แสดง 1 ถึง 20 จาก 86 ผลลัพธ์
วิธีปฏิบัติ
ลำดับปี พ.ศ.เรื่องผู้เผยแพร่กลุ่มงานเปิดดู
 
 
 
12565คู่มือขั้นตอนการให้บริการ wellness and longevity spa สำหรับพนักงาน
เผยแพร่เมื่อ 20 พฤษภาคม 2565
น.ส.กมลทิพย์ วรรณศรี
นักวิชาการสาธารณสุข
กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
งานแพทย์แผนไทย
39
22565ข้อควรระวังในการนวดทุยหนาเด็กทางการแพทย์แผนจีน
เผยแพร่เมื่อ 25 มีนาคม 2565
น.ส.กัญญาภัทร สุขคำปา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย
กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
งานแพทย์แผนจีน
63
32565ภาพรวมการทำงานของระบบ NEW E - CLAIM 2565
เผยแพร่เมื่อ 21 มีนาคม 2565
น.ส.พรพรรษา บุญยัง
นักจัดการงานทั่วไป
กลุ่มอำนวยการ
งานประกันสุขภาพ-กลุ่มอำนวยการ
225
42565ขั้นตอนการรับบริการคลินิกแพทย์แผนไทย
เผยแพร่เมื่อ 21 มีนาคม 2565
น.ส.รื่นจิตร อินทะสร้อย
ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
งานแพทย์แผนไทย
44
52565ความปลอดภัยในการทำงาน
เผยแพร่เมื่อ 21 มีนาคม 2565
ส.อ.ฉนวน แสงสอาด
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
กลุ่มอำนวยการ
งานบริหารทั่วไป-กลุ่มอำนวยการ
49
62565เคล็ดลับ ดับกลิ่นห้องน้ำ
เผยแพร่เมื่อ 18 มีนาคม 2565
นางโสภี ไชยอ่อน
พนักงานบริการ
กลุ่มอำนวยการ
งานอาคารสถานที่-กลุ่มอำนวยการ
48
72565คำอธิบายการให้บริการ Facial Treatment , Body Treatment , Balancing และ Wellness therapy
เผยแพร่เมื่อ 18 มีนาคม 2565
น.ส.กมลทิพย์ วรรณศรี
นักวิชาการสาธารณสุข
กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
งานแพทย์แผนไทย
51
82565ขั้นตอนการชำระค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้รับบริการ
เผยแพร่เมื่อ 17 มีนาคม 2565
น.ส.ธัญลักษณ์ มากยอด
นักจัดการงานทั่วไป
กลุ่มอำนวยการ
งานประกันสุขภาพ-กลุ่มอำนวยการ
63
92565ภาษาทางราชการ
เผยแพร่เมื่อ 17 มีนาคม 2565
น.ส.ภัทรภร ตั้งทวีวัฒนา
นักจัดการงานทั่วไป
กลุ่มอำนวยการ
งานบริหารทั่วไป-กลุ่มอำนวยการ
64
102565คู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุ ตาม ว119
เผยแพร่เมื่อ 15 มีนาคม 2565
นางอุษณีย์ ขาวเหลือง
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
กลุ่มอำนวยการ
งานบริหารพัสดุ-กลุ่มอำนวยการ
62
112565แนวทางการใช้ตราสัญลักษณ์และสื่อประชาสัมพันธ์
เผยแพร่เมื่อ 15 มีนาคม 2565
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
นักประชาสัมพันธ์
กลุ่มอำนวยการ
งานสื่อโสตและประชาสัมพันธ์-กลุ่มอำนวยการ
43
122565คู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุ ตาม ว119
เผยแพร่เมื่อ 10 มีนาคม 2565
นายวรพล เอี่ยมช้อย
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน
กลุ่มอำนวยการ
งานบริหารพัสดุ-กลุ่มอำนวยการ
46
132565คู่มือการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
เผยแพร่เมื่อ 10 มีนาคม 2565
นายวรพล เอี่ยมช้อย
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน
กลุ่มอำนวยการ
งานบริหารพัสดุ-กลุ่มอำนวยการ
58
142565คู่มือการใช้งาน ระบบขออนุมัติเดินทางไปราชการ
เผยแพร่เมื่อ 10 มีนาคม 2565
นายดิษฎา ภัทรพงศาเศรษฐ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
39
152565คู่มือการใช้งาน ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่เมื่อ 10 มีนาคม 2565
นายดิษฎา ภัทรพงศาเศรษฐ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
46
162565การตรวจสอบค่าลดหย่อนก่อนยื่นภาษี
เผยแพร่เมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2565
น.ส.รัชรพี ชัยเชาวรินทร์
นักจัดการงานทั่วไป
กลุ่มอำนวยการ
งานบริหารงบประมาณการเงินและบัญชี-กลุ่มอำนวยการ
64
172565คู่มือการใช้งาน Mobile Application ระบบบําเหน็จบํานาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล สำหรับผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ
เผยแพร่เมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2565
น.ส.วรัญญุภา แปลงสนิท
นักวิชาการการเงินและบัญชี
กลุ่มอำนวยการ
งานบริหารงบประมาณการเงินและบัญชี-กลุ่มอำนวยการ
116
182565การยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
เผยแพร่เมื่อ 17 มกราคม 2565
น.ส.ยุพา บุตรเล็ก
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
กลุ่มอำนวยการ
งานบริหารงบประมาณการเงินและบัญชี-กลุ่มอำนวยการ
161
192564คู่มือการใช้งานการใช้งาน Synology Note เพื่อจดบันทึกบน cloud5.hpc.go.th
เผยแพร่เมื่อ 24 ธันวาคม 2564
นายประดิภาส สุขเสาร์เกิด
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
90
202564แบบฟอร์มการส่งโครงร่างวิจัย เพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
เผยแพร่เมื่อ 23 กันยายน 2564
น.ส.ดลฤดี แก้วสวาท
ทันตแพทย์ ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
งานทันตสาธารณสุข
129