แสดง 1 ถึง 20 จาก 23 ผลลัพธ์
Lean
ลำดับปี พ.ศ.เรื่องผู้เผยแพร่กลุ่มงานเปิดดู
 
 
 
12565ระบบลงทะเบียนฉีดวัคซีน Online
เผยแพร่เมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2565
นายประดิภาส สุขเสาร์เกิด
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
97
22564LEAN “Blood status จัดให้เป็นระบบ”
เผยแพร่เมื่อ 6 เมษายน 2564
น.ส.ปรินดา ภัทรโชคชัย
นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ
กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
งานเวชศาสตร์ชันสูตร
127
32564LEAN การลงทะเบียนยืมคืนแบบบันทึกการรักษารายวัน
เผยแพร่เมื่อ 6 เมษายน 2564
นายจารุวัฒน์ มิตรมาก
เจ้าพนักงานเวชสถิติ ชำนาญงาน
กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
งานเวชระเบียน
142
42564Lean การพัฒนาระบบงาน Stock ใหม่ หัวใจเป็นระบบ
เผยแพร่เมื่อ 5 พฤศจิกายน 2563
น.ส.ภาวิณี เต็มทวี
นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ
กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
งานเวชศาสตร์ชันสูตร
81
52563Lean การเตรียมภาชนะใส่ปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์
เผยแพร่เมื่อ 10 มิถุนายน 2563
นางสุวรรณา อินทมนต์
พนักงานธุรการ ส3
กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
คลินิกฝากครรภ์ (ANC)-งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
96
62563Lean การลดขั้นตอนการตรวจสอบยาเสพติดและยาควบคุมก่อนใช้งาน
เผยแพร่เมื่อ 5 มิถุนายน 2563
น.ส.ธัญลักษณ์ สุวรรณโณ
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
งานห้องผ่าตัดและวิสัญญีพยาบาล
154
72563Lean การลงทะเบียนก่อนผ่าตัด
เผยแพร่เมื่อ 5 มิถุนายน 2563
น.ส.ธัญลักษณ์ สุวรรณโณ
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
งานห้องผ่าตัดและวิสัญญีพยาบาล
88
82563Lean สไลด์แผ่นนั้น ฉันหาเจอ
เผยแพร่เมื่อ 18 พฤษภาคม 2563
น.ส.ปรินดา ภัทรโชคชัย
นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ
กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
งานเวชศาสตร์ชันสูตร
95
92563Lean การพัฒนาระบบรายงานข้อมูลผู้รับบริการฝากครรภ์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศอ.5
เผยแพร่เมื่อ 22 เมษายน 2563
น.ส.กรรณิการ์ จันทร์หลิน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
100
102563คู่มือการใช้งานระบบ P4P เพิ่มเติมในส่วนของการพิมพ์เอกสารสำหรับเบิกเงิน
เผยแพร่เมื่อ 21 เมษายน 2563
นายประดิภาส สุขเสาร์เกิด
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
78
112563คู่มือการเบิกวัสดุ ในโปรแกรมคลังพัสดุ ศอ.5
เผยแพร่เมื่อ 20 เมษายน 2563
น.ส.นิภาภัทร สลับลึก
เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน
กลุ่มอำนวยการ
งานบริหารพัสดุ-กลุ่มอำนวยการ
108
122563ระบบจัดเก็บคำสั่ง
เผยแพร่เมื่อ 2 เมษายน 2563
น.ส.ภัทรภร ตั้งทวีวัฒนา
นักจัดการงานทั่วไป
กลุ่มอำนวยการ
งานบริหารทั่วไป-กลุ่มอำนวยการ
126
132563Lean ขั้นตอนการรายงานแพทย์ในผู้ป่วยที่มีผื่นติดเชื้อ
เผยแพร่เมื่อ 24 มีนาคม 2563
นางนันทวัน ธัญปราณีตกุล
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
คัดกรองและห้องฉุกเฉิน (ER)-งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
86
142563พัฒนาระบบการรายงานความคลาดเคลื่อนทางยา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
เผยแพร่เมื่อ 20 มีนาคม 2563
นายประยูร ภักดีพัฒนาทร
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ชำนาญงาน
กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
งานเภสัชกรรม
82
152563โครงการพัฒนาระบบทะเบียนข้อมูลเจ้าหนี้ทั่วไปและลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์
เผยแพร่เมื่อ 20 มีนาคม 2563
น.ส.ผาณิตา ชาติทอง
นักจัดการงานทั่วไป
กลุ่มอำนวยการ
งานบริหารทั่วไป-กลุ่มอำนวยการ
88
162563พัฒนาระบบเก็บข้อมูลกิจกรรม P4P เพื่อลดขั้นตอนทำเอกสารเบิกจ่าย
เผยแพร่เมื่อ 19 มีนาคม 2563
นายประดิภาส สุขเสาร์เกิด
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
122
172562Lean การเก็บข้อมูลคลินิกกระตุ้นพัฒนาการ
เผยแพร่เมื่อ 14 ตุลาคม 2563
น.ส.พรพิมล รักพงษ์ไทย
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
คลินิกส่งเสริมพัฒนาการเด็ก-งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
106
182562LEAN ลดการสัมผัสและเวลาในการตรวจสอบเครื่องมือหมดอายุ
เผยแพร่เมื่อ 16 มิถุนายน 2563
นางสุกัญญา ศรีเจริญ
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
งานห้องผ่าตัดและวิสัญญีพยาบาล
116
192562LEAN โปรแกรมการบันทึกสถิติหอผู้ป่วยใน
เผยแพร่เมื่อ 25 มีนาคม 2563
นายจารุวัฒน์ มิตรมาก
เจ้าพนักงานเวชสถิติ ชำนาญงาน
กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
งานเวชระเบียน
88
202562Lean กระบวนการในการเข้ารับบริการด้านแพทย์แผนไทย
เผยแพร่เมื่อ 19 มีนาคม 2563
นายนที น้อยเศรษฐี
แพทย์แผนไทย
กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
งานแพทย์แผนไทย
97