แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
R2R
ลำดับปี พ.ศ.เรื่องผู้เผยแพร่กลุ่มงานเปิดดู
 
 
 
12564ผลของการใช้ดนตรีบำบัดต่อความเครียดในหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
เผยแพร่เมื่อ 26 กันยายน 2564
น.ส.นิตยา วงษ์แตงอ่อน
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
งานห้องคลอด-งานการพยาบาลผู้ป่วยใน
29
22563รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการปรับการให้บริการของคลินิกสุขภาพเด็กดี ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ประจำปี 2563
เผยแพร่เมื่อ 25 มิถุนายน 2563
น.ส.ภภัสสร มุกดาเกษม
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
คลินิกส่งเสริมพัฒนาการเด็ก-งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
57
32563R2R การพัฒนาพฤติกรรมการแบ่งปันของเด็กปฐมวัย โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทาน
เผยแพร่เมื่อ 1 พฤษภาคม 2563
น.ส.เทพินทร์ จิตต์ดี
นักวิชาการศึกษา
กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Daycare)
71
42562สถานการณ์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 1 เดือน ในมารดาหลังคลอดบุตรคนแรก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
เผยแพร่เมื่อ 2 มีนาคม 2563
นางรุจิรา อังกินันทน์
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
คลินิกตรวจรักษาโรคทั่วไป (OPD) -งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
80
52562การศึกษาความเครียดของมารดาหลังคลอด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
เผยแพร่เมื่อ 2 มีนาคม 2563
น.ส.กาญจนา พันธุ์พานิช
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
หอผู้ป่วยในตึกสามัญ (W1)
60
62562การพัฒนาแนวปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยระยะหลังผ่าตัดในห้องพักฟื้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
เผยแพร่เมื่อ 2 มีนาคม 2563
น.ส.อรฉัตร จันทร์กระจ่าง
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
งานห้องผ่าตัดและวิสัญญีพยาบาล
66
72561การประเมินรูปแบบการให้บริการคุมกำเนิดเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ำในวัยรุ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
เผยแพร่เมื่อ 2 มีนาคม 2563
นางรัชนี ลักษิตานนท์
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
คลินิกวัยรุ่น-งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
65
82561ความรู้และทัศนคติของหญิงตั้งครรภ์ต่อการรับบริการทันตกรรมระหว่างตั้งครรภ์ ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
เผยแพร่เมื่อ 2 มีนาคม 2563
นางอรุณี ธนะรุ่ง
ทันตแพทย์ ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
คลินิกทันตกรรม
54