สไลด์สอนการใช้ Bluebook App ส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

Blue Book Application แอปพลิเคชัน สมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุ https://bluebook.anamai.moph.go.th/
ผู้เผยแพร่ น.ส.ดลฤดี แก้วสวาท