นวัตกรรม Safety box

นวัตกรรม Safety box สำหรับนำไปใช้กับเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลตามแนวทางการรักษาแบบกักตัว ที่บ้าน (Home isolation) เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถดูแลตนเองได้อย่างเหมาะสม คุณสมบัติ : ตัวกล่อง ทำจากกล่องกระดาษที่เป็นวัสดุเหลือใช้ กำจัดได้ง่าย ย่อยสลายง่าย อุปกรณ์ภายใน : - สิ่งที่จำเป็นในการดูแลสุขภาพในช่วงที่ต้องอยู่ Home Isolation เช่น ปรอทวัดไข้แบบดิจิตอล เครื่องวัดค่าความอิ่มของออกซิเจนในเลือด เครื่องวัดความดันโลหิต ยาต่างๆ ของใช้ที่จำเป็นและอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เป็นต้น - QR code คำแนะนำในการใช้อุปกรณ์ ข้อปฏิบัติขณะพักรักษาตัวแบบ HI สำหรับให้ผู้รับบริการได้สแกน เพื่อศึกษา ทบทวน วิธีการใช้เครื่องมือต่างๆที่เป็นเครื่องมือใหม่ๆที่ ผู้เข้าพักใน HI ไม่เคยใช้มาก่อน รวมถึงข้อปฏิบัติต่างๆเพิ่มเติมจากการได้รับคำแนะนำจากพยาบาลผ่านทางไลน์กลุ่ม เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันระหว่างพยาบาลและผู้รับบริการ และสามารถปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้อง
ผู้เผยแพร่ น.ส.จิตติมา ธาราพันธ์