การพัฒนารูปแบบการเบิกเวชภัณฑ์ให้ฉับไวด้วย QR code ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ผู้เผยแพร่ นายประยูร ภักดีพัฒนาทร