แนวทางการขอจัดทำ onepage นำเสนอข่าวสารประชาสัมพันธ์ของกลุ่มงาน

หลายๆครั้งที่บุคลากรในแต่ละกลุ่มงานมีการดำเนินงานนอกสถานที่หรือจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการ การนำเสนอข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์ หรือการจัดเก็บผลงานเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ จะทำให้ง่ายต่อการสืบค้นและการอ้างอิง รวมทั้งเพิ่มผลสำเร็จในการดำเนินงานจากการสังเกตที่ผ่านมา ยังพบว่า อาจจะมีบางงานที่อาจะยังไม่ได้เริ่มจัดทำเนื่องจากอาจไม่ทราบถึงแนวทางการจัดทำหรือขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนั้น งานประชาสัมพันธ์ จึงได้รวบรวมแนวคิดการจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์รวมถึงขั้นตอนการส่งภาพข่าวเพื่อเป็นแนวทาง
ผู้เผยแพร่ นายสิทธิพล ธิติโชติรส