กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 500,000บาท

ผู้จัดทำ 1.นางสาวนิภาภัทร สลับลึก 2.นางสาวเกวลิน วงค์ดาว
ผู้เผยแพร่ น.ส.นิภาภัทร สลับลึก