แสดง 1 ถึง 14 จาก 14 ผลลัพธ์
Lean
ลำดับปี พ.ศ.เรื่องผู้เผยแพร่กลุ่มงานเปิดดู
 
 
 
12564LEAN “Blood status จัดให้เป็นระบบ”
เผยแพร่เมื่อ 6 เมษายน 2564
น.ส.ปรินดา ภัทรโชคชัย
นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ
กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
งานเวชศาสตร์ชันสูตร
58
22564LEAN การลงทะเบียนยืมคืนแบบบันทึกการรักษารายวัน
เผยแพร่เมื่อ 6 เมษายน 2564
นายจารุวัฒน์ มิตรมาก
เจ้าพนักงานเวชสถิติ ชำนาญงาน
กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
งานเวชระเบียน
71
32564Lean การพัฒนาระบบงาน Stock ใหม่ หัวใจเป็นระบบ
เผยแพร่เมื่อ 5 พฤศจิกายน 2563
น.ส.ภาวิณี เต็มทวี
นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ
กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
งานเวชศาสตร์ชันสูตร
38
42563Lean การเตรียมภาชนะใส่ปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์
เผยแพร่เมื่อ 10 มิถุนายน 2563
นางสุวรรณา อินทมนต์
พนักงานธุรการ ส3
กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
คลินิกฝากครรภ์ (ANC)-งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
47
52563Lean การลดขั้นตอนการตรวจสอบยาเสพติดและยาควบคุมก่อนใช้งาน
เผยแพร่เมื่อ 5 มิถุนายน 2563
น.ส.ธัญลักษณ์ สุวรรณโณ
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
งานห้องผ่าตัดและวิสัญญีพยาบาล
56
62563Lean การลงทะเบียนก่อนผ่าตัด
เผยแพร่เมื่อ 5 มิถุนายน 2563
น.ส.ธัญลักษณ์ สุวรรณโณ
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
งานห้องผ่าตัดและวิสัญญีพยาบาล
44
72563Lean สไลด์แผ่นนั้น ฉันหาเจอ
เผยแพร่เมื่อ 18 พฤษภาคม 2563
น.ส.ปรินดา ภัทรโชคชัย
นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ
กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
งานเวชศาสตร์ชันสูตร
38
82563Lean การพัฒนาระบบรายงานข้อมูลผู้รับบริการฝากครรภ์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศอ.5
เผยแพร่เมื่อ 22 เมษายน 2563
น.ส.กรรณิการ์ จันทร์หลิน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
38
92563คู่มือการใช้งานระบบ P4P เพิ่มเติมในส่วนของการพิมพ์เอกสารสำหรับเบิกเงิน
เผยแพร่เมื่อ 21 เมษายน 2563
นายประดิภาส สุขเสาร์เกิด
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
34
102563คู่มือการเบิกวัสดุ ในโปรแกรมคลังพัสดุ ศอ.5
เผยแพร่เมื่อ 20 เมษายน 2563
น.ส.นิภาภัทร สลับลึก
เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน
กลุ่มอำนวยการ
งานบริหารพัสดุ-กลุ่มอำนวยการ
43
112563ระบบจัดเก็บคำสั่ง
เผยแพร่เมื่อ 2 เมษายน 2563
น.ส.ภัทรภร ตั้งทวีวัฒนา
นักจัดการงานทั่วไป
กลุ่มอำนวยการ
งานบริหารทั่วไป-กลุ่มอำนวยการ
57
122562Lean การเก็บข้อมูลคลินิกกระตุ้นพัฒนาการ
เผยแพร่เมื่อ 14 ตุลาคม 2563
น.ส.พรพิมล รักพงษ์ไทย
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
คลินิกส่งเสริมพัฒนาการเด็ก-งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
54
132562LEAN ลดการสัมผัสและเวลาในการตรวจสอบเครื่องมือหมดอายุ
เผยแพร่เมื่อ 16 มิถุนายน 2563
นางสุกัญญา ศรีเจริญ
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
งานห้องผ่าตัดและวิสัญญีพยาบาล
51
142561ระบบการลงทะเบียนรับใบขออนุมัติหลักการ PO ของงานบริหารพัสดุ
เผยแพร่เมื่อ 28 มีนาคม 2563
นางปราณี ภาคสวรรค์
เจ้าพนักงานธุรการ อาวุโส
กลุ่มอำนวยการ
งานบริหารทั่วไป-กลุ่มอำนวยการ
40