เอกสารประกอบการประชุม การสื่อสารและเทคโนโลยี เพื่อการจัดการความรู้ (System Analyst & Data Analyst)

การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การสื่อสารและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการความรู้" (นักวิเคราะห์ระบบ : System Analyst และ นักวิเคราะห์ข้อมูล : Data Analyst)
วันที่ 3,6,16 สิงหาคม 2564 จัดโดยสำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรมอนามัย
Download เอกสารการประชุม : https://cloud5.hpc.go.th:5001/sharing/gQCLclCD5

01-VDO บันทึกการประชุมการพัฒนาฐานข้อมูลด้วยวิธีคิดแบบ System Analyst 3สค2564 : https://cloud5.hpc.go.th:5001/vs/sharing/3TeiBMUB#!aG9tZV92aWRlby0xMQ==

02-VDO บันทึกการประชุมการพัฒนาฐานข้อมูลด้วยวิธีคิดแบบ System Analyst 6สค2564 : https://cloud5.hpc.go.th:5001/vs/sharing/3TeiBMUB#!aG9tZV92aWRlby0xMA==

03-VDO การสื่อสารฯ ครั้งที่ 4 - วันที่ 16สค2564 : https://cloud5.hpc.go.th:5001/vs/sharing/3TeiBMUB#!aG9tZV92aWRlby04
ผู้เผยแพร่ น.ส.ดลฤดี แก้วสวาท