การอ่านงบการเงิน

แนะนำวิธีการอ่านงบการเงินเบื้องต้น เพื่อให้พอทราบถึงความหมายและรายละเอียดในงบการเงิน
ผู้เผยแพร่ น.ส.ผาณิตา ชาติทอง