กระบวนการดำเนินการซื้อพัสดุ ตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563

ผู้จัดทำ 1.นางอุษณีย์ ขาวเหลือง 2.นายสุเทพ มั่งแป้น 3.นางสาวพัชราภรณ์ อุตตเสนต์
ผู้เผยแพร่ นางอุษณีย์ ขาวเหลือง