แสดง 1 ถึง 20 จาก 55 ผลลัพธ์
วิธีปฏิบัติ
ลำดับปี พ.ศ.เรื่องผู้เผยแพร่กลุ่มงานเปิดดู
 
 
 
12564แบบฟอร์มการส่งโครงร่างวิจัย เพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
เผยแพร่เมื่อ 23 กันยายน 2564
น.ส.ดลฤดี แก้วสวาท
ทันตแพทย์ ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
งานทันตสาธารณสุข
25
22564ข้อควรระวังในการใช้บันได เมื่อทำงานตัดกิ่งต้นไม้ใหญ่
เผยแพร่เมื่อ 18 สิงหาคม 2564
นายชาคริต ศรีปฐมสวัสดิ์
พนักงานเกษตรพื้นฐาน
กลุ่มอำนวยการ
งานอาคารสถานที่-กลุ่มอำนวยการ
33
32564ขั้นตอนการตรวจเช็ครถก่อนการใช้งาน
เผยแพร่เมื่อ 18 สิงหาคม 2564
นายอภิชาติ สัมฤทธิ์
พนักงานขับรถยนต์ ส2
กลุ่มอำนวยการ
งานยานพาหนะ-กลุ่มอำนวยการ
40
42564ความปลอดภัยในงานเชื่อมไฟฟ้า
เผยแพร่เมื่อ 18 สิงหาคม 2564
ส.อ.ฉนวน แสงสอาด
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
กลุ่มอำนวยการ
งานบริหารทั่วไป-กลุ่มอำนวยการ
42
52564กระบวนการปฏิบัติงานด้านการยืมเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)
เผยแพร่เมื่อ 18 สิงหาคม 2564
น.ส.ภัทรกร คำสุขดี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน
กลุ่มอำนวยการ
งานประกันสุขภาพ-กลุ่มอำนวยการ
31
62564คำแนะนำในการทำความสะอาด ทำลายและฆ่าเชื้อโรค ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เผยแพร่เมื่อ 17 สิงหาคม 2564
นางโสภี ไชยอ่อน
พนักงานบริการ
กลุ่มอำนวยการ
งานอาคารสถานที่-กลุ่มอำนวยการ
22
72564คู่มือการประหยัดพลังงานไฟฟ้าภายในสำนักงาน
เผยแพร่เมื่อ 17 สิงหาคม 2564
นายณรงค์ พุ่มพวง
นายช่างไฟฟ้า
กลุ่มอำนวยการ
งานซ่อมบำรุง-กลุ่มอำนวยการ
25
82564การเตรียมตัวก่อนและหลังการฝังเข็มทางการแพทย์แผนจีน
เผยแพร่เมื่อ 21 กรกฏาคม 2564
น.ส.กัญญาภัทร สุขคำปา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย
กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
เวชสาตร์ฟื้นฟู
71
92564การค้นหาเลขที่เอกสารตั้งเบิก "บำนาญจ่ายตรง" เพื่อนำมาอ้างอิงในการบันทึกเบิกเกินส่งคืนผ่านระบบ GFMIS
เผยแพร่เมื่อ 14 พฤษภาคม 2564
น.ส.ยุพา บุตรเล็ก
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน
กลุ่มอำนวยการ
งานบริหารงบประมาณการเงินและบัญชี-กลุ่มอำนวยการ
83
102564ขั้นตอนก่อนส่งสรุปค่ารักษาพยาบาล
เผยแพร่เมื่อ 12 มีนาคม 2564
น.ส.ภัทรกร คำสุขดี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน
กลุ่มอำนวยการ
งานประกันสุขภาพ-กลุ่มอำนวยการ
66
112564การใช้เครื่องรูดบัตรอิเล็คทรอนิคส์ (EDC)
เผยแพร่เมื่อ 3 มีนาคม 2564
นางผานิตย์ ศิริธานันท์
พนักงานการเงินและบัญชี ส3
กลุ่มอำนวยการ
งานบริหารงบประมาณการเงินและบัญชี-กลุ่มอำนวยการ
88
122564เอกสารและแนวทางในการทำข้อมูลหลักผู้ขาย
เผยแพร่เมื่อ 2 มีนาคม 2564
น.ส.นิภาภัทร สลับลึก
เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน
กลุ่มอำนวยการ
งานบริหารพัสดุ-กลุ่มอำนวยการ
65
132564วิธีการใช้งานระบบทะเบียนลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล
เผยแพร่เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2564
น.ส.วรัญญุภา แปลงสนิท
นักวิชาการการเงินและบัญชี
กลุ่มอำนวยการ
งานบริหารงบประมาณการเงินและบัญชี-กลุ่มอำนวยการ
60
142564กระบวนการ/ขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ พร้อมคู่มือ
เผยแพร่เมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2564
น.ส.วันนิดา แก้วแกมสุวรรณ
นักจัดการงานทั่วไป
กลุ่มอำนวยการ
งานบริหารงบประมาณการเงินและบัญชี-กลุ่มอำนวยการ
46
152564ขั้นตอนการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
เผยแพร่เมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2564
น.ส.สุภัทรา บุญหู้
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
กลุ่มอำนวยการ
งานบริหารงบประมาณการเงินและบัญชี-กลุ่มอำนวยการ
52
162564คู่มือการเบิกจ่ายระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
เผยแพร่เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2564
น.ส.ยุพา บุตรเล็ก
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน
กลุ่มอำนวยการ
งานบริหารงบประมาณการเงินและบัญชี-กลุ่มอำนวยการ
47
172564การแก้ไขข้อมูลในระบบภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย
เผยแพร่เมื่อ 14 มกราคม 2564
น.ส.ยุพา บุตรเล็ก
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน
กลุ่มอำนวยการ
งานบริหารงบประมาณการเงินและบัญชี-กลุ่มอำนวยการ
61
182564การประมวลผลภาษีหัก ณ ที่จ่าย สิ้นปี
เผยแพร่เมื่อ 4 มกราคม 2564
น.ส.ยุพา บุตรเล็ก
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน
กลุ่มอำนวยการ
งานบริหารงบประมาณการเงินและบัญชี-กลุ่มอำนวยการ
56
192563อุปกรณ์การป้องกันส่วนบุคคลและขั้นตอนการแต่งตัวสำหรับผู้ช่วยงานทันตกรรม
เผยแพร่เมื่อ 21 สิงหาคม 2563
น.ส.กิติยา ณ บางช้าง
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
คลินิกทันตกรรม
51
202563ขั้นตอนการคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นและการรับ-ส่งเด็ก ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
เผยแพร่เมื่อ 21 สิงหาคม 2563
น.ส.เทพินทร์ จิตต์ดี
นักวิชาการศึกษา
กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Daycare)
75