วิจัย ภาวะโภชนาการและการบริโภคอาหารของพระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด เขตสุขภาพที่ 5

วารสารโภชนาการ (Online) ปีที่55 ฉบับที่2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2563 หน้า 29-44 https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JNAT/article/view/244430
ผู้เผยแพร่ น.ส.เกษร กำลังหาญ