แสดง 1 ถึง 20 จาก 41 ผลลัพธ์
วิจัย
ลำดับปี พ.ศ.เรื่องผู้เผยแพร่กลุ่มงานเปิดดู
 
 
 
12565ความรอบรู้ด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตสำหรับวัยรุ่นอายุ 10-19 ปี เขตสุขภาพที่ 5
เผยแพร่เมื่อ 18 พฤษภาคม 2565
นางปาณิศา ศรีสำราญ
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
43
22565ปัจจัยเสี่ยงต่อพัฒนาการล่าช้าในเด็กอายุ 9 เดือน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
เผยแพร่เมื่อ 22 มีนาคม 2565
น.ส.นภา พฤฒารัตน์
นายแพทย์ ชำนาญการ
กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
แผนกกุมารเวชกรรม
48
32565ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยในเขตสุขภาพที่ 5
เผยแพร่เมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2565
นางระจิตร ชาครียวณิชย์
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน
แผนงานและงบประมาณ
62
42564ความรู้และทักษะในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของหญิงหลังคลอดครรภ์แรกในโรงเรียนพ่อแม่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
เผยแพร่เมื่อ 18 พฤษภาคม 2565
นางวรรณา สิงห์เมือง
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
หอผู้ป่วยใน (พิเศษ W4)
13
52564พฤติกรรมการดูแลตนเองของมารดาครรภ์แรกหลังคลอด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
เผยแพร่เมื่อ 21 กันยายน 2564
น.ส.ศิริวดี ชุ่มจิต
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
หอผู้ป่วยใน (สามัญ W1)
140
62564ผลของการใช้แนวทางการให้ความรู้ต่อความวิตกกังวลของมารดาที่มีบุตรตัวเหลืองได้รับการรักษาด้วยการส่องไฟ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
เผยแพร่เมื่อ 20 กันยายน 2564
น.ส.สุนทราภรณ์ น้อมภักดี
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
หอผู้ป่วยใน (พิเศษ W4)
125
72564เกมฝึกสมองสำหรับผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงสมองเสื่อม
เผยแพร่เมื่อ 30 สิงหาคม 2564
นางกรกนก นาเครือ
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
คลินิกรักษ์สุขภาพ-งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
139
82564วิจัย เรื่อง รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในชุมชน เขตสุขภาพที่ 5
เผยแพร่เมื่อ 30 สิงหาคม 2564
นายศิลป์ชัย เนตรทานนท์
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
227
92564การใช้โปรแกรมกำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อบนเว็บของโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 5
เผยแพร่เมื่อ 7 สิงหาคม 2564
น.ส.ธิดารัตน์ ดำรงค์สอน
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
150
102564การศึกษาประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 5
เผยแพร่เมื่อ 7 สิงหาคม 2564
น.ส.ธิดารัตน์ ดำรงค์สอน
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
116
112564ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะชนิดรับประทานสำหรับรักษาโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนในเด็ก ของผู้ปกครองเด็กในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
เผยแพร่เมื่อ 9 เมษายน 2564
น.ส.ชุติมาพร ไตรนภากุล
เภสัชกร ชำนาญการ
กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
งานเภสัชกรรม
188
122564วิจัย ภาวะโภชนาการและการบริโภคอาหารของพระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด เขตสุขภาพที่ 5
เผยแพร่เมื่อ 7 เมษายน 2564
น.ส.ชัชฎาภรณ์ จิตตา
นักโภชนาการ ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ
งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ
158
132564วิจัย ความรอบรู้ด้านโภชนาการของผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 5
เผยแพร่เมื่อ 7 เมษายน 2564
น.ส.ชัชฎาภรณ์ จิตตา
นักโภชนาการ ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ
งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ
325
142563ความรอบรู้ด้านสุขภาพของแกนนำชมรมผู้สูงอายุ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
เผยแพร่เมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2564
นายชัชวาลย์ เพ็ชรกอง
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ
งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ
122
152563ผลการประยุกต์ใช้ทฤษฎีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมต่อ พฤติกรรมการป้องกันโรคกระดูกพรุนของวัยทำงาน ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
เผยแพร่เมื่อ 21 ธันวาคม 2563
น.ส.จิตติมา ธาราพันธ์
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
คลินิกรักษ์สุขภาพ-งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
161
162563ความรอบรู้ด้านสุขภาพในการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยของผู้เลี้ยงดูหลักและครู/ผู้ดูแลเด็ก ในเขตสุขภาพที่ 5
เผยแพร่เมื่อ 6 พฤศจิกายน 2563
น.ส.กันยา โพธิปิติ
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
คลินิกส่งเสริมพัฒนาการเด็ก-งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
264
172563ความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาด ไม่เกิน 2.5 ไมครอนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในเขตสุขภาพที่ 5
เผยแพร่เมื่อ 17 กันยายน 2563
น.ส.มัตติกา ยงอยู่
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
165
182563การประเมินความรอบรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้เกี่ยวข้องในเขตสุขภาพที่ 5
เผยแพร่เมื่อ 19 สิงหาคม 2563
น.ส.อุบล จันทร์เพชร
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
134
192563ประสิทธิผลของโปรแกรมการเตรียมความพร้อมและป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ
เผยแพร่เมื่อ 17 มีนาคม 2563
น.ส.พัชรินทร์ สมบูรณ์
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ศูนย์ฝึกอบรมและแพทยศาสตรศึกษา
ศูนย์ฝึกอบรมและแพทยศาสตรศึกษา
91
202563ปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งครรภ์ซ้ำของวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 5
เผยแพร่เมื่อ 2 มีนาคม 2563
นางรัชนี ลักษิตานนท์
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
คลินิกวัยรุ่น-งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
181