การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ชมรมตลาดสดน่าซื้อกลุ่มภาคกลางตะวันตก กับการพัฒนาตลาดในโครงการตลาดสดน่าซื้อ เขตสุขภาพที่5

ผู้เผยแพร่ นายวีระศักดิ์ โรจนาศรีรัตน์