื่อ 15 ตุลาคม 2564
น.ส.ดลฤดี แก้วสวาท
ทันตแพทย์ ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
งานทันตสาธารณสุข
5
22564รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการดำเนินงานดูแลส่งเสริมสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่5 ปีงบประมาณ 2563
เผยแพร่เมื่อ 15 ตุลาคม 2564
น.ส.ชัชฎาภรณ์ จิตตา
นักโภชนาการ ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ
งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ
22
32564รู้จักโรคหัวไหล่ติด
เผยแพร่เมื่อ 27 กันยายน 2564
น.ส.มณฑา แย้มขยาย
แพทย์แผนไทย
กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
งานแพทย์แผนไทย
17
42564คู่มือมาตรฐานการให้คำปรึกษาด้านโภชนาการ ในศูนย์บริหารร่างกาย
เผยแพร่เมื่อ 24 สิงหาคม 2564
น.ส.พัชรี ยุติธรรม
นักโภชนาการ ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานโภชนาการและงานกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
งานโภชนาการ
46
52564การสุมยาสมุนไพร
เผยแพร่เมื่อ 23 สิงหาคม 2564
น.ส.มณฑา แย้มขยาย
แพทย์แผนไทย
กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
งานแพทย์แผนไทย
58
62564บทความ ทำความรู้จักฟ้าทะลายโจรและกระชาย ในสถานการณ์ COVID-19
เผยแพร่เมื่อ 23 สิงหาคม 2564
น.ส.มณฑา แย้มขยาย
แพทย์แผนไทย
กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
งานแพทย์แผนไทย
53
72564วิดีโอ ท่าบริหารลดความเครียด
เผยแพร่เมื่อ 23 สิงหาคม 2564
นายนที น้อยเศรษฐี
แพทย์แผนไทย
กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
งานแพทย์แผนไทย
43
82564สไลด์สอนการใช้ Bluebook App ส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
เผยแพร่เมื่อ 19 สิงหาคม 2564
น.ส.ดลฤดี แก้วสวาท
ทันตแพทย์ ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
งานทันตสาธารณสุข
46
92564การบริหารคนให้ปฏิบัติงานในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
เผยแพร่เมื่อ 19 สิงหาคม 2564
นางปราณี ภาคสวรรค์
เจ้าพนักงานธุรการ อาวุโส
กลุ่มอำนวยการ
งานบริหารทั่วไป-กลุ่มอำนวยการ
43
102564บทความ การใช้และข้อควรระวัง ยาจีนเหลียนฮัวชิงเวินยาสมุนไพรจีนป้องกัน Covid-19 ได้จริงหรือไม่
เผยแพร่เมื่อ 19 สิงหาคม 2564
น.ส.ลัดดาวรรณ แซ่ลี้
แพทย์แผนจีน
กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
เวชสาตร์ฟื้นฟู
53
112564เอกสารประกอบการประชุม การสื่อสารและเทคโนโลยี เพื่อการจัดการความรู้ (System Analyst & Data Analyst)
เผยแพร่เมื่อ 18 สิงหาคม 2564
น.ส.ดลฤดี แก้วสวาท
ทันตแพทย์ ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
งานทันตสาธารณสุข
78
122564การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เผยแพร่เมื่อ 18 สิงหาคม 2564
วรัญญุภา แปลงสนิท
นักวิชาการการเงินและบัญชี
กลุ่มอำนวยการ
งานบริหารงบประมาณการเงินและบัญชี-กลุ่มอำนวยการ
40
132564แนวทางการขอจัดทำ onepage นำเสนอข่าวสารประชาสัมพันธ์ของกลุ่มงาน
เผยแพร่เมื่อ 18 สิงหาคม 2564
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
นักประชาสัมพันธ์
กลุ่มอำนวยการ
งานสื่อโสตและประชาสัมพันธ์-กลุ่มอำนวยการ
43
142564กระบวนการดำเนินการซื้อพัสดุ ตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
เผยแพร่เมื่อ 18 สิงหาคม 2564
นางอุษณีย์ ขาวเหลือง
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
กลุ่มอำนวยการ
งานบริหารพัสดุ-กลุ่มอำนวยการ
142
152564กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 500,000บาท
เผยแพร่เมื่อ 18 สิงหาคม 2564
น.ส.นิภาภัทร สลับลึก
เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน
กลุ่มอำนวยการ
งานบริหารพัสดุ-กลุ่มอำนวยการ
139
162564นิยามความหมายงานก่อสร้าง
เผยแพร่เมื่อ 18 สิงหาคม 2564
นายวรพล เอี่ยมช้อย
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน
กลุ่มอำนวยการ
งานบริหารพัสดุ-กลุ่มอำนวยการ
152
172564การอ่านงบการเงิน
เผยแพร่เมื่อ 18 สิงหาคม 2564
น.ส.ผาณิตา ชาติทอง
นักจัดการงานทั่วไป
กลุ่มอำนวยการ
งานบริหารงบประมาณการเงินและบัญชี-กลุ่มอำนวยการ
40
182564คู่มือนายทะเบียนขอรับบำเหน็จบำนาญ
เผยแพร่เมื่อ 17 สิงหาคม 2564
น.ส.ฐิติวรรณ ศรีสุวรรณ
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
กลุ่มอำนวยการ
งานบริหารบุคคล-กลุ่มอำนวยการ
29
192564การเขียนหนังสือราชการภาษาอังกฤษ
เผยแพร่เมื่อ 17 สิงหาคม 2564
น.ส.ภัทรภร ตั้งทวีวัฒนา
นักจัดการงานทั่วไป
กลุ่มอำนวยการ
งานบริหารทั่วไป-กลุ่มอำนวยการ
30
202564เรื่องของนายทะเบียน กบข. “My GPF”
เผยแพร่เมื่อ 17 สิงหาคม 2564
น.ส.ฐิติวรรณ ศรีสุวรรณ
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
กลุ่มอำนวยการ
งานบริหารบุคคล-กลุ่มอำนวยการ
33