แสดง 1 ถึง 17 จาก 17 ผลลัพธ์
R2R
ลำดับปี พ.ศ.เรื่องผู้เผยแพร่กลุ่มงานเปิดดู
 
 
 
12565ความวิตกกังวลของหญิงตั้งครรภ์ในการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
เผยแพร่เมื่อ 26 พฤษภาคม 2565
น.ส.ชฎารัตน์ เหลืองอร่าม
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
งานห้องผ่าตัดและวิสัญญีพยาบาล
43
22565ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการป้องกันการตกเลือดหลังคลอดระยะแรก ในห้องคลอด ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
เผยแพร่เมื่อ 22 พฤษภาคม 2565
นางเบญจมาภรณ์ จานทอง
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
งานห้องคลอด-งานการพยาบาลผู้ป่วยใน
36
32564ผลของการใช้ดนตรีบำบัดต่อความเครียดในหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
เผยแพร่เมื่อ 12 พฤษภาคม 2565
น.ส.นิตยา วงษ์แตงอ่อน
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
งานห้องคลอด-งานการพยาบาลผู้ป่วยใน
29
42564ผลของการใช้พลาสติกครอบเตียงขณะเคลื่อนย้ายต่ออุณหภูมิกายของทารกคลอดครบกำหนด
เผยแพร่เมื่อ 24 กันยายน 2564
น.ส.เขมจิรา เอี่ยมสุขประเสริฐ
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
งานห้องคลอด-งานการพยาบาลผู้ป่วยใน
124
52563รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการปรับการให้บริการของคลินิกสุขภาพเด็กดี ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ประจำปี 2563
เผยแพร่เมื่อ 25 มิถุนายน 2563
น.ส.ภภัสสร มุกดาเกษม
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
คลินิกส่งเสริมพัฒนาการเด็ก-งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
116
62563R2R การพัฒนาพฤติกรรมการแบ่งปันของเด็กปฐมวัย โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทาน
เผยแพร่เมื่อ 1 พฤษภาคม 2563
น.ส.เทพินทร์ จิตต์ดี
นักวิชาการศึกษา
กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Daycare)
151
72562รูปแบบบริการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยทำงานเพื่อป้องกันโรคกระดูกพรุน ศูนย์อนามัยที่5 ราชบุรี
เผยแพร่เมื่อ 10 มีนาคม 2563
น.ส.จิตติมา ธาราพันธ์
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
คลินิกรักษ์สุขภาพ-งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
90
82562พฤติกรรมการใช้ยาต้านจุลชีพชนิดผงแห้งของผู้ปกครองที่มารับบริการที่งานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
เผยแพร่เมื่อ 10 มีนาคม 2563
น.ส.ชุติมาพร ไตรนภากุล
เภสัชกร ชำนาญการ
กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
งานเภสัชกรรม
79
92562การศึกษาผลการให้ยาเสริมธาตุเหล็กแก่หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กและพฤติกรรมการรับประทานอาหารและยา ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5
เผยแพร่เมื่อ 9 มีนาคม 2563
น.ส.กันยา โพธิปิติ
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
คลินิกส่งเสริมพัฒนาการเด็ก-งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
105
102562การศึกษาสถานการณ์สุขภาพวัยทำงานในคลินิกรักษ์สุขภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
เผยแพร่เมื่อ 9 มีนาคม 2563
นางกรกนก นาเครือ
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
คลินิกรักษ์สุขภาพ-งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
106
112562สถานการณ์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 1 เดือน ในมารดาหลังคลอดบุตรคนแรก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
เผยแพร่เมื่อ 2 มีนาคม 2563
นางรุจิรา อังกินันทน์
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
คลินิกตรวจรักษาโรคทั่วไป (OPD) -งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
151
122562การศึกษาความเครียดของมารดาหลังคลอด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
เผยแพร่เมื่อ 2 มีนาคม 2563
น.ส.กาญจนา พันธุ์พานิช
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
หอผู้ป่วยใน (สามัญ W1)
111
132562การพัฒนาแนวปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยระยะหลังผ่าตัดในห้องพักฟื้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
เผยแพร่เมื่อ 2 มีนาคม 2563
น.ส.อรฉัตร จันทร์กระจ่าง
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
งานห้องผ่าตัดและวิสัญญีพยาบาล
128
142561การประเมินผลโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการทำวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสังกัดภายใต้สำนักงานสาธารณสุขราชบุรี
เผยแพร่เมื่อ 18 มีนาคม 2563
นายสุนทร อุ่มเอิบ
นักวิชาการศึกษา
ศูนย์ฝึกอบรมและแพทยศาสตรศึกษา
ศูนย์ฝึกอบรมและแพทยศาสตรศึกษา
120
152561ความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้มารับบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
เผยแพร่เมื่อ 12 มีนาคม 2563
นางนิตยา วัดสิงห์
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มการพยาบาล
103
162561การประเมินรูปแบบการให้บริการคุมกำเนิดเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ำในวัยรุ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
เผยแพร่เมื่อ 2 มีนาคม 2563
นางรัชนี ลักษิตานนท์
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
คลินิกวัยรุ่น-งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
160
172561ความรู้และทัศนคติของหญิงตั้งครรภ์ต่อการรับบริการทันตกรรมระหว่างตั้งครรภ์ ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
เผยแพร่เมื่อ 2 มีนาคม 2563
นางอรุณี ธนะรุ่ง
ทันตแพทย์ ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
คลินิกทันตกรรม
116